Thông báo nộp hồ sơ tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2019 Thông báo nộp hồ sơ tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2019 - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Viện Đào tạo Sau đại học thông báo quy trình và thủ tục nộp hồ sơ tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2019 (cao học khóa 28) như sau: Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

Thông báo nộp hồ sơ tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2019 Viện Đào tạo Sau đại học thông báo quy trình và thủ tục nộp hồ sơ tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2019 (cao học khóa 28) như sau: Bước 1: Hoàn thiện việc kê khai thông tin cá nhân đăng ký hồ sơ tuyển sinh tại link sau: http://qldt.neu.edu.vn/tuyensinh/ Cao học/Hồ sơ dự thi online/ => Kê khai thông tin và ghi nhớ Mã đăng ký được gửi đến email đã kê khai. Lưu ý: - Thí sinh kê khai đầy đủ thông tin như được yêu cầu; - Thí sinh up ảnh thẻ vào mục “Ảnh hồ sơ (*) (đó là Ảnh chân dung khổ 3x4 cm, định dạng .jpg, bmp, …),  Không up ảnh phong cảnh hay ảnh khác. - Nếu thí sinh đăng ký dự tuyển chương trình liên kết với ĐH Quốc gia Úc thì kích chọn vào “Đăng ký tham dự chương trình thạc sĩ 1+1 NEU-ANU” và lựa chọn chuyên ngành đăng ký. => Sau khi kê khai online xong, email của thí sinh sẽ nhận được một mã hồ sơ (VD: DK02734) => Thí sinh ghi nhớ mã hồ nơ này và kê khai khi đến nộp HỒ SƠ GIẤY tại Viện ĐTSĐH.   Bước 2:  Thí sinh download và hoàn thiện các loại giấy tờ cần thiết theo “Danh mục giấy tờ trong hồ sơ” quy định tại phụ lục 2 Thông báo tuyển sinh. Bước 3: Nộp hồ sơ (bản giấy) Lệ phí thi: 420.000đ, bao gồm:              + Lệ phí thụ lý hồ sơ: 60.000đ              + Lệ phí thi: 120.000đ/môn Thí sinh được miễn thi Ngoại ngữ chỉ phải nộp 300.000đ Địa điểm:   Viện Đào tạo Sau đại học – phòng 405, 407, tầng 4 nhà A1 – ĐH Kinh tế Quốc dân Thời gian:  11/03/2019 đến ngày 22/03/2019 (Sáng:  8h30 – 11h30; Chiều: 14h00  - 17h00) Thí sinh mang đầy đủ các loại giấy tờ theo yêu cầu. Nhớ mang theo các loại văn bằng gốc để đối chiếu. Lưu ý đặc biệt: Thí sinh tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân từ khóa 54 trở lại đây, có đăng ký kỳ thi tiếng Anh trình độ tương đương B1 trước khi cấp bằng sẽ được miễn thi tiếng Anh và phải nộp “Giấy xác nhận kết quả thi tiếng Anh trình độ tương đương B1” cùng hồ sơ dự thi (giấy xác nhận lấy từ phòng Quản lý Đào tạo). (Giấy chứng nhận hoặc chứng chỉ tiếng Anh phải còn trong thời hạn 2 năm kể từ ngày cấp đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi) Thí sinh có thể nhờ người thân nộp hồ sơ giúp, tuy nhiên phải tuân thủ các hướng dẫn như đã đề cập ở trên. Thông tin chi tiết về số báo danh, phòng thi sẽ cập nhật trên website: www.sdh.neu.edu.vn   Hotline liên hệ: 0766.088.868   Trân trọng thông báo! Thong bao nop ho so tuyen sinh trinh do thac si nam 2019 Vien Dao tao Sau dai hoc thong bao quy trinh va thu tuc nop ho so tuyen sinh trinh do thac si nam 2019 (cao hoc khoa 28) nhu sau: Buoc 1: Hoan thien viec ke khai thong tin ca nhan dang kY ho so tuyen sinh tai link sau: http://qldt.neu.edu.vn/tuyensinh/ Cao hoc/Ho so du thi online/ => Ke khai thong tin va ghi nho Ma dang kY duoc gui den email da ke khai. Luu Y: - Thi sinh ke khai day du thong tin nhu duoc yeu cau; - Thi sinh up anh the vao muc “Anh ho so (*) (do la Anh chan dung kho 3x4 cm, dinh dang .jpg, bmp, …),  Khong up anh phong canh hay anh khac. - Neu thi sinh dang kY du tuyen chuong trinh lien ket voi DH Quoc gia Uc thi kich chon vao “Dang kY tham du chuong trinh thac si 1+1 NEU-ANU” va lua chon chuyen nganh dang kY. => Sau khi ke khai online xong, email cua thi sinh se nhan duoc mot ma ho so (VD: DK02734) => Thi sinh ghi nho ma ho no nay va ke khai khi den nop HO SO GIAY tai Vien DTSDH.   Buoc 2:  Thi sinh download va hoan thien cac loai giay to can thiet theo “Danh muc giay to trong ho so” quy dinh tai phu luc 2 Thong bao tuyen sinh. Buoc 3: Nop ho so (ban giay) Le phi thi: 420.000d, bao gom:              + Le phi thu lY ho so: 60.000d              + Le phi thi: 120.000d/mon Thi sinh duoc mien thi Ngoai ngu chi phai nop 300.000d Dia diem:   Vien Dao tao Sau dai hoc – phong 405, 407, tang 4 nha A1 – DH Kinh te Quoc dan Thoi gian:  11/03/2019 den ngay 22/03/2019 (Sang:  8h30 – 11h30; Chieu: 14h00  - 17h00) Thi sinh mang day du cac loai giay to theo yeu cau. Nho mang theo cac loai van bang goc de doi chieu. Luu Y dac biet: Thi sinh tot nghiep Dai hoc Kinh te Quoc dan tu khoa 54 tro lai day, co dang kY kY thi tieng Anh trinh do tuong duong B1 truoc khi cap bang se duoc mien thi tieng Anh va phai nop “Giay xac nhan ket qua thi tieng Anh trinh do tuong duong B1” cung ho so du thi (giay xac nhan lay tu phong Quan lY Dao tao). (Giay chung nhan hoac chung chi tieng Anh phai con trong thoi han 2 nam ke tu ngay cap den ngay nop ho so dang kY du thi) Thi sinh co the nho nguoi than nop ho so giup, tuy nhien phai tuan thu cac huong dan nhu da de cap o tren. Thong tin chi tiet ve so bao danh, phong thi se cap nhat tren website: www.sdh.neu.edu.vn   Hotline lien he: 0766.088.868   Tran trong thong bao!

