Thông báo: Danh sách BSKT năm 2013 - lớp 4 môn cơ sở (Kinh tế quốc tế, Lý thuyết TCTT, KT môi trường, KT phát triển) Thông báo: Danh sách BSKT năm 2013 - lớp 4 môn cơ sở (Kinh tế quốc tế, Lý thuyết TCTT, KT môi trường, KT phát triển) - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Viện Đào tạo Sau đại học thông báo danh sách lớp học bổ sung kiến thức 4 môn cơ sở. Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

Thông báo: Danh sách BSKT năm 2013 - lớp 4 môn cơ sở (Kinh tế quốc tế, Lý thuyết TCTT, KT môi trường, KT phát triển) Viện Đào tạo Sau đại học thông báo danh sách lớp học bổ sung kiến thức 4 môn cơ sở. Học viên kiểm tra thông tin cá nhân, nếu có sai sót đề nghị đính chính với cán bộ coi thi tại buổi thi đầu tiên. Học viên đi học nhớ mang theo Chứng minh thư ND và Biên lai thu tiền BSKT để nhận phiếu điểm danh. Học viên được phép nghỉ học 01 buổi, nếu nghỉ quá số buổi quy định sẽ không được dự thi lần 1, chỉ được tham dự kỳ thi lại (chỉ tổ chức thi lại 01 lần duy nhất). Lịch thi lần 1 và thi lại sẽ thông báo cụ thể sau. Học viên nếu có ít nhất 01 môn đạt điểm <5.0 thì không đủ điều kiện dự thi năm 2013. Khoảng tháng 8/2013 Nhà trường sẽ cấp chứng chỉ BSKT cho tất cả các môn đạt điểm >=5.0. Đề cương môn Kinh tế quốc tế mời download ở link dưới. Trân trọng thông báo.   Thong bao: Danh sach BSKT nam 2013 - lop 4 mon co so (Kinh te quoc te, LY thuyet TCTT, KT moi truong, KT phat trien) Vien Dao tao Sau dai hoc thong bao danh sach lop hoc bo sung kien thuc 4 mon co so. Hoc vien kiem tra thong tin ca nhan, neu co sai sot de nghi dinh chinh voi can bo coi thi tai buoi thi dau tien. Hoc vien di hoc nho mang theo Chung minh thu ND va Bien lai thu tien BSKT de nhan phieu diem danh. Hoc vien duoc phep nghi hoc 01 buoi, neu nghi qua so buoi quy dinh se khong duoc du thi lan 1, chi duoc tham du kY thi lai (chi to chuc thi lai 01 lan duy nhat). Lich thi lan 1 va thi lai se thong bao cu the sau. Hoc vien neu co it nhat 01 mon dat diem <5.0 thi khong du dieu kien du thi nam 2013. Khoang thang 8/2013 Nha truong se cap chung chi BSKT cho tat ca cac mon dat diem >=5.0. De cuong mon Kinh te quoc te moi download o link duoi. Tran trong thong bao.  

Thông báo: Danh sách BSKT năm 2013 - lớp 4 môn cơ sở (Kinh tế quốc tế, Lý thuyết TCTT, KT môi trường, KT phát triển) Viện Đào tạo Sau đại học thông báo danh sách lớp học bổ sung kiến thức 4 môn cơ sở. Học viên kiểm tra thông tin cá nhân, nếu có sai sót đề nghị đính chính với cán bộ coi thi tại buổi thi đầu tiên. Học viên đi học nhớ mang theo Chứng minh thư ND và Biên lai thu tiền BSKT để nhận phiếu điểm danh. Học viên được phép nghỉ học 01 buổi, nếu nghỉ quá số buổi quy định sẽ không được dự thi lần 1, chỉ được tham dự kỳ thi lại (chỉ tổ chức thi lại 01 lần duy nhất). Lịch thi lần 1 và thi lại sẽ thông báo cụ thể sau. Học viên nếu có ít nhất 01 môn đạt điểm <5.0 thì không đủ điều kiện dự thi năm 2013. Khoảng tháng 8/2013 Nhà trường sẽ cấp chứng chỉ BSKT cho tất cả các môn đạt điểm >=5.0. Đề cương môn Kinh tế quốc tế mời download ở link dưới. Trân trọng thông báo.  file sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business