Thêm lệnh Copy và Move vào menu ngữ cảnh trong HĐH Windows Thêm lệnh Copy và Move vào menu ngữ cảnh trong HĐH Windows - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Bằng cách bổ sung lệnh Copy To và Move To vào trong menu ngữ cảnh sẽ có thể di chuyển tập tin một cánh nhanh chóng và đơn giản nhất. Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

Thêm lệnh Copy và Move vào menu ngữ cảnh trong HĐH Windows Bằng cách bổ sung lệnh Copy To và Move To vào trong menu ngữ cảnh sẽ có thể di chuyển tập tin một cánh nhanh chóng và đơn giản nhất. Bổ sung Copy to Folder vào trình đơn ngữ cảnh để sao chép nhanh chóng. Để tạo lệnh Copy To, bạn vào Start > Run, gõ Notepad, nhấn Enter để mở Notepad. Sau đó bạn điền đoạn mã sau:   Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers] [HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers\{C2FBB630-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13}] Lưu file với tên Copy To.reg. Sau đó nhấn chuột kép vào file mới tạo, chọn Yes > OK để đưa lệnh này vào menu ngữ cảnh. Còn nếu muốn đưa lệnh Move To, bạn tạo file Move To.reg với nội dung: Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers] [HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers\{C2FBB631-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13}] Bây giờ, khi muốn đưa sao chép tập tin đến nơi nào, bạn chỉ cần nhấn chuột lên nó rồi chọn lệnh Copy To Folder, lựa chỗ lưu sau đó nhấn phím Copy. Nếu muốn di chuyển tập tin, bạn chọn Move To Folder, lựa chỗ lưu rồi nhấn phím Move là xong. Việc di chuyển file của bạn bây giờ sẽ nhanh hơn bao giờ hết. Them lẹnh Copy và Move vào menu ngũ cảnh trong HDH Windows Bang cach bo sung lẹnh Copy To và Move To vào trong menu ngũ cảnh se có thẻ di chuyẻn tap tin mọt cánh nhanh chóng và don giản nhát. Bo sung Copy to Folder vao trinh don ngu canh de sao chep nhanh chong. Dẻ tạo lẹnh Copy To, bạn vào Start > Run, gõ Notepad, nhán Enter dẻ mỏ Notepad. Sau dó bạn dièn doạn mã sau:   Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers] [HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers\{C2FBB630-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13}] Luu file vói ten Copy To.reg. Sau dó nhán chuọt kép vào file mói tạo, chọn Yes > OK dẻ dua lẹnh này vào menu ngũ cảnh. Còn néu muón dua lẹnh Move To, bạn tạo file Move To.reg vói nọi dung: Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers] [HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers\{C2FBB631-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13}] Bay giò, khi muón dua sao chep tap tin dén noi nào, bạn chỉ càn nhán chuọt len nó ròi chọn lẹnh Copy To Folder, lụa chõ luu sau dó nhán phím Copy. Néu muón di chuyẻn tap tin, bạn chọn Move To Folder, lụa chõ luu ròi nhán phím Move là xong. Viẹc di chuyẻn file của bạn bay giò sẽ nhanh hon bao giò hét.

Thêm lệnh Copy và Move vào menu ngữ cảnh trong HĐH Windows Bằng cách bổ sung lệnh Copy To và Move To vào trong menu ngữ cảnh sẽ có thể di chuyển tập tin một cánh nhanh chóng và đơn giản nhất. Bổ sung Copy to Folder vào trình đơn ngữ cảnh để sao chép nhanh chóng. Để tạo lệnh Copy To, bạn vào Start > Run, gõ Notepad, nhấn Enter để mở Notepad. Sau đó bạn điền đoạn mã sau:   Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers] [HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers\{C2FBB630-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13}] Lưu file với tên Copy To.reg. Sau đó nhấn chuột kép vào file mới tạo, chọn Yes > OK để đưa lệnh này vào menu ngữ cảnh. Còn nếu muốn đưa lệnh Move To, bạn tạo file Move To.reg với nội dung: Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers] [HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers\{C2FBB631-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13}] Bây giờ, khi muốn đưa sao chép tập tin đến nơi nào, bạn chỉ cần nhấn chuột lên nó rồi chọn lệnh Copy To Folder, lựa chỗ lưu sau đó nhấn phím Copy. Nếu muốn di chuyển tập tin, bạn chọn Move To Folder, lựa chỗ lưu rồi nhấn phím Move là xong. Việc di chuyển file của bạn bây giờ sẽ nhanh hơn bao giờ hết. file sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business