Thông báo lùi thời hạn nộp hồ sơ Thạc sĩ Điều hành cao cấp - Executive MBA 2011 Thông báo lùi thời hạn nộp hồ sơ Thạc sĩ Điều hành cao cấp - Executive MBA 2011 - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Viện Đào tạo Sau đại học xin thông báo thời hạn cuối nộp Hồ sơ Thạc sĩ Điều hành Cao cấp được gia hạn đến 10h00, ngày 26 tháng 9 năm 2011. Vậy xin thông báo để các ứng viên và người quan tâm được biết. Xin trân trọng cảm ơn. Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

Thông báo lùi thời hạn nộp hồ sơ Thạc sĩ Điều hành cao cấp - Executive MBA 2011 Viện Đào tạo Sau đại học xin thông báo thời hạn cuối nộp Hồ sơ Thạc sĩ Điều hành Cao cấp được gia hạn đến 10h00, ngày 26 tháng 9 năm 2011. Vậy xin thông báo để các ứng viên và người quan tâm được biết. Xin trân trọng cảm ơn. Viện Đào tạo Sau đại học xin thông báo thời hạn cuối nộp Hồ sơ Thạc sĩ Điều hành Cao cấp được gia hạn đến 10h00, ngày 26 tháng 9 năm 2011. Vậy xin thông báo để các ứng viên và người quan tâm được biết. Xin trân trọng cảm ơn.   Thong bao lui thoi han nop ho so Thac si Dieu hanh cao cap - Executive MBA 2011 Vien Dao tao Sau dai hoc xin thong bao thoi han cuoi nop Ho so Thac si Dieu hanh Cao cap duoc gia han den 10h00, ngay 26 thang 9 nam 2011. Vay xin thong bao de cac ung vien va nguoi quan tam duoc biet. Xin tran trong cam on. Vien Dao tao Sau dai hoc xin thong bao thoi han cuoi nop Ho so Thac si Dieu hanh Cao cap duoc gia han den 10h00, ngay 26 thang 9 nam 2011. Vay xin thong bao de cac ung vien va nguoi quan tam duoc biet. Xin tran trong cam on.  

Thông báo lùi thời hạn nộp hồ sơ Thạc sĩ Điều hành cao cấp - Executive MBA 2011 Viện Đào tạo Sau đại học xin thông báo thời hạn cuối nộp Hồ sơ Thạc sĩ Điều hành Cao cấp được gia hạn đến 10h00, ngày 26 tháng 9 năm 2011. Vậy xin thông báo để các ứng viên và người quan tâm được biết. Xin trân trọng cảm ơn. Viện Đào tạo Sau đại học xin thông báo thời hạn cuối nộp Hồ sơ Thạc sĩ Điều hành Cao cấp được gia hạn đến 10h00, ngày 26 tháng 9 năm 2011. Vậy xin thông báo để các ứng viên và người quan tâm được biết. Xin trân trọng cảm ơn.  file sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business