Thông báo nhập học cao học K21 Thông báo nhập học cao học K21 - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Viện Đào tạo Sau đại học gửi Giấy báo nhập học và Quyết định trúng tuyển vào cao học K21 từ thứ 3 ngày 7/8/2012 bằng đường bưu điện (tem thư thường). Thông tin nhập học như sau: Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

Thông báo nhập học cao học K21 Viện Đào tạo Sau đại học gửi Giấy báo nhập học và Quyết định trúng tuyển vào cao học K21 từ thứ 3 ngày 7/8/2012 bằng đường bưu điện (tem thư thường). Thông tin nhập học như sau: - Thời gian nhập học:  23+24/08/2012 (Sáng: 8h30 - 11h30; Chiều: 14h00 - 17h00)     Địa điểm nhập học:  tầng 2, nhà 6 - Viện ĐT Sau đại học, ĐHKTQD Học viên nếu không nhận được Giấy báo trúng tuyển và QĐ nhập học có thể đến nhận bổ sung tại Viện SĐH từ ngày 15 - 17/08/2012 (đ.c Liên, phòng 203, trong giờ Hành chính) (Lưu ý:  Học viên nhập học cho cán bộ thụ lý hồ sơ đầu vào: VD: mã hồ sơ là 111A => cán bộ thụ lý hồ sơ đầu vào là đ.c Đặng Tuấn Anh  => Nhập học cho đ.c  Đặng Tuấn Anh, phòng 206) Quy trình nhập học như sau: Bước 1:  Nộp học phí và các khoản kinh phí tại phòng Tài chính Kế toán (tầng 1 nhà 7) 1. Học phí (học kỳ I):                              4.725.000 đồng 2. Kinh phí đào tạo (năm thứ nhất):    4.500.000 đồng 2. Chi phí tổ chức đón tiếp, xếp lớp, xếp chuyên ngành cho học viên: 100.000 đồng 3. Lệ phí làm thẻ học viên:                  30.000 đồng 4. Giấy thi (cả 2 năm):                        50.000 đồng                                     Tổng:                  9.405.000đ (Chín triệu bốn trăm linh năm ngàn đồng chẵn) Bước 2:  Tại Viện Đào tạo Sau đại học Xuất trình:       + Biên lai thu học phí; Quyết định trúng tuyển cao học; Giấy báo nhập học Nộp:               + Công văn cử đi học (áp dụng đối với các học viên do cơ quan cử đi học; Học viên là cán bộ công chức nhà nước yêu cầu phải đảm bảo những quy định tại Nghị định số 18/2011/NĐ-CP, ngày 05/03/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc đào tạo, bồi dưỡng công chức)                         + Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan quản lý hoặc chính quyền địa phương nơi có hộ khẩu thường trú. Thí sinh có thể lấy dấu xác nhận của cơ quan mà không nhất thiết phải có công văn cử đi học. (Mẫu sơ yếu lý lịch download từ website)                         + Chứng chỉ bổ sung kiến thức (bản gốc hoặc photo có công chứng) (chứng chỉ cấp năm 2012 sẽ nộp sau khi ổn định lớp học) Danh sách lớp học và thời khóa biểu cụ thể sẽ cập nhật trên website vào đầu tháng 9/2012.  - Thời gian khai giảng:  thứ 6, ngày 14/09/2012 (8h30), tại Nhà văn hóa - ĐHKTQD - Thời gian học tập (dự kiến):  15/09/2012 - đối với các lớp Cuối tuần                                                        17/09/2012 - đối với các lớp Buổi tối  Một số nội dung khác: -  Viện ĐTSĐH công bố danh sách học viên cao học K21 sau khi cập nhật chuyên ngành mới cho các học viên đủ điểm xét tuyển nhưng không trúng tuyển ngành Kinh tế Tài chính Ngân hàng. Số các học viên không đăng ký chuyển chuyên ngành, Viện ĐTSĐH chủ động chuyển sang chuyên ngành còn thiếu là Kinh tế công nghiệp.  - Học viên đăng ký thời gian học Ban ngày có số lượng quá ít, không đủ mở lớp (27 học viên/15 chuyên ngành) nên Viện ĐTSĐH đã chủ động chuyển thời gian học sang Cuối tuần. Nếu học viên thuộc nhóm này muốn chuyển thời gian hoc sang Buổi tối, đề nghị đăng ký trực tiếp với đ.c Bích Quang (phòng 206) trong ngày nhập học (không giải quyết việc chuyển thời gian học cho các đối tượng khác). - Học viên thuộc các chuyên ngành: Kinh tế chính trị, Lịch sử kinh tế, Quản lý KT và Chính sách; KTQL Môi trường; KTQL Địa chính; Quản lý công - do số lượng học viên trúng tuyển chỉ đủ mở 01 lớp, mà số học viên đăng ký học vào Cuối tuần chiếm hơn 90%, do vậy Viện ĐTSĐH đã chủ động chuyển các học viên đk học vào Ban ngày và Buổi tối xuống Cuối tuần (không có lớp học buổi tối) - Học viên trúng tuyển chuyên ngành QTKD Tổng hợp (Viện) nhập học tại Tầng 1, nhà 12 -Viện Quản trị kinh doanh; liên hệ với đ.c Đoàn Minh Hạnh, ĐT: 0912 233 477; email: dmhanh@bsneu.edu.vn (chuyên ngành này chỉ có 01 lớp học Buổi tối). Lưu ý: học viên thuộc chuyên ngành này nộp học phí tại Viện QTKD, không nộp học phí cho phòng TCKT của trường). - HIện tại chưa có kết quả chấm phúc tra. Viện ĐTSĐH sẽ thông báo kết quả trong tuần 13-17/8/2012. Thong bao nhap hoc cao hoc K21 Vien Dao tao Sau dai hoc gui Giay bao nhap hoc va Quyet dinh trung tuyen vao cao hoc K21 tu thu 3 ngay 7/8/2012 bang duong buu dien (tem thu thuong). Thong tin nhap hoc nhu sau: - Thoi gian nhap hoc:  23+24/08/2012 (Sang: 8h30 - 11h30; Chieu: 14h00 - 17h00)     Dia diem nhap hoc:  tang 2, nha 6 - Vien DT Sau dai hoc, DHKTQD Hoc vien neu khong nhan duoc Giay bao trung tuyen va QD nhap hoc co the den nhan bo sung tai Vien SDH tu ngay 15 - 17/08/2012 (d.c Lien, phong 203, trong gio Hanh chinh) (Luu Y:  Hoc vien nhap hoc cho can bo thu lY ho so dau vao: VD: ma ho so la 111A => can bo thu lY ho so dau vao la d.c Dang Tuan Anh  => Nhap hoc cho d.c  Dang Tuan Anh, phong 206) Quy trinh nhap hoc nhu sau: Buoc 1:  Nop hoc phi va cac khoan kinh phi tai phong Tai chinh Ke toan (tang 1 nha 7) 1. Hoc phi (hoc kY I):                              4.725.000 dong 2. Kinh phi dao tao (nam thu nhat):    4.500.000 dong 2. Chi phi to chuc don tiep, xep lop, xep chuyen nganh cho hoc vien: 100.000 dong 3. Le phi lam the hoc vien:                  30.000 dong 4. Giay thi (ca 2 nam):                        50.000 dong                                     Tong:                  9.405.000d (Chin trieu bon tram linh nam ngan dong chan) Buoc 2:  Tai Vien Dao tao Sau dai hoc Xuat trinh:       + Bien lai thu hoc phi; Quyet dinh trung tuyen cao hoc; Giay bao nhap hoc Nop:               + Cong van cu di hoc (ap dung doi voi cac hoc vien do co quan cu di hoc; Hoc vien la can bo cong chuc nha nuoc yeu cau phai dam bao nhung quy dinh tai Nghi dinh so 18/2011/ND-CP, ngay 05/03/2011 cua Thu tuong Chinh phu ve viec dao tao, boi duong cong chuc)                         + So yeu lY lich tu thuat co xac nhan cua co quan quan lY hoac chinh quyen dia phuong noi co ho khau thuong tru. Thi sinh co the lay dau xac nhan cua co quan ma khong nhat thiet phai co cong van cu di hoc. (Mau so yeu lY lich download tu website)                         + Chung chi bo sung kien thuc (ban goc hoac photo co cong chung) (chung chi cap nam 2012 se nop sau khi on dinh lop hoc) Danh sach lop hoc va thoi khoa bieu cu the se cap nhat tren website vao dau thang 9/2012.  - Thoi gian khai giang:  thu 6, ngay 14/09/2012 (8h30), tai Nha van hoa - DHKTQD - Thoi gian hoc tap (du kien):  15/09/2012 - doi voi cac lop Cuoi tuan                                                        17/09/2012 - doi voi cac lop Buoi toi  Mot so noi dung khac: -  Vien DTSDH cong bo danh sach hoc vien cao hoc K21 sau khi cap nhat chuyen nganh moi cho cac hoc vien du diem xet tuyen nhung khong trung tuyen nganh Kinh te Tai chinh Ngan hang. So cac hoc vien khong dang kY chuyen chuyen nganh, Vien DTSDH chu dong chuyen sang chuyen nganh con thieu la Kinh te cong nghiep.  - Hoc vien dang kY thoi gian hoc Ban ngay co so luong qua it, khong du mo lop (27 hoc vien/15 chuyen nganh) nen Vien DTSDH da chu dong chuyen thoi gian hoc sang Cuoi tuan. Neu hoc vien thuoc nhom nay muon chuyen thoi gian hoc sang Buoi toi, de nghi dang kY truc tiep voi d.c Bich Quang (phong 206) trong ngay nhap hoc (khong giai quyet viec chuyen thoi gian hoc cho cac doi tuong khac). - Hoc vien thuoc cac chuyen nganh: Kinh te chinh tri, Lich su kinh te, Quan lY KT va Chinh sach; KTQL Moi truong; KTQL Dia chinh; Quan lY cong - do so luong hoc vien trung tuyen chi du mo 01 lop, ma so hoc vien dang kY hoc vao Cuoi tuan chiem hon 90%, do vay Vien DTSDH da chu dong chuyen cac hoc vien dk hoc vao Ban ngay va Buoi toi xuong Cuoi tuan (khong co lop hoc buoi toi) - Hoc vien trung tuyen chuyen nganh QTKD Tong hop (Vien) nhap hoc tai Tang 1, nha 12 -Vien Quan tri kinh doanh; lien he voi d.c Doan Minh Hanh, DT: 0912 233 477; email: dmhanh@bsneu.edu.vn (chuyen nganh nay chi co 01 lop hoc Buoi toi). Luu Y: hoc vien thuoc chuyen nganh nay nop hoc phi tai Vien QTKD, khong nop hoc phi cho phong TCKT cua truong). - HIen tai chua co ket qua cham phuc tra. Vien DTSDH se thong bao ket qua trong tuan 13-17/8/2012.

Thông báo nhập học cao học K21 Viện Đào tạo Sau đại học gửi Giấy báo nhập học và Quyết định trúng tuyển vào cao học K21 từ thứ 3 ngày 7/8/2012 bằng đường bưu điện (tem thư thường). Thông tin nhập học như sau: - Thời gian nhập học:  23+24/08/2012 (Sáng: 8h30 - 11h30; Chiều: 14h00 - 17h00)     Địa điểm nhập học:  tầng 2, nhà 6 - Viện ĐT Sau đại học, ĐHKTQD Học viên nếu không nhận được Giấy báo trúng tuyển và QĐ nhập học có thể đến nhận bổ sung tại Viện SĐH từ ngày 15 - 17/08/2012 (đ.c Liên, phòng 203, trong giờ Hành chính) (Lưu ý:  Học viên nhập học cho cán bộ thụ lý hồ sơ đầu vào: VD: mã hồ sơ là 111A => cán bộ thụ lý hồ sơ đầu vào là đ.c Đặng Tuấn Anh  => Nhập học cho đ.c  Đặng Tuấn Anh, phòng 206) Quy trình nhập học như sau: Bước 1:  Nộp học phí và các khoản kinh phí tại phòng Tài chính Kế toán (tầng 1 nhà 7) 1. Học phí (học kỳ I):                              4.725.000 đồng 2. Kinh phí đào tạo (năm thứ nhất):    4.500.000 đồng 2. Chi phí tổ chức đón