Thông báo nộp hồ sơ tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2019 Viện Đào tạo Sau đại học thông báo quy trình và thủ tục nộp hồ sơ tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2019 (cao học khóa 28) như sau: Bước 1: Hoàn thiện việc kê khai thông tin cá nhân đăng ký hồ sơ tuyển sinh tại link sau: http://qldt.neu.edu.vn/tuyensinh/ Cao học/Hồ sơ dự thi online/ => Kê khai thông tin và ghi nhớ Mã đăng ký được gửi đến email đã kê khai. Lưu ý: - Thí sinh kê khai đầy đủ thông tin như được yêu cầu; - Thí sinh up ảnh thẻ vào mục “Ảnh hồ sơ (*) (đó là Ảnh chân dung khổ 3x4 cm, định dạng .jpg, bmp, …),  Không up ảnh phong cảnh hay ảnh khác. - Nếu thí sinh đăng ký dự tuyển chương trình liên kết với ĐH Quốc gia Úc thì kích chọn vào “Đăng ký tham dự chương trình thạc sĩ 1+1 NEU-ANU” và lựa chọn chuyên ngành đăng ký. => Sau khi kê khai online xong, email của thí sinh sẽ nhận được một mã hồ sơ (VD: DK02734) => Thí sinh ghi nhớ mã hồ nơ này và kê khai khi đến nộp HỒ SƠ GIẤY tại Viện ĐTSĐH.   Bước 2:  Thí sinh download và hoàn thiện các loại giấy tờ cần thiết theo “Danh mục giấy tờ trong hồ sơ” quy định tại phụ lục 2 Thông báo tuyển sinh. Bước 3: Nộp hồ sơ (bản giấy) Lệ phí thi: 420.000đ, bao gồm:              + Lệ phí thụ lý hồ sơ: 60.000đ              + Lệ phí thi: 120.000đ/môn Thí sinh được miễn thi Ngoại ngữ chỉ phải nộp 300.000đ Địa điểm:   Viện Đào tạo Sau đại học – phòng 405, 407, tầng 4 nhà A1 – ĐH Kinh tế Quốc dân Thời gian:  11/03/2019 đến ngày 22/03/2019 (Sáng:  8h30 – 11h30; Chiều: 14h00  - 17h00) Thí sinh mang đầy đủ các loại giấy tờ theo yêu cầu. Nhớ mang theo các loại văn bằng gốc để đối chiếu. Lưu ý đặc biệt: Thí sinh tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân từ khóa 54 trở lại đây, có đăng ký kỳ thi tiếng Anh trình độ tương đương B1 trước khi cấp bằng sẽ được miễn thi tiếng Anh và phải nộp “Giấy xác nhận kết quả thi tiếng Anh trình độ tương đương B1” cùng hồ sơ dự thi (giấy xác nhận lấy từ phòng Quản lý Đào tạo). (Giấy chứng nhận hoặc chứng chỉ tiếng Anh phải còn trong thời hạn 2 năm kể từ ngày cấp đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi) Thí sinh có thể nhờ người thân nộp hồ sơ giúp, tuy nhiên phải tuân thủ các hướng dẫn như đã đề cập ở trên. Thông tin chi tiết về số báo danh, phòng thi sẽ cập nhật trên website: www.sdh.neu.edu.vn   Hotline liên hệ: 0766.088.868   Trân trọng thông báo!

file sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business