THẠC SĨ ĐIỀU HÀNH CAO CẤP - EXECUTIVE MBA THẠC SĨ ĐIỀU HÀNH CAO CẤP - EXECUTIVE MBA - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

THẠC SĨ ĐIỀU HÀNH CAO CẤP - EXECUTIVE MBA >> Thông tin Tuyển sinh Thạc sĩ Điều hành cao cấp Executive MBA khóa 9 đợt 2 << Thạc sĩ Điều hành cao cấp - Executive MBA là chương trình đào tạo dành cho các nhà lãnh đạo các tổ chức, doanh nghiệp được các trường đại học hàng đầu trên thế giới xây dựng và luôn chú trọng phát triển. Trên cơ sở kế thừa kinh nghiệm từ các Chương trình Executive MBA hàng đầu trên thế giới, Đại học Kinh tế quốc dân vinh dự được Bộ Giáo dục và Đào tạo tin tưởng cho phép thực hiện Executive MBA lần đầu tiên tại Việt Nam nhằm trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết nhất đối với nhà quản lý và lãnh đạo. Đến nay Chương trình đã có 8 khóa đào tạo, 6 khóa tốt nghiệp với được người học và xã hội đánh giá cao. Đối tượng tuyển sinh là những người có từ 5 năm kinh nghiệm công tác, trong đó có 3 năm giữ cương vị quản lý cấp phòng trở lên (riêng với nữ, các điều kiện tương ứng là 4 và 2 năm). Chương trình và phương pháp đào tạo Chương trình thực hiện trong 2 năm với tổng thời lượng 14 học phần, 2 chuyên đề và luận văn tốt nghiệp. Mỗi học phần được thực hiện kết hợp giữa giảng lý thuyết và thực hành thông qua hoạt động nhóm, tọa đàm với các chuyên gia hàng đầu ở trong nước và quốc tế; học thực tế nhằm giải quyết các vấn đề của các địa phương, doanh nghiệp và phát huy tối đa cơ hội chia sẻ kinh nghiệm và khả năng kết nối hợp tác giữa các học viên. Khóa học được tổ chức vào các ngày cuối tuần, với điều kiện trang thiết bị hiện đại.             Chương trình tuyển sinh theo 2 khối: ·           Lãnh đạo Doanh nghiệp (ngành Quản trị kinh doanh) ·           Lãnh đạo các cơ quan nhà nước & tổ chức (Quản lý kinh tế). Các ưu thế vượt trội của Chương trình Executive MBA: è Chương trình đào tạo HIỆN ĐẠI, TÍNH ỨNG DỤNG CAO ·           Tương đồng với các chương trình Executive MBA tiên tiến nhất trên thế giới ·           Trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết nhất cho nhà quản lý. ·           Chia sẻ kinh nghiệm với các nhà quản lý, doanh nhân hàng đầu trong nước và quốc tế ·           Học tập thực tiễn các mô hình quản trị mới tại các địa phương, doanh nghiệp. è Phương thức tổ chức đào tạo LINH HOẠT, PHÙ HỢP ·           Phương pháp giảng dạy kết hợp giữa trang bị kiến thức, phân tích tình huống và thực tế  ·           Các giảng viên hàng đầu và điều kiện trang thiết bị hiện đại.  ·           Hệ thống quản lý và hỗ trợ đào tạo chuyên nghiệp. ·           Khóa học thực hiện vào các ngày cuối tuần. è Nội dung và phương pháp giảng dạy HIỆN ĐẠI, HIỆU QUẢ ·           Mỗi học phần và luận văn bám sát việc giải quyết tình huống quản lý thực tiễn người học ·           Phát huy tối đa cơ hội chia sẻ kinh nghiệm thực tế và khả năng kết nối giữa các học viên Phương thức thi tuyển đề cao kinh nghiệm thực tiễn quản lý, gồm: ·           Điểm hồ sơ: tiêu chí chức vụ, kinh nghiệm công tác và quản lý; quá trình đào tạo và năng lực thí sinh ·           Thi trắc nghiệm và viết luận GMAT tiếng Việt: đánh giá kiến thức tổng hợp, khả năng tư duy ·           Phỏng vấn: đánh giá kiến thức và kinh nghiệm xử lý tình huống quản lý thực tế. ·           Kiểm tra trình độ ngoại ngữ: điểm điều kiện theo quy định của Bộ GD&ĐT. Học phí: 160 triệu đồng cho toàn khóa học, bao gồm tài liệu học tập, teabreak, ăn trưa…        Bằng cấp: Học viên tốt nghiệp được nhận bằng Thạc sĩ Điều hành Cao cấp của Đại học Kinh tế quốc dân, theo chuẩn quốc tế, được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.   