Thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2014 Thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2014 - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Trường ĐH Kinh tế Quốc dân thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2014, bao gồm: Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

Thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2014 Trường ĐH Kinh tế Quốc dân thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2014, bao gồm: 1. Thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh năm 2014 (khóa 35) 2. Thông báo tuyển sinh cao học năm 2014 (khóa 23): Chi tiết xem tại file đính kèm.  Một số thông tin cần nhớ: 1. Thời gian phát hành hồ sơ:  15/11/2013 - 28/02/2014      Thời gian nhận hồ sơ:    03/03/2014 - 14/03/2014 2. Thời gian giới thiệu thông tin tuyển sinh cao học 2014:   18h00, thứ sáu, ngày 13/12/2013 Nội dung:  Giới thiệu và giải đáp thắc mắc về các vấn đề tuyển sinh cao học năm 2014 Địa điểm:  Nhà văn hóa - ĐHKTQD 3. Thời gian đăng ký học BSKT:   Nhóm Thời gian đăng ký học Thời gian học và thi 7, 12 và 15 môn Từ 28/10/2013 – 14/11/2013 Từ 18/11/2013 – 31/03/2014 3 môn chuyên ngành Từ 28/10/2013 – 31/12/2013 Thông báo trên website Lệ phí:  400.000đ/môn Ghi chú:  - Đề nghị thí sinh mang theo bằng và bảng điểm đại học (photo) khi đến đăng ký học BSKT để nhận tư vấn về số môn phải học. - Thí sinh nhận Phiếu đăng ký học, lịch học và lịch thi cụ thể từng môn BSKT tại Viện Đào tạo Sau đại học hoặc từ website của Viện Đào tạo Sau đại học. 4. Đăng ký ôn tập Viện ĐTSĐH tổ chức các lớp ôn thi tuyển sinh các môn thi: Toán Kinh tế, Kinh tế học, Anh văn, Lịch sử HTKT, Triết học Thời gian đăng ký:     từ 28/10/2013 Địa điểm đăng ký:   Viện ĐT Sau đại học 5. Thời gian thi tuyển sinh:   tuần đầu tháng 05/2014. Ghi chú:  - Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học do các trường đại học ở NƯỚC NGOÀI cấp, đề nghị tiến hành ngay thủ tục thẩm định văn bằng tại Cục khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục - Bộ Giáo dục và đào tạo trước khi nộp hồ sơ.  - Viện ĐTSĐH gửi kèm đề cương ôn tập môn Toán KT, KT học, Triết học, Lịch sử HTKT, Anh văn đề thí sinh nghiên cứu và ôn tập. Trân trọng thông báo. Thong bao tuyen sinh sau dai hoc nam 2014 Truong DH Kinh te Quoc dan thong bao tuyen sinh sau dai hoc nam 2014, bao gom: 1. Thong bao tuyen sinh nghien cuu sinh nam 2014 (khoa 35) 2. Thong bao tuyen sinh cao hoc nam 2014 (khoa 23): Chi tiet xem tai file dinh kem.  Mot so thong tin can nho: 1. Thoi gian phat hanh ho so:  15/11/2013 - 28/02/2014      Thoi gian nhan ho so:    03/03/2014 - 14/03/2014 2. Thoi gian gioi thieu thong tin tuyen sinh cao hoc 2014:   18h00, thu sau, ngay 13/12/2013 Noi dung:  Gioi thieu va giai dap thac mac ve cac van de tuyen sinh cao hoc nam 2014 Dia diem:  Nha van hoa - DHKTQD 3. Thoi gian dang kY hoc BSKT:   Nhom Thoi gian dang kY hoc Thoi gian hoc va thi 7, 12 va 15 mon Tu 28/10/2013 – 14/11/2013 Tu 18/11/2013 – 31/03/2014 3 mon chuyen nganh Tu 28/10/2013 – 31/12/2013 Thong bao tren website Le phi:  400.000d/mon Ghi chu:  - De nghi thi sinh mang theo bang va bang diem dai hoc (photo) khi den dang kY hoc BSKT de nhan tu van ve so mon phai hoc. - Thi sinh nhan Phieu dang kY hoc, lich hoc va lich thi cu the tung mon BSKT tai Vien Dao tao Sau dai hoc hoac tu website cua Vien Dao tao Sau dai hoc. 4. Dang kY on tap Vien DTSDH to chuc cac lop on thi tuyen sinh cac mon thi: Toan Kