Thông báo lịch học Bổ sung kiến thức Executive MBA khóa 6 và lịch ôn thi môn Tiếng Anh Thông báo lịch học Bổ sung kiến thức Executive MBA khóa 6 và lịch ôn thi môn Tiếng Anh - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

Thông báo lịch học Bổ sung kiến thức Executive MBA khóa 6 và lịch ôn thi môn Tiếng Anh   THỜI KHOÁ BIỂU LỚP HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC ĐẠI HỌC CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ ĐIỀU HÀNH CAO CẤP NĂM 2016                 STT Tên môn học Số tiết Thời gian học Địa điểm  học Lịch thi Thời gian thi Ngày thi GĐ 1 Kinh tế phát triển 30 Thứ 7 (S+C +T), CN (S+C+T): 14,15/05 D2-105 8h00 04/06/2016 D2-105 2 Thống kê kinh tế 30 Tối thứ 2,3,4,5, T6 (C+T): 16,17,18,19,20/05 D2-105 9h15 D2-105 3 Kinh tế học 30 Thứ 7 (S+C +T), CN (S+C+T): 21,22/05 D2-105 14h00 04/06/2016 D2-105 4 Quản trị kinh doanh 30 Tối thứ 2,3,4,5, T6 (C+T): 23,24,25,26,27/05 D2-105 15h15 D2-105 5 Lý thuyết TCTT 30 Thứ 7 (S+C), CN (S+C), Tối thứ 2,3: 28,29,30,31/05 D2-105 16h30 D2-105                 Ghi chú:             Thời gian học: Sáng 7h, chiều 13h , tối 18h         Mọi thắc xin liên hệ số máy: 043.6280.280 (5615) hoặc DĐ: 0912.923.509 và 08.88278929.   THỜI KHOÁ BIỂU LỚP ÔN THI ExMBA 2016 Tiếng Anh – Ngày khai giảng: 17h30 ngày 28/05/2016 STT Môn học Lịch học Ngày học 1 Toefl rút gọn Tối thứ 7 từ 17h30 đến 20h30 28/05/2016 2 Toefl rút gọn Tối chủ nhật từ 17h30 đến 20h30 29/05/2016 3 Toefl rút gọn Sáng chủ nhật từ 08h00 đến 11h00 05/06/2016 4 Toefl rút gọn Chiều chủ nhật từ 14h00 đến 17h00 05/06/2016 5 Toefl rút gọn Sáng thứ 7 từ 08h00 đến 11h00 11/06/2016 6 Toefl rút gọn Chiều thứ 7 từ 14h00 đến 17h00 11/06/2016 7 Toefl rút gọn Sáng chủ nhật từ 08h00 đến 11h00 12/06/2016 8 Toefl rút gọn Chiều chủ nhật từ 14h00 đến 17h00 12/06/2016 Ghi chú: - Địa điểm học:           Phòng 401 Tầng 4 nhà 6 – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (Học viên nghỉ giải lao giữa giờ 15 phút) Mọi thắc mắc xin liên hệ số máy: 043.6280.280 (5615) và (5689)                                                        DĐ: 0912.923.509 và 0904.034.155 ;  08.88278929 Thong bao lich hoc Bo sung kien thuc Executive MBA khoa 6 va lich on thi mon Tieng Anh   THOI KHOA BIEU LOP HOC BO SUNG KIEN THUC DAI HOC CHUONG TRINH THAC SI DIEU HANH CAO CAP NAM 2016                 STT Ten mon hoc So tiet Thoi gian hoc Dia diem  hoc Lich thi Thoi gian thi Ngay thi GD 1 Kinh te phat trien 30 Thu 7 (S+C +T), CN (S+C+T): 14,15/05 D2-105 8h00 04/06/2016 D2-105 2 Thong ke kinh te 30 Toi thu 2,3,4,5, T6 (C+T): 16,17,18,19,20/05 D2-105 9h15 D2-105 3 Kinh te hoc 30 Thu 7 (S+C +T), CN (S+C+T): 21,22/05 D2-105 14h00 04/06/2016 D2-105 4 Quan tri kinh doanh 30 Toi thu 2,3,4,5, T6 (C+T): 23,24,25,26,27/05 D2-105 15h15 D2-105 5 LY thuyet TCTT 30 Thu 7 (S+C), CN (S+C), Toi thu 2,3: 28,29,30,31/05 D2-105 16h30 D2-105                 Ghi chu:             Thoi gian hoc: Sang 7h, chieu 13h , toi 18h         Moi thac xin lien he so may: 043.6280.280 (5615) hoac DD: 0912.923.509 va 08.88278929.   THOI KHOA BIEU LOP ON THI ExMBA 2016 Tieng Anh – Ngay khai giang: 17h30 ngay 28/05/2016 STT Mon hoc Lich hoc Ngay hoc 1 Toefl rut gon Toi thu 7 tu 17h30 den 20h30 28/05/2016 2 Toefl rut gon Toi chu nhat tu 17h30 den 20h30 29/05/2016 3 Toefl rut gon Sang chu nhat tu 08h00 den 11h00 05/06/2016 4 Toefl rut gon Chieu chu nhat tu 14h00 den 17h00 05/06/2016 5 Toefl rut gon Sang thu 7 tu 08h00 den 11h00 11/06/2016 6 Toefl rut gon Chieu thu 7 tu 14h00 den 17h00 11/06/2016 7 Toefl rut gon Sang chu nhat tu 08h00 den 11h00 12/06/2016 8 Toefl rut gon Chieu chu nhat tu 14h00 den 17h00 12/06/2016 Ghi chu: - Dia diem hoc:           Phong 401 Tang 4 nha 6 – Truong Dai hoc Kinh te Quoc dan (Hoc vien nghi giai lao giua gio 15 phut) Moi thac mac xin lien he so may: 043.6280.280 (5615) va (5689)                                                        DD: 0912.923.509 va 0904.034.155 ;  08.88278929

Thông báo lịch học Bổ sung kiến thức Executive MBA khóa 6 và lịch ôn thi môn Tiếng Anh   THỜI KHOÁ BIỂU LỚP HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC ĐẠI HỌC CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ ĐIỀU HÀNH CAO CẤP NĂM 2016                 STT Tên môn học Số tiết Thời gian học Địa điểm  học Lịch thi Thời gian thi Ngày thi GĐ 1 Kinh tế phát triển 30 Thứ 7 (S+C +T), CN (S+C+T): 14,15/05 D2-105 8h00 04/06/2016 D2-105 2 Thống kê kinh tế 30 Tối thứ 2,3,4,5, T6 (C+T): 16,17,18,19,20/05 D2-105 9h15 D2-105 3 Kinh tế học 30 Thứ 7 (S+C +T), CN (S+C+T): 21,22/05 D2-105 14h00 04/06/2016 D2-105 4 Quản trị kinh doanh 30 Tối thứ 2,3,4,5, T6 (C+T): 23,24,25,26,27/05 D2-105 15h15 D2-105 5 Lý thuyết TCTT 30 Thứ 7 (S+C), CN (S+C), Tối thứ 2,3: 28,29,30,31/05 D2-105 16h30 D2-105                 Ghi chú:             Thời gian học: Sáng 7h, chiều 13h , tối 18h         Mọi thắc xin liên hệ số máy: 043.6280.280 (5615) hoặc DĐ: 0912.923.509 và 08.88278929.   THỜI KHOÁ BIỂU LỚP ÔN THI ExMBA 2016 Tiếng Anh – Ngày khai giảng: 17h30 ngày 28/05/2016 STT Môn học Lịch học Ngày học 1 Toefl rút gọn Tối thứ 7 từ 17h30 đến 20h30 28/05/2016 2 Toefl rút gọn Tối chủ nhật từ 17h30 đến 20h30 29/05/2016 3 Toefl rút gọn Sáng chủ nhật từ 08h00 đến 11h00 05/06/2016 4 Toefl rút gọn Chiều chủ nhật từ 14h00 đến 17h00 05/06/2016 5 Toefl rút gọn Sáng thứ 7 từ 08h00 đến 11h00 11/06/2016 6 Toefl rút gọn Chiều thứ 7 từ 14h00 đến 17h00 11/06/2016 7 Toefl rút gọn Sáng chủ nhật từ 08h00 đến 11h00 12/06/2016 8 Toefl rút gọn Chiều chủ nhật từ 14h00 đến 17h00 12/06/2016 Ghi chú: - Địa điểm học:           Phòng 401 Tầng 4 nhà 6 – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (Học viên nghỉ giải lao giữa giờ 15 phút) Mọi thắc mắc xin liên hệ số máy: 043.6280.280 (5615) và (5689)                                                        DĐ: 0912.923.509 và 0904.034.155 ;  08.88278929file sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business