Tuyển sinh khóa 9 đợt 2: Thụ lý Hồ sơ từ 20/7 đến 08/10/2019; Thi tuyển (dự kiến) 19/10/2019 Thông tin chi tiết được đăng tải trên website Viện Đào tạo Sau đại học – ĐH.KTQD http://sdh.neu.edu.vn - Email: executivemba@neu.edu.vn   THAC SI DIEU HANH CAO CAP - EXECUTIVE MBA >> Thong tin Tuyen sinh Thac si Dieu hanh cao cap Executive MBA khoa 9 dot 2 << Thac si Dieu hanh cao cap - Executive MBA la chuong trinh dao tao danh cho cac nha lanh dao cac to chuc, doanh nghiep duoc cac truong dai hoc hang dau tren the gioi xay dung va luon chu trong phat trien. Tren co so ke thua kinh nghiem tu cac Chuong trinh Executive MBA hang dau tren the gioi, Dai hoc Kinh te quoc dan vinh du duoc Bo Giao duc va Dao tao tin tuong cho phep thuc hien Executive MBA lan dau tien tai Viet Nam nham trang bi nhung kien thuc va kY nang can thiet nhat doi voi nha quan lY va lanh dao. Den nay Chuong trinh da co 8 khoa dao tao, 6 khoa tot nghiep voi duoc nguoi hoc va xa hoi danh gia cao. Doi tuong tuyen sinh la nhung nguoi co tu 5 nam kinh nghiem cong tac, trong do co 3 nam giu cuong vi quan lY cap phong tro len (rieng voi nu, cac dieu kien tuong ung la 4 va 2 nam). Chuong trinh va phuong phap dao tao Chuong trinh thuc hien trong 2 nam voi tong thoi luong 14 hoc phan, 2 chuyen de va luan van tot nghiep. Moi hoc phan duoc thuc hien ket hop giua giang lY thuyet va thuc hanh thong qua hoat dong nhom, toa dam voi cac chuyen gia hang dau o trong nuoc va quoc te; hoc thuc te nham giai quyet cac van de cua cac dia phuong, doanh nghiep va phat huy toi da co hoi chia se kinh nghiem va kha nang ket noi hop tac giua cac hoc vien. Khoa hoc duoc to chuc vao cac ngay cuoi tuan, voi dieu kien trang thiet bi hien dai.             Chuong trinh tuyen sinh theo 2 khoi: ·           Lanh dao Doanh nghiep (nganh Quan tri kinh doanh) ·           Lanh dao cac co quan nha nuoc & to chuc (Quan lY kinh te). Cac uu the vuot troi cua Chuong trinh Executive MBA: e Chuong trinh dao tao HIEN DAI, TINH UNG DUNG CAO ·           Tuong dong voi cac chuong trinh Executive MBA tien tien nhat tren the gioi ·           Trang bi nhung kien thuc va kY nang can thiet nhat cho nha quan lY. ·           Chia se kinh nghiem voi cac nha quan lY, doanh nhan hang dau trong nuoc va quoc te ·           Hoc tap thuc tien cac mo hinh quan tri moi tai cac dia phuong, doanh nghiep. e Phuong thuc to chuc dao tao LINH HOAT, PHU HOP ·           Phuong phap giang day ket hop giua trang bi kien thuc, phan tich tinh huong va thuc te  ·           Cac giang vien hang dau va dieu kien trang thiet bi hien dai.  ·           He thong quan lY va ho tro dao tao chuyen nghiep. ·           Khoa hoc thuc hien vao cac ngay cuoi tuan. e Noi dung va phuong phap giang day HIEN DAI, HIEU QUA ·           Moi hoc phan va luan van bam sat viec giai quyet tinh huong quan lY thuc tien nguoi hoc ·           Phat huy toi da co hoi chia se kinh nghiem thuc te va kha nang ket noi giua cac hoc vien Phuong thuc thi tuyen de cao kinh nghiem thuc tien quan lY, gom: ·           Diem ho so: tieu chi chuc vu, kinh nghiem cong tac va quan lY; qua trinh dao tao va nang luc thi sinh ·           Thi trac nghiem va viet luan GMAT tieng Viet: danh gia kien thuc tong hop, kha nang tu duy ·           Phong van: danh gia kien thuc va kinh nghiem xu lY tinh huong quan lY thuc te. ·           Kiem tra trinh do ngoai ngu: diem dieu kien theo quy dinh cua Bo GD&DT. Hoc phi: 160 trieu dong cho toan khoa hoc, bao gom tai lieu hoc tap, teabreak, an trua…        Bang cap: Hoc vien tot nghiep duoc nhan bang Thac si Dieu hanh Cao cap cua Dai hoc Kinh te quoc dan, theo chuan quoc te, duoc Bo Giao duc va Dao tao cong nhan.   Tuyen sinh khoa 9 dot 2: Thu lY Ho so tu 20/7 den 08/10/2019; Thi tuyen (du kien) 19/10/2019 Thong tin chi tiet duoc dang tai tren website Vien Dao tao Sau dai hoc – DH.KTQD http://sdh.neu.edu.vn - Email: executivemba@neu.edu.vn  

