Thông báo: Số báo danh, danh sách phòng thi - Kỳ thi tuyển sinh Sau đại học năm 2013 Thông báo: Số báo danh, danh sách phòng thi - Kỳ thi tuyển sinh Sau đại học năm 2013 - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Viện ĐTSĐH thông báo Số báo danh, danh sách phòng thi - Kỳ thi tuyển sinh Sau đại học năm 2013. Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

Thông báo: Số báo danh, danh sách phòng thi - Kỳ thi tuyển sinh Sau đại học năm 2013 Viện ĐTSĐH thông báo Số báo danh, danh sách phòng thi - Kỳ thi tuyển sinh Sau đại học năm 2013. Thí sinh tra cứu thông tin dự thi theo link: http://www.tuyensinhsdh.neu.edu.vn/TimTheoMaHS.aspx, nếu có sai sót đề nghị đính chính theo 2 cách sau đây: - Điền vào phiếu đính chính tại phòng 202, tầng 2. nhà 6 (nộp cho đ.c Hương)  - hoặc bỏ vào "Thùng đựng phiếu đính chính" ngoài hành lang. - Gửi thông tin qua email:  viensdh@neu.edu.vn - tiêu đề thư ghi rõ:  Đính chính thông tin tuyển sinh SĐH 2013        + Họ và tên; Ngày sinh; Chuyên ngành dự thi; Số báo danh; Mã hồ sơ.        + Thông tin sai        +  Thông tin đúng Giấy báo thi đã được gửi qua đường bưu điện từ ngày 26/04/2013. Những thí sinh đăng ký nhận tại Viện SĐH đề nghị đến nhận từ ngày 06/05/2013 (phòng 203, đ.c Liên, trong giờ Hành chính). Ngày thi:   thứ 7 + chủ nhật: 18+19/05/2013         Sáng 18/05:              9h00 thí sinh có mặt tại phòng thi làm thủ tục dự thi, nghe phổ biến quy chế thi.         Chiều 18/05/2013:  13h30: thi môn cơ bản (Toán KT, Triết học)         Sáng 19/05:              7h30: thi môn cơ sở (Kinh tế học, LSHTKT)         Chiều 19/05:             13h30: thi môn Ngoại ngữ Ghi chú: - Danh sách phòng thi còn được dán tại Bảng tin tầng 1, Nhà 6.                - Sáng 18/05: đề nghị thí sinh mang theo 70.000đ để nộp bổ sung tiền lệ phi dự thi (áp dụng theo công văn số 244 /KTKĐCLGD ngày 14/03/2013 của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thu lệ phí tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2013, xem chi tiết tại đây)                - Thí sinh khi đi thi nhớ mang theo Chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh.   Thí sinh xem thông tin về lịch thi chi tiết và địa điểm thi trong file đính kèm bên dưới. Trân trọng thông báo. Thong bao: So bao danh, danh sach phong thi - KY thi tuyen sinh Sau dai hoc nam 2013 Vien DTSDH thong bao So bao danh, danh sach phong thi - KY thi tuyen sinh Sau dai hoc nam 2013. Thi sinh tra cuu thong tin du thi theo link: http://www.tuyensinhsdh.neu.edu.vn/TimTheoMaHS.aspx, neu co sai sot de nghi dinh chinh theo 2 cach sau day: - Dien vao phieu dinh chinh tai phong 202, tang 2. nha 6 (nop cho d.c Huong)  - hoac bo vao "Thung dung phieu dinh chinh" ngoai hanh lang. - Gui thong tin qua email:  viensdh@neu.edu.vn - tieu de thu ghi ro:  Dinh chinh thong tin tuyen sinh SDH 2013        + Ho va ten; Ngay sinh; Chuyen nganh du thi; So bao danh; Ma ho so.        + Thong tin sai        +  Thong tin dung Giay bao thi da duoc gui qua duong buu dien tu ngay 26/04/2013. Nhung thi sinh dang kY nhan tai Vien SDH de nghi den nhan tu ngay 06/05/2013 (phong 203, d.c Lien, trong gio Hanh chinh). Ngay thi:   thu 7 + chu nhat: 18+19/05/2013         Sang 18/05:              9h00 thi sinh co mat tai phong thi lam thu tuc du thi, nghe pho bien quy che thi.         Chieu 18/05/2013:  13h30: thi mon co ban (Toan KT, Triet hoc)         Sang 19/05:              7h30: thi mon co so (Kinh te hoc, LSHTKT)         Chieu 19/05:             13h30: thi mon Ngoai ngu Ghi chu: - Danh sach phong thi con duoc dan tai Bang tin tang 1, Nha 6.                - Sang 18/05: de nghi thi sinh mang theo 70.000d de nop bo sung tien le phi du thi (ap dung theo cong van so 244 /KTKDCLGD ngay 14/03/2013 cua Cuc Khao thi va Kiem dinh chat luong giao duc - Bo Giao duc va Dao tao ve viec Huong dan thu le phi tuyen sinh dai hoc, cao dang nam 2013, xem chi tiet tai day)                - Thi sinh khi di thi nho mang theo Chung minh thu nhan dan hoac giay to tuy than co anh.   Thi sinh xem thong tin ve lich thi chi tiet va dia diem thi trong file dinh kem ben duoi. Tran trong thong bao.

Thông báo: Số báo danh, danh sách phòng thi - Kỳ thi tuyển sinh Sau đại học năm 2013 Viện ĐTSĐH thông báo Số báo danh, danh sách phòng thi - Kỳ thi tuyển sinh Sau đại học năm 2013. Thí sinh tra cứu thông tin dự thi theo link: http://www.tuyensinhsdh.neu.edu.vn/TimTheoMaHS.aspx, nếu có sai sót đề nghị đính chính theo 2 cách sau đây: - Điền vào phiếu đính chính tại phòng 202, tầng 2. nhà 6 (nộp cho đ.c Hương)  - hoặc bỏ vào "Thùng đựng phiếu đính chính" ngoài hành lang. - Gửi thông tin qua email:  viensdh@neu.edu.vn - tiêu đề thư ghi rõ:  Đính chính thông tin tuyển sinh SĐH 2013        + Họ và tên; Ngày sinh; Chuyên ngành dự thi; Số báo danh; Mã hồ sơ.        + Thông tin sai        +  Thông tin đúng Giấy báo thi đã được gửi qua đường bưu điện từ ngày 26/04/2013. Những thí sinh đăng ký nhận tại Viện SĐH đề nghị đến nhận từ ngày 06/05/2013 (phòng 203, đ.c Liên, trong giờ Hành chính). Ngày thi:   thứ 7 + chủ nhật: 18+19/05/2013         Sáng 18/05:              9h00 thí sinh có mặt tại phòng thi làm thủ tục dự thi, nghe phổ biến quy chế thi.         Chiều 18/05/2013:  13h30: thi môn cơ bản (Toán KT, Triết học)         Sáng 19/05:              7h30: thi môn cơ sở (Kinh tế học, LSHTKT)         Chiều 19/05:             13h30: thi môn Ngoại ngữ Ghi chú: - Danh sách phòng thi còn được dán tại Bảng tin tầng 1, Nhà 6.                - Sáng 18/05: đề nghị thí sinh mang theo 70.000đ để nộp bổ sung tiền lệ phi dự thi (áp dụng theo công văn số 244 /KTKĐCLGD ngày 14/03/2013 của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thu lệ phí tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2013, xem chi tiết tại đây)                - Thí sinh khi đi thi nhớ mang theo Chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh.   Thí sinh xem thông tin về lịch thi chi tiết và địa điểm thi trong file đính kèm bên dưới. Trân trọng thông báo.file sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business