tiếp, xếp lớp, xếp chuyên ngành cho học viên: 100.000 đồng 3. Lệ phí làm thẻ học viên:                  30.000 đồng 4. Giấy thi (cả 2 năm):                        50.000 đồng                                     Tổng:                  9.405.000đ (Chín triệu bốn trăm linh năm ngàn đồng chẵn) Bước 2:  Tại Viện Đào tạo Sau đại học Xuất trình:       + Biên lai thu học phí; Quyết định trúng tuyển cao học; Giấy báo nhập học Nộp:               + Công văn cử đi học (áp dụng đối với các học viên do cơ quan cử đi học; Học viên là cán bộ công chức nhà nước yêu cầu phải đảm bảo những quy định tại Nghị định số 18/2011/NĐ-CP, ngày 05/03/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc đào tạo, bồi dưỡng công chức)                         + Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan quản lý hoặc chính quyền địa phương nơi có hộ khẩu thường trú. Thí sinh có thể lấy dấu xác nhận của cơ quan mà không nhất thiết phải có công văn cử đi học. (Mẫu sơ yếu lý lịch download từ website)                         + Chứng chỉ bổ sung kiến thức (bản gốc hoặc photo có công chứng) (chứng chỉ cấp năm 2012 sẽ nộp sau khi ổn định lớp học) Danh sách lớp học và thời khóa biểu cụ thể sẽ cập nhật trên website vào đầu tháng 9/2012.  - Thời gian khai giảng:  thứ 6, ngày 14/09/2012 (8h30), tại Nhà văn hóa - ĐHKTQD - Thời gian học tập (dự kiến):  15/09/2012 - đối với các lớp Cuối tuần                                                        17/09/2012 - đối với các lớp Buổi tối  Một số nội dung khác: -  Viện ĐTSĐH công bố danh sách học viên cao học K21 sau khi cập nhật chuyên ngành mới cho các học viên đủ điểm xét tuyển nhưng không trúng tuyển ngành Kinh tế Tài chính Ngân hàng. Số các học viên không đăng ký chuyển chuyên ngành, Viện ĐTSĐH chủ động chuyển sang chuyên ngành còn thiếu là Kinh tế công nghiệp.  - Học viên đăng ký thời gian học Ban ngày có số lượng quá ít, không đủ mở lớp (27 học viên/15 chuyên ngành) nên Viện ĐTSĐH đã chủ động chuyển thời gian học sang Cuối tuần. Nếu học viên thuộc nhóm này muốn chuyển thời gian hoc sang Buổi tối, đề nghị đăng ký trực tiếp với đ.c Bích Quang (phòng 206) trong ngày nhập học (không giải quyết việc chuyển thời gian học cho các đối tượng khác). - Học viên thuộc các chuyên ngành: Kinh tế chính trị, Lịch sử kinh tế, Quản lý KT và Chính sách; KTQL Môi trường; KTQL Địa chính; Quản lý công - do số lượng học viên trúng tuyển chỉ đủ mở 01 lớp, mà số học viên đăng ký học vào Cuối tuần chiếm hơn 90%, do vậy Viện ĐTSĐH đã chủ động chuyển các học viên đk học vào Ban ngày và Buổi tối xuống Cuối tuần (không có lớp học buổi tối) - Học viên trúng tuyển chuyên ngành QTKD Tổng hợp (Viện) nhập học tại Tầng 1, nhà 12 -Viện Quản trị kinh doanh; liên hệ với đ.c Đoàn Minh Hạnh, ĐT: 0912 233 477; email: dmhanh@bsneu.edu.vn (chuyên ngành này chỉ có 01 lớp học Buổi tối). Lưu ý: học viên thuộc chuyên ngành này nộp học phí tại Viện QTKD, không nộp học phí cho phòng TCKT của trường). - HIện tại chưa có kết quả chấm phúc tra. Viện ĐTSĐH sẽ thông báo kết quả trong tuần 13-17/8/2012.

file sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business