Thông báo điều chỉnh giảng đường học cao học tuần 26-27/01/2013 Thông báo điều chỉnh giảng đường học cao học tuần 26-27/01/2013 - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Căn cứ kế hoạch sử dụng giảng đường của Nhà trường, Viện Đào tạo Sau đại học thông báo điều chỉnh giảng đường học của một số lớp cao học như sau: Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

Thông báo điều chỉnh giảng đường học cao học tuần 26-27/01/2013 Căn cứ kế hoạch sử dụng giảng đường của Nhà trường, Viện Đào tạo Sau đại học thông báo điều chỉnh giảng đường học của một số lớp cao học như sau: Sáng + Chiều thứ 7 ngày 26/01/2013:  Lớp Giảng đường đang học Giảng đường điều chỉnh CH20S D2-202 D303 CH20T D2-203 D206 CH20 chuyên ngành Quản lý Kinh tế và chính sách D2-204 D202 CH20 chuyên ngành Kinh tế đầu tư D2-205 D207 CH21R D2-305 D305 CH21S D2-306 D302   Sáng + Chiều Chủ nhật ngày 27/01/2013: Lớp Giảng đường đang học Giảng đường điều chỉnh CH21M D2-201 Sáng: D207 Chiều: D401 CH20S D2-202 D205 CH20T D2-203 D206   Chiều Chủ nhật ngày 27/01/2013: Lớp Giảng đường đang học Giảng đường điều chỉnh CH20 chuyên ngành Quản lý Kinh tế và chính sách D2-204 B103 CH20 chuyên ngành Kinh tế đầu tư D2-205 B104       Thong bao dieu chinh giang duong hoc cao hoc tuan 26-27/01/2013 Can cu ke hoach su dung giang duong cua Nha truong, Vien Dao tao Sau dai hoc thong bao dieu chinh giang duong hoc cua mot so lop cao hoc nhu sau: Sang + Chieu thu 7 ngay 26/01/2013:  Lop Giang duong dang hoc Giang duong dieu chinh CH20S D2-202 D303 CH20T D2-203 D206 CH20 chuyen nganh Quan lY Kinh te va chinh sach D2-204 D202 CH20 chuyen nganh Kinh te dau tu D2-205 D207 CH21R D2-305 D305 CH21S D2-306 D302   Sang + Chieu Chu nhat ngay 27/01/2013: Lop Giang duong dang hoc Giang duong dieu chinh CH21M D2-201 Sang: D207 Chieu: D401 CH20S D2-202 D205 CH20T D2-203 D206   Chieu Chu nhat ngay 27/01/2013: Lop Giang duong dang hoc Giang duong dieu chinh CH20 chuyen nganh Quan lY Kinh te va chinh sach D2-204 B103 CH20 chuyen nganh Kinh te dau tu D2-205 B104      

Thông báo điều chỉnh giảng đường học cao học tuần 26-27/01/2013 Căn cứ kế hoạch sử dụng giảng đường của Nhà trường, Viện Đào tạo Sau đại học thông báo điều chỉnh giảng đường học của một số lớp cao học như sau: Sáng + Chiều thứ 7 ngày 26/01/2013:  Lớp Giảng đường đang học Giảng đường điều chỉnh CH20S D2-202 D303 CH20T D2-203 D206 CH20 chuyên ngành Quản lý Kinh tế và chính sách D2-204 D202 CH20 chuyên ngành Kinh tế đầu tư D2-205 D207 CH21R D2-305 D305 CH21S D2-306 D302   Sáng + Chiều Chủ nhật ngày 27/01/2013: Lớp Giảng đường đang học Giảng đường điều chỉnh CH21M D2-201 Sáng: D207 Chiều: D401 CH20S D2-202 D205 CH20T D2-203 D206   Chiều Chủ nhật ngày 27/01/2013: Lớp Giảng đường đang học Giảng đường điều chỉnh CH20 chuyên ngành Quản lý Kinh tế và chính sách D2-204 B103 CH20 chuyên ngành Kinh tế đầu tư D2-205 B104      file sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business