Thông báo: Thời gian nhập học, khai giảng và danh sách học viên cao học K22 Thông báo: Thời gian nhập học, khai giảng và danh sách học viên cao học K22 - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Viện ĐTSĐH xin thông báo danh sách học viên cao học và thời gian nhập học - khai giảng khóa 22. Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

Thông báo: Thời gian nhập học, khai giảng và danh sách học viên cao học K22 Viện ĐTSĐH xin thông báo danh sách học viên cao học và thời gian nhập học - khai giảng khóa 22. 1. Viện ĐTSĐH thông báo danh sách học viên cao học K22 tại file đính kèm.     Giấy báo nhập học đã gửi qua đường bưu điện từ ngày 09/08/2013.   2. Thời gian nhập học:  Sáng + chiều -  thứ 5, 6: 21+22/08/2013 Học viên vào làm thủ tục nhập học theo thời gian quy định. Quy trình nhập học như sau: Bước 1:  Nộp học phí và các khoản kinh phí tại phòng Tài chính Kế toán (tầng 1 nhà 7) 1. Học phí (học kỳ I):                                      5.500.000 đồng 2. Kinh phí đào tạo (tạm thu học kỳ I):          2.250.000 đồng 3. Lệ phí làm thẻ học viên:                                 30.000 đồng                                                 Tổng:             7.780.000đ (Bảy triệu bảy trăm tám mươi ngàn đồng chẵn) Bước 2:  Tại Viện Đào tạo Sau đại học Xuất trình:  Biên lai thu học phí; Quyết định trúng tuyển cao học; Giấy báo nhập học Nộp:            + Công văn cử đi học (áp dụng đối với các học viên  do cơ quan cử đi học; Học viên là cán bộ công chức nhà nước yêu cầu phải đảm bảo những quy định tại Nghị định số 18/2011/NĐ-CP, ngày 05/03/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc đào tạo, bồi dưỡng công chức) + Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan quản lý hoặc chính quyền địa phương nơi có hộ khẩu thường trú. (Mẫu sơ yếu lý lịch download tại file đính kèm) + 02 Bằng tốt nghiệp đại học (áp dụng đối với học viên nộp Giấy chứng nhận tốt nghiệp đại học khi nộp hồ sơ dự thi) + Chứng chỉ bổ sung kiến thức (bản photo có công chứng) (chứng chỉ cấp năm 2013 nộp sau khi ổn định lớp học) (Lưu ý:  Học viên đăng ký lại chuyên ngành do không trúng tuyển ngành KT Tài chính Ngân hàng và Kinh tế Đầu tư phải chú ý đăng ký học bổ sung kiến thức của chuyên ngành mới vào khoảng tháng 11/2013) - Học viên thuộc chuyên ngành QTKD Tổng hợp (Viện QTKD) hoàn thành các thủ tục nhập học (bước 1 + 2) tại Phòng 105 – Viện Quản trị kinh doanh, gặp đ.c Hạnh – tel: 0912 233 477 )    3. Thời gian khai giảng:  8h00, thứ 7, ngày 14/09/2013 Địa điểm: Hội trường A (Nhà Văn hóa), Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.   4.Thời gian học tập (dự kiến) -  Thứ hai, ngày 16/09/2013 (đối với lớp buổi tối) -  Thứ bảy, ngày 14/09/2013 (đối với lớp cuối tuần) Thời khóa biểu và danh sách lớp sẽ được thông báo tại website: www.gsneu.edu.vn   Chú ý:  - Học viên đến nhập học theo đúng thời gian đã quy định. Quá thời hạn trên nếu học viên không đến làm thủ tục nhập học thì sẽ được coi như không tham gia khóa học và bị xóa tên ra khỏi danh sách học viên cao học khóa 22. - Học viên đến nhập học tại Viện SĐH: nộp các loại giấy tờ cho cán bộ thụ lý hồ sơ ban đầu.    