Thông báo nhập học cao học K19 (2010-2012) (cập nhật mẫu Lý lịch) Thông báo nhập học cao học K19 (2010-2012) (cập nhật mẫu Lý lịch) - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Viện Đào tạo Sau đại học đã gửi Quyết định trúng tuyển và giấy báo nhập học cho các học viên cao học K19 theo đường bưu điện. Đề nghị các học viên đến nhập học theo đúng quy trình đã thông báo. Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

Thông báo nhập học cao học K19 (2010-2012) (cập nhật mẫu Lý lịch) Viện Đào tạo Sau đại học đã gửi Quyết định trúng tuyển và giấy báo nhập học cho các học viên cao học K19 theo đường bưu điện. Đề nghị các học viên đến nhập học theo đúng quy trình đã thông báo. Thời gian nhập học:     02 ngày 26+27/10/2010 (8h30 - 17h30) Thời gian khai giảng:    8h00, thứ bảy, ngày 06/11/2010 tại Hội trường A (Nhà Văn hóa), Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Thời gian học tập: -         Thứ hai, ngày 08/11/2010 (đối với lớp ban ngày và buổi tối) -         Thứ bảy, ngày 06/11/2010 (đối với lớp cuối tuần) -         Thời khóa biểu và danh sách lớp sẽ được thông báo tại website. Xin trân trọng thông báo. Thông tin chi tiết và mẫu lý lịch mời xem trong file đính kèm. Thong bao nhap hoc cao hoc K19 (2010-2012) (cap nhat mau LY lich) Vien Dao tao Sau dai hoc da gui Quyet dinh trung tuyen va giay bao nhap hoc cho cac hoc vien cao hoc K19 theo duong buu dien. De nghi cac hoc vien den nhap hoc theo dung quy trinh da thong bao. Thoi gian nhap hoc:     02 ngay 26+27/10/2010 (8h30 - 17h30) Thoi gian khai giang:    8h00, thu bay, ngay 06/11/2010 tai Hoi truong A (Nha Van hoa), Truong Dai hoc Kinh te Quoc dan Thoi gian hoc tap: -         Thu hai, ngay 08/11/2010 (doi voi lop ban ngay va buoi toi) -         Thu bay, ngay 06/11/2010 (doi voi lop cuoi tuan) -         Thoi khoa bieu va danh sach lop se duoc thong bao tai website. Xin tran trong thong bao. Thong tin chi tiet va mau lY lich moi xem trong file dinh kem.

Thông báo nhập học cao học K19 (2010-2012) (cập nhật mẫu Lý lịch) Viện Đào tạo Sau đại học đã gửi Quyết định trúng tuyển và giấy báo nhập học cho các học viên cao học K19 theo đường bưu điện. Đề nghị các học viên đến nhập học theo đúng quy trình đã thông báo. Thời gian nhập học:     02 ngày 26+27/10/2010 (8h30 - 17h30) Thời gian khai giảng:    8h00, thứ bảy, ngày 06/11/2010 tại Hội trường A (Nhà Văn hóa), Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Thời gian học tập: -         Thứ hai, ngày 08/11/2010 (đối với lớp ban ngày và buổi tối) -         Thứ bảy, ngày 06/11/2010 (đối với lớp cuối tuần) -         Thời khóa biểu và danh sách lớp sẽ được thông báo tại website. Xin trân trọng thông báo. Thông tin chi tiết và mẫu lý lịch mời xem trong file đính kèm.

file sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business