Thông báo thông tin thi tuyển Chương trình Thạc sĩ Điều hành Cao cấp - Executive MBA năm 2012 (cập nhật ngày 16/8/2012) Thông báo thông tin thi tuyển Chương trình Thạc sĩ Điều hành Cao cấp - Executive MBA năm 2012 (cập nhật ngày 16/8/2012) - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Viện Đào tạo Sau Đại học xin thông báo thông tin tuyển sinh Chương trình Thạc sĩ Điều hành cao cấp năm 2012 như sau: Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

Thông báo thông tin thi tuyển Chương trình Thạc sĩ Điều hành Cao cấp - Executive MBA năm 2012 (cập nhật ngày 16/8/2012) Viện Đào tạo Sau Đại học xin thông báo thông tin tuyển sinh Chương trình Thạc sĩ Điều hành cao cấp năm 2012 như sau: Cập nhật: - Danh sách phỏng vấn ngày 19/08. (File đính kèm bên dưới) - Sơ đồ địa điểm thi và sơ đồ phòng thi. (File đính kèm bên dưới) - Danh sách dự thi có số báo danh và phòng thi. (File đính kèm bên dưới). Đề nghị các ứng viên xem thông tin trong danh sách kèm theo (file đính kèm), nếu phát hiện có sai sót hoặc thiếu thông tin, xin báo lại cho Viện Đào tạo Sau đại học để chỉnh sửa, bổ sung kịp thời (theo số điện thoại: 043.6280.280 - máy lẻ 5605, 5615, 5623, 5692) Thời gian: 8h00, thứ bảy ngày 18 tháng 8 năm 2012 (ngày 18/8: Buổi sáng thi trắc nghiệm GMAT; Buổi chiều thi viết Luận và tiếng Anh; cả ngày 19/8: Phỏng vấn). - Lịch thi chính thức (File đính kèm bên dưới) Địa điểm: Tầng 3, Giảng đường D2 – Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Đường Trần Đại Nghĩa, Quận Hai Bà Trưng – TP. Hà Nội. Đề nghị các ứng viên đến đúng giờ để dự thi và mang theo các giấy tờ và vật dụng sau: -         Chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ chiếu còn hạn). -         Bút viết, bút bi, bút chì, Máy tính cá nhân không có phím chữ cái. Lưu ý: Riêng ngày thi viết (18/8/2011), các ứng viên không được mang theo điện thoại di động, máy tính xách tay, các phương tiện thu, phát sóng và các dụng cụ cá nhân khác. Mọi thông tin, xin liên hệ với Viện Đào tạo Sau đại học theo số điện thoại: 043.6280.280 - máy lẻ 5689, 5605, 5623, 5692).   Thong bao thong tin thi tuyen Chuong trinh Thac si Dieu hanh Cao cap - Executive MBA nam 2012 (cap nhat ngay 16/8/2012) Vien Dao tao Sau Dai hoc xin thong bao thong tin tuyen sinh Chuong trinh Thac si Dieu hanh cao cap nam 2012 nhu sau: Cap nhat: - Danh sach phong van ngay 19/08. (File dinh kem ben duoi) - So do dia diem thi va so do phong thi. (File dinh kem ben duoi) - Danh sach du thi co so bao danh va phong thi. (File dinh kem ben duoi). De nghi cac ung vien xem thong tin trong danh sach kem theo (file dinh kem), neu phat hien co sai sot hoac thieu thong tin, xin bao lai cho Vien Dao tao Sau dai hoc de chinh sua, bo sung kip thoi (theo so dien thoai: 043.6280.280 - may le 5605, 5615, 5623, 5692) Thoi gian: 8h00, thu bay ngay 18 thang 8 nam 2012 (ngay 18/8: Buoi sang thi trac nghiem GMAT; Buoi chieu thi viet Luan va tieng Anh; ca ngay 19/8: Phong van). - Lich thi chinh thuc (File dinh kem ben duoi) Dia diem: Tang 3, Giang duong D2 – Truong Dai hoc Kinh té quoc dan, Duong Tran Dai Nghia, Quan Hai Ba Trung – TP. Ha Noi. De nghi cac ung vien den dung gio de du thi va mang theo cac giay to va vat dung sau: -         Chung minh thu nhan dan (hoac ho chieu con han). -         But viet, but bi, but chi, May tinh ca nhan khong co phim chu cai. Luu Y: Rieng ngay thi viet (18/8/2011), cac ung vien khong duoc mang theo dien thoai di dong, may tinh xach tay, cac phuong tien thu, phat song va cac dung cu ca nhan khac. Moi thong tin, xin lien he voi Vien Dao tao Sau dai hoc theo so dien thoai: 043.6280.280 - may le 5689, 5605, 5623, 5692).  

Thông báo thông tin thi tuyển Chương trình Thạc sĩ Điều hành Cao cấp - Executive MBA năm 2012 (cập nhật ngày 16/8/2012) Viện Đào tạo Sau Đại học xin thông báo thông tin tuyển sinh Chương trình Thạc sĩ Điều hành cao cấp năm 2012 như sau: Cập nhật: - Danh sách phỏng vấn ngày 19/08. (File đính kèm bên dưới) - Sơ đồ địa điểm thi và sơ đồ phòng thi. (File đính kèm bên dưới) - Danh sách dự thi có số báo danh và phòng thi. (File đính kèm bên dưới). Đề nghị các ứng viên xem thông tin trong danh sách kèm theo (file đính kèm), nếu phát hiện có sai sót hoặc thiếu thông tin, xin báo lại cho Viện Đào tạo Sau đại học để chỉnh sửa, bổ sung kịp thời (theo số điện thoại: 043.6280.280 - máy lẻ 5605, 5615, 5623, 5692) Thời gian: 8h00, thứ bảy ngày 18 tháng 8 năm 2012 (ngày 18/8: Buổi sáng thi trắc nghiệm GMAT; Buổi chiều thi viết Luận và tiếng Anh; cả ngày 19/8: Phỏng vấn). - Lịch thi chính thức (File đính kèm bên dưới) Địa điểm: Tầng 3, Giảng đường D2 – Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Đường Trần Đại Nghĩa, Quận Hai Bà Trưng – TP. Hà Nội. Đề nghị các ứng viên đến đúng giờ để dự thi và mang theo các giấy tờ và vật dụng sau: -         Chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ chiếu còn hạn). -         Bút viết, bút bi, bút chì, Máy tính cá nhân không có phím chữ cái. Lưu ý: Riêng ngày thi viết (18/8/2011), các ứng viên không được mang theo điện thoại di động, máy tính xách tay, các phương tiện thu, phát sóng và các dụng cụ cá nhân khác. Mọi thông tin, xin liên hệ với Viện Đào tạo Sau đại học theo số điện thoại: 043.6280.280 - máy lẻ 5689, 5605, 5623, 5692).  

file sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business