VD: mã hồ sơ 211A => nộp các loại giấy tờ cho đ.c Đặng Tuấn Anh (phòng 206) . - Học viên cao học K21 bảo lưu xuống K22 nộp các loại giấy tờ cho đ.c Quang (phòng 206), bao gồm Đơn xin nhập học lại, QD Bảo lưu xuống K22, biên lai nộp học phí (nếu có). Chào mừng các tân học viên cao học K22!   Thong bao: Thoi gian nhap hoc, khai giang va danh sach hoc vien cao hoc K22 Vien DTSDH xin thong bao danh sach hoc vien cao hoc va thoi gian nhap hoc - khai giang khoa 22. 1. Vien DTSDH thong bao danh sach hoc vien cao hoc K22 tai file dinh kem.     Giay bao nhap hoc da gui qua duong buu dien tu ngay 09/08/2013.   2. Thoi gian nhap hoc:  Sang + chieu -  thu 5, 6: 21+22/08/2013 Hoc vien vao lam thu tuc nhap hoc theo thoi gian quy dinh. Quy trinh nhap hoc nhu sau: Buoc 1:  Nop hoc phi va cac khoan kinh phi tai phong Tai chinh Ke toan (tang 1 nha 7) 1. Hoc phi (hoc kY I):                                      5.500.000 dong 2. Kinh phi dao tao (tam thu hoc kY I):          2.250.000 dong 3. Le phi lam the hoc vien:                                 30.000 dong                                                 Tong:             7.780.000d (Bay trieu bay tram tam muoi ngan dong chan) Buoc 2:  Tai Vien Dao tao Sau dai hoc Xuat trinh:  Bien lai thu hoc phi; Quyet dinh trung tuyen cao hoc; Giay bao nhap hoc Nop:            + Cong van cu di hoc (ap dung doi voi cac hoc vien  do co quan cu di hoc; Hoc vien la can bo cong chuc nha nuoc yeu cau phai dam bao nhung quy dinh tai Nghi dinh so 18/2011/ND-CP, ngay 05/03/2011 cua Thu tuong Chinh phu ve viec dao tao, boi duong cong chuc) + So yeu lY lich tu thuat co xac nhan cua co quan quan lY hoac chinh quyen dia phuong noi co ho khau thuong tru. (Mau so yeu lY lich download tai file dinh kem) + 02 Bang tot nghiep dai hoc (ap dung doi voi hoc vien nop Giay chung nhan tot nghiep dai hoc khi nop ho so du thi) + Chung chi bo sung kien thuc (ban photo co cong chung) (chung chi cap nam 2013 nop sau khi on dinh lop hoc) (Luu Y:  Hoc vien dang kY lai chuyen nganh do khong trung tuyen nganh KT Tai chinh Ngan hang va Kinh te Dau tu phai chu Y dang kY hoc bo sung kien thuc cua chuyen nganh moi vao khoang thang 11/2013) - Hoc vien thuoc chuyen nganh QTKD Tong hop (Vien QTKD) hoan thanh cac thu tuc nhap hoc (buoc 1 + 2) tai Phong 105 – Vien Quan tri kinh doanh, gap d.c Hanh – tel: 0912 233 477 )    3. Thoi gian khai giang:  8h00, thu 7, ngay 14/09/2013 Dia diem: Hoi truong A (Nha Van hoa), Truong Dai hoc Kinh te Quoc dan.   4.Thoi gian hoc tap (du kien) -  Thu hai, ngay 16/09/2013 (doi voi lop buoi toi) -  Thu bay, ngay 14/09/2013 (doi voi lop cuoi tuan) Thoi khoa bieu va danh sach lop se duoc thong bao tai website: www.gsneu.edu.vn   Chu Y:  - Hoc vien den nhap hoc theo dung thoi gian da quy dinh. Qua thoi han tren neu hoc vien khong den lam thu tuc nhap hoc thi se duoc coi nhu khong tham gia khoa hoc va bi xoa ten ra khoi danh sach hoc vien cao hoc khoa 22. - Hoc vien den nhap hoc tai Vien SDH: nop cac loai giay to cho can bo thu lY ho so ban dau.    VD: ma ho so 211A => nop cac loai giay to cho d.c Dang Tuan Anh (phong 206) . - Hoc vien cao hoc K21 bao luu xuong K22 nop cac loai giay to cho d.c Quang (phong 206), bao gom Don xin nhap hoc lai, QD Bao luu xuong K22, bien lai nop hoc phi (neu co). Chao mung cac tan hoc vien cao hoc K22!  