THẠC SĨ ĐIỀU HÀNH CAO CẤP - EXECUTIVE MBA >> Thông tin Tuyển sinh Thạc sĩ Điều hành cao cấp Executive MBA khóa 9 đợt 2 << Thạc sĩ Điều hành cao cấp - Executive MBA là chương trình đào tạo dành cho các nhà lãnh đạo các tổ chức, doanh nghiệp được các trường đại học hàng đầu trên thế giới xây dựng và luôn chú trọng phát triển. Trên cơ sở kế thừa kinh nghiệm từ các Chương trình Executive MBA hàng đầu trên thế giới, Đại học Kinh tế quốc dân vinh dự được Bộ Giáo dục và Đào tạo tin tưởng cho phép thực hiện Executive MBA lần đầu tiên tại Việt Nam nhằm trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết nhất đối với nhà quản lý và lãnh đạo. Đến nay Chương trình đã có 8 khóa đào tạo, 6 khóa tốt nghiệp với được người học và xã hội đánh giá cao. Đối tượng tuyển sinh là những người có từ 5 năm kinh nghiệm công tác, trong đó có 3 năm giữ cương vị quản lý cấp phòng trở lên (riêng với nữ, các điều kiện tương ứng là 4 và 2 năm). Chương trình và phương pháp đào tạo Chương trình thực hiện trong 2 năm với tổng thời lượng 14 học phần, 2 chuyên đề và luận văn tốt nghiệp. Mỗi học phần được thực hiện kết hợp giữa giảng lý thuyết và thực hành thông qua hoạt động nhóm, tọa đàm với các chuyên gia hàng đầu ở trong nước và quốc tế; học thực tế nhằm giải quyết các vấn đề của các địa phương, doanh nghiệp và phát huy tối đa cơ hội chia sẻ kinh nghiệm và khả năng kết nối hợp tác giữa các học viên. Khóa học được tổ chức vào các ngày cuối tuần, với điều kiện trang thiết bị hiện đại.             Chương trình tuyển sinh theo 2 khối: ·           Lãnh đạo Doanh nghiệp (ngành Quản trị kinh doanh) ·           Lãnh đạo các cơ quan nhà nước & tổ chức (Quản lý kinh tế). Các ưu thế vượt trội của Chương trình Executive MBA: è Chương trình đào tạo HIỆN ĐẠI, TÍNH ỨNG DỤNG CAO ·           Tương đồng với các chương trình Executive MBA tiên tiến nhất trên thế giới ·           Trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết nhất cho nhà quản lý. ·           Chia sẻ kinh nghiệm với các nhà quản lý, doanh nhân hàng đầu trong nước và quốc tế ·           Học tập thực tiễn các mô hình quản trị mới tại các địa phương, doanh nghiệp. è Phương thức tổ chức đào tạo LINH HOẠT, PHÙ HỢP ·           Phương pháp giảng dạy kết hợp giữa trang bị kiến thức, phân tích tình huống và thực tế  ·           Các giảng viên hàng đầu và điều kiện trang thiết bị hiện đại.  ·           Hệ thống quản lý và hỗ trợ đào tạo chuyên nghiệp. ·           Khóa học thực hiện vào các ngày cuối tuần. è Nội dung và phương pháp giảng dạy HIỆN ĐẠI, HIỆU QUẢ ·           Mỗi học phần và luận văn bám sát việc giải quyết tình huống quản lý thực tiễn người học ·           Phát huy tối đa cơ hội chia sẻ kinh nghiệm thực tế và khả năng kết nối giữa các học viên Phương thức thi tuyển đề cao kinh nghiệm thực tiễn quản lý, gồm: ·           Điểm hồ sơ: tiêu chí chức vụ, kinh nghiệm công tác và quản lý; quá trình đào tạo và năng lực thí sinh ·           Thi trắc nghiệm và viết luận GMAT tiếng Việt: đánh giá kiến thức tổng hợp, khả năng tư duy ·           Phỏng vấn: đánh giá kiến thức và kinh nghiệm xử lý tình huống quản lý thực tế. ·           Kiểm tra trình độ ngoại ngữ: điểm điều kiện theo quy định của Bộ GD&ĐT. Học phí: 160 triệu đồng cho toàn khóa học, bao gồm tài liệu học tập, teabreak, ăn trưa…        Bằng cấp: Học viên tốt nghiệp được nhận bằng Thạc sĩ Điều hành Cao cấp của Đại học Kinh tế quốc dân, theo chuẩn quốc tế, được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.   Tuyển sinh khóa 9 đợt 2: Thụ lý Hồ sơ từ 20/7 đến 08/10/2019; Thi tuyển (dự kiến) 19/10/2019 Thông tin chi tiết được đăng tải trên website Viện Đào tạo Sau đại học – ĐH.KTQD http://sdh.neu.edu.vn - Email: executivemba@neu.edu.vn  file sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business