Thông báo kéo dài thời gian thụ lý hồ sơ tuyển sinh Chương trình Thạc sĩ Điều hành cao cấp - Executive MBA 2014 Thông báo kéo dài thời gian thụ lý hồ sơ tuyển sinh Chương trình Thạc sĩ Điều hành cao cấp - Executive MBA 2014 - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Để phục vụ tốt hơn cho công tác tuyển sinh, Thường trực Ban Điều hành Chương trình Thạc sĩ Điều hành cao cấp - Executive MBA xin thông báo kéo dài thời gian thụ lý hồ sơ tuyển sinh khóa 4 Chương trình như sau: Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

Thông báo kéo dài thời gian thụ lý hồ sơ tuyển sinh Chương trình Thạc sĩ Điều hành cao cấp - Executive MBA 2014 Để phục vụ tốt hơn cho công tác tuyển sinh, Thường trực Ban Điều hành Chương trình Thạc sĩ Điều hành cao cấp - Executive MBA xin thông báo kéo dài thời gian thụ lý hồ sơ tuyển sinh khóa 4 Chương trình như sau: - Thời gian phát hành và nhận hồ sơ: · Thời gian phát hành hồ sơ: đến ngày 24/11/2014 · Thời gian nhận hồ sơ:            Đến ngày 27/11/2014 - Thời gian thi tuyển (như dự kiến):     Vào các ngày 6 và 7/12/2014   Viện Đào tạo Sau Đại học xin thông báo để các anh/chị thí sinh được biết. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: Viện Đào tạo Sau đại học, gác 2 Nhà 6, ĐH Kinh tế quốc dân. ĐT: 0436.280.280, các máy lẻ: 5615, 5689, 5692 và 5623. Trân trọng thông báo. Thong bao keo dai thoi gian thu lY ho so tuyen sinh Chuong trinh Thac si Dieu hanh cao cap - Executive MBA 2014 De phuc vu tot hon cho cong tac tuyen sinh, Thuong truc Ban Dieu hanh Chuong trinh Thac si Dieu hanh cao cap - Executive MBA xin thong bao keo dai thoi gian thu lY ho so tuyen sinh khoa 4 Chuong trinh nhu sau: - Thoi gian phat hanh va nhan ho so: · Thoi gian phat hanh ho so: den ngay 24/11/2014 · Thoi gian nhan ho so:            Den ngay 27/11/2014 - Thoi gian thi tuyen (nhu du kien):     Vao cac ngay 6 va 7/12/2014   Vien Dao tao Sau Dai hoc xin thong bao de cac anh/chi thi sinh duoc biet. Moi thac mac vui long lien he: Vien Dao tao Sau dai hoc, gac 2 Nha 6, DH Kinh te quoc dan. DT: 0436.280.280, cac may le: 5615, 5689, 5692 va 5623. Tran trong thong bao.

Thông báo kéo dài thời gian thụ lý hồ sơ tuyển sinh Chương trình Thạc sĩ Điều hành cao cấp - Executive MBA 2014 Để phục vụ tốt hơn cho công tác tuyển sinh, Thường trực Ban Điều hành Chương trình Thạc sĩ Điều hành cao cấp - Executive MBA xin thông báo kéo dài thời gian thụ lý hồ sơ tuyển sinh khóa 4 Chương trình như sau: - Thời gian phát hành và nhận hồ sơ: · Thời gian phát hành hồ sơ: đến ngày 24/11/2014 · Thời gian nhận hồ sơ:            Đến ngày 27/11/2014 - Thời gian thi tuyển (như dự kiến):     Vào các ngày 6 và 7/12/2014   Viện Đào tạo Sau Đại học xin thông báo để các anh/chị thí sinh được biết. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: Viện Đào tạo Sau đại học, gác 2 Nhà 6, ĐH Kinh tế quốc dân. ĐT: 0436.280.280, các máy lẻ: 5615, 5689, 5692 và 5623. Trân trọng thông báo. file sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business