Thông báo điều chỉnh lịch thi Tiếng Anh trình độ B1 và B2 Thông báo điều chỉnh lịch thi Tiếng Anh trình độ B1 và B2 - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Viện Đào tạo Sau đại học thông báo: Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

Thông báo điều chỉnh lịch thi Tiếng Anh trình độ B1 và B2 Viện Đào tạo Sau đại học thông báo: Lịch thi Tiếng Anh trình độ B1, B2 được điều chỉnh sang ngày 16/09/2012. Học viên, nghiên cứu sinh có nhu cầu đăng ký thi mời đến đăng ký với cán bộ chủ nhiệm lớp trước ngày 31/08/2012. Lệ phí thi: - Trình độ B1: 500.000 đồng - Trình độ B2: 600.000 đồng Thong bao dieu chinh lich thi Tieng Anh trinh do B1 va B2 Vien Dao tao Sau dai hoc thong bao: Lich thi Tieng Anh trinh do B1, B2 duoc dieu chinh sang ngay 16/09/2012. Hoc vien, nghien cuu sinh co nhu cau dang kY thi moi den dang kY voi can bo chu nhiem lop truoc ngay 31/08/2012. Le phi thi: - Trinh do B1: 500.000 dong - Trinh do B2: 600.000 dong

Thông báo điều chỉnh lịch thi Tiếng Anh trình độ B1 và B2 Viện Đào tạo Sau đại học thông báo: Lịch thi Tiếng Anh trình độ B1, B2 được điều chỉnh sang ngày 16/09/2012. Học viên, nghiên cứu sinh có nhu cầu đăng ký thi mời đến đăng ký với cán bộ chủ nhiệm lớp trước ngày 31/08/2012. Lệ phí thi: - Trình độ B1: 500.000 đồng - Trình độ B2: 600.000 đồngfile sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business