Thông báo danh sách lớp và Thời khóa biểu học kỳ I cao học K19 Thông báo danh sách lớp và Thời khóa biểu học kỳ I cao học K19 - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Viện Đào tạo Sau đại học công bố danh sách lớp và Thời khóa biểu học kỳ I cao học K19. Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

Thông báo danh sách lớp và Thời khóa biểu học kỳ I cao học K19 Viện Đào tạo Sau đại học công bố danh sách lớp và Thời khóa biểu học kỳ I cao học K19. Lưu ý: Những học viên đã trúng tuyển nhưng không có tên trong danh sách là do không đến làm thủ tục nhập học theo quy định. Thời gian khai giảng: 8h thứ 7, ngày 06/11/2010 tại Nhà văn hóa - Trường ĐH KTQD Thời gian học tập: từ 08/11/2010 (lớp buổi tối) và 13/11/2010 (lớp cuối tuần). Chi tiết xem file đính kèm. - Học viên nộp lại bản khai làm thẻ học viên cho Lớp trưởng trong tuần học đầu tiên (thẻ học viên tích hợp với thẻ ATM của Ngân hàng ĐT&PT phát hành). Thẻ học viên dùng trong toàn bộ quá trình học tập cao học tại trường. Học viên có thể lấy mẫu khai trong file đính kèm. - Do số lượng học viên khối Quản lý kinh tế đăng ký học buổi tối không đủ để mở lớp nên học viên phải chuyển xuống học cuối tuần. - Do danh sách lớp học đã ổn định nên Viện ĐTSĐH không giải quyết việc xin chuyển lớp học. - Điểm phúc tra cao học đã được công bố tại bảng tin - gác 2, nhà 6. Đề nghị các bạn học viên trúng tuyển khẩn trương hoàn thiện thủ tục nhập học. Thời gian nhập học: thứ 6, ngày 05/11/2010.   Thong bao danh sach lop va Thoi khoa bieu hoc kY I cao hoc K19 Vien Dao tao Sau dai hoc cong bo danh sach lop va Thoi khoa bieu hoc kY I cao hoc K19. Luu Y: Nhung hoc vien da trung tuyen nhung khong co ten trong danh sach la do khong den lam thu tuc nhap hoc theo quy dinh. Thoi gian khai giang: 8h thu 7, ngay 06/11/2010 tai Nha van hoa - Truong DH KTQD Thoi gian hoc tap: tu 08/11/2010 (lop buoi toi) va 13/11/2010 (lop cuoi tuan). Chi tiet xem file dinh kem. - Hoc vien nop lai ban khai lam the hoc vien cho Lop truong trong tuan hoc dau tien (the hoc vien tich hop voi the ATM cua Ngan hang DT&PT phat hanh). The hoc vien dung trong toan bo qua trinh hoc tap cao hoc tai truong. Hoc vien co the lay mau khai trong file dinh kem. - Do so luong hoc vien khoi Quan lY kinh te dang kY hoc buoi toi khong du de mo lop nen hoc vien phai chuyen xuong hoc cuoi tuan. - Do danh sach lop hoc da on dinh nen Vien DTSDH khong giai quyet viec xin chuyen lop hoc. - Diem phuc tra cao hoc da duoc cong bo tai bang tin - gac 2, nha 6. De nghi cac ban hoc vien trung tuyen khan truong hoan thien thu tuc nhap hoc. Thoi gian nhap hoc: thu 6, ngay 05/11/2010.  

Thông báo danh sách lớp và Thời khóa biểu học kỳ I cao học K19 Viện Đào tạo Sau đại học công bố danh sách lớp và Thời khóa biểu học kỳ I cao học K19. Lưu ý: Những học viên đã trúng tuyển nhưng không có tên trong danh sách là do không đến làm thủ tục nhập học theo quy định. Thời gian khai giảng: 8h thứ 7, ngày 06/11/2010 tại Nhà văn hóa - Trường ĐH KTQD Thời gian học tập: từ 08/11/2010 (lớp buổi tối) và 13/11/2010 (lớp cuối tuần). Chi tiết xem file đính kèm. - Học viên nộp lại bản khai làm thẻ học viên cho Lớp trưởng trong tuần học đầu tiên (thẻ học viên tích hợp với thẻ ATM của Ngân hàng ĐT&PT phát hành). Thẻ học viên dùng trong toàn bộ quá trình học tập cao học tại trường. Học viên có thể lấy mẫu khai trong file đính kèm. - Do số lượng học viên khối Quản lý kinh tế đăng ký học buổi tối không đủ để mở lớp nên học viên phải chuyển xuống học cuối tuần. - Do danh sách lớp học đã ổn định nên Viện ĐTSĐH không giải quyết việc xin chuyển lớp học. - Điểm phúc tra cao học đã được công bố tại bảng tin - gác 2, nhà 6. Đề nghị các bạn học viên trúng tuyển khẩn trương hoàn thiện thủ tục nhập học. Thời gian nhập học: thứ 6, ngày 05/11/2010.  

file sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business