Thông báo: Thời gian nhập học, khai giảng và danh sách học viên cao học K22 Viện ĐTSĐH xin thông báo danh sách học viên cao học và thời gian nhập học - khai giảng khóa 22. 1. Viện ĐTSĐH thông báo danh sách học viên cao học K22 tại file đính kèm.     Giấy báo nhập học đã gửi qua đường bưu điện từ ngày 09/08/2013.   2. Thời gian nhập học:  Sáng + chiều -  thứ 5, 6: 21+22/08/2013 Học viên vào làm thủ tục nhập học theo thời gian quy định. Quy trình nhập học như sau: Bước 1:  Nộp học phí và các khoản kinh phí tại phòng Tài chính Kế toán (tầng 1 nhà 7) 1. Học phí (học kỳ I):                                      5.500.000 đồng 2. Kinh phí đào tạo (tạm thu học kỳ I):          2.250.000 đồng 3. Lệ phí làm thẻ học viên:                                 30.000 đồng                                                 Tổng:             7.780.000đ (Bảy triệu bảy trăm tám mươi ngàn đồng chẵn) Bước 2:  Tại Viện Đào tạo Sau đại học Xuất trình:  Biên lai thu học phí; Quyết định trúng tuyển cao học; Giấy báo nhập học Nộp:            + Công văn cử đi học (áp dụng đối với các học viên  do cơ quan cử đi học; Học viên là cán bộ công chức nhà nước yêu cầu phải đảm bảo những quy định tại Nghị định số 18/2011/NĐ-CP, ngày 05/03/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc đào tạo, bồi dưỡng công chức) + Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan quản lý hoặc chính quyền địa phương nơi có hộ khẩu thường trú. (Mẫu sơ yếu lý lịch download tại file đính kèm) + 02 Bằng tốt nghiệp đại học (áp dụng đối với học viên nộp Giấy chứng nhận tốt nghiệp đại học khi nộp hồ sơ dự thi) + Chứng chỉ bổ sung kiến thức (bản photo có công chứng) (chứng chỉ cấp năm 2013 nộp sau khi ổn định lớp học) (Lưu ý:  Học viên đăng ký lại chuyên ngành do không trúng tuyển ngành KT Tài chính Ngân hàng và Kinh tế Đầu tư phải chú ý đăng ký học bổ sung kiến thức của chuyên ngành mới vào khoảng tháng 11/2013) - Học viên thuộc chuyên ngành QTKD Tổng hợp (Viện QTKD) hoàn thành các thủ tục nhập học (bước 1 + 2) tại Phòng 105 – Viện Quản trị kinh doanh, gặp đ.c Hạnh – tel: 0912 233 477 )    3. Thời gian khai giảng:  8h00, thứ 7, ngày 14/09/2013 Địa điểm: Hội trường A (Nhà Văn hóa), Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.   4.Thời gian học tập (dự kiến) -  Thứ hai, ngày 16/09/2013 (đối với lớp buổi tối) -  Thứ bảy, ngày 14/09/2013 (đối với lớp cuối tuần) Thời khóa biểu và danh sách lớp sẽ được thông báo tại website: www.gsneu.edu.vn   Chú ý:  - Học viên đến nhập học theo đúng thời gian đã quy định. Quá thời hạn trên nếu học viên không đến làm thủ tục nhập học thì sẽ được coi như không tham gia khóa học và bị xóa tên ra khỏi danh sách học viên cao học khóa 22. - Học viên đến nhập học tại Viện SĐH: nộp các loại giấy tờ cho cán bộ thụ lý hồ sơ ban đầu.    VD: mã hồ sơ 211A => nộp các loại giấy tờ cho đ.c Đặng Tuấn Anh (phòng 206) . - Học viên cao học K21 bảo lưu xuống K22 nộp các loại giấy tờ cho đ.c Quang (phòng 206), bao gồm Đơn xin nhập học lại, QD Bảo lưu xuống K22, biên lai nộp học phí (nếu có). Chào mừng các tân học viên cao học K22!  

file sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business