Thông báo trúng tuyển và nhập học Chương trình Thạc sĩ Điều hành cao cấp - Executive MBA Khóa 5 Thông báo trúng tuyển và nhập học Chương trình Thạc sĩ Điều hành cao cấp - Executive MBA Khóa 5 - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Trường Đại học Kinh tế quốc dân xin thông báo Kết quả Kỳ thi tuyển sinh Thạc sĩ Điều hành cao cấp khóa 5 - năm 2015. Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

Thông báo trúng tuyển và nhập học Chương trình Thạc sĩ Điều hành cao cấp - Executive MBA Khóa 5 Trường Đại học Kinh tế quốc dân xin thông báo Kết quả Kỳ thi tuyển sinh Thạc sĩ Điều hành cao cấp khóa 5 - năm 2015. Trong số 125 thí sinh đăng ký dự thi, có 116 thí sinh đủ điều kiện xét và được công nhận trúng tuyển. Danh sách thí sinh trúng tuyển trong file đính kèm. Kết quả tuyển sinh chi tiết mời xem tại Bảng tin tầng 2, Nhà 6, Viện Đào tạo Sau đại học. Thời gian học dự kiến: ngày 23/01/2016. Thời gian khai giảng dự kiến: sáng ngày 24/01/2016 tại Hội trường tầng 2, Nhà 10 Đại học Kinh tế quốc dân, 207 - Giải phóng, Hà Nội. Thông báo trúng tuyển và nhập học chính thức sẽ được gửi đến địa chỉ của thí sinh (theo đăng ký trong hồ sơ dự thi) từ ngày 10/1/2016. Trân trọng thông báo! Thong bao trung tuyen va nhap hoc Chuong trinh Thac si Dieu hanh cao cap - Executive MBA Khoa 5 Truong Dai hoc Kinh te quoc dan xin thong bao Ket qua KY thi tuyen sinh Thac si Dieu hanh cao cap khoa 5 - nam 2015. Trong so 125 thi sinh dang kY du thi, co 116 thi sinh du dieu kien xet va duoc cong nhan trung tuyen. Danh sach thi sinh trung tuyen trong file dinh kem. Ket qua tuyen sinh chi tiet moi xem tai Bang tin tang 2, Nha 6, Vien Dao tao Sau dai hoc. Thoi gian hoc du kien: ngay 23/01/2016. Thoi gian khai giang du kien: sang ngay 24/01/2016 tai Hoi truong tang 2, Nha 10 Dai hoc Kinh te quoc dan, 207 - Giai phong, Ha Noi. Thong bao trung tuyen va nhap hoc chinh thuc se duoc gui den dia chi cua thi sinh (theo dang kY trong ho so du thi) tu ngay 10/1/2016. Tran trong thong bao!

Thông báo trúng tuyển và nhập học Chương trình Thạc sĩ Điều hành cao cấp - Executive MBA Khóa 5 Trường Đại học Kinh tế quốc dân xin thông báo Kết quả Kỳ thi tuyển sinh Thạc sĩ Điều hành cao cấp khóa 5 - năm 2015. Trong số 125 thí sinh đăng ký dự thi, có 116 thí sinh đủ điều kiện xét và được công nhận trúng tuyển. Danh sách thí sinh trúng tuyển trong file đính kèm. Kết quả tuyển sinh chi tiết mời xem tại Bảng tin tầng 2, Nhà 6, Viện Đào tạo Sau đại học. Thời gian học dự kiến: ngày 23/01/2016. Thời gian khai giảng dự kiến: sáng ngày 24/01/2016 tại Hội trường tầng 2, Nhà 10 Đại học Kinh tế quốc dân, 207 - Giải phóng, Hà Nội. Thông báo trúng tuyển và nhập học chính thức sẽ được gửi đến địa chỉ của thí sinh (theo đăng ký trong hồ sơ dự thi) từ ngày 10/1/2016. Trân trọng thông báo!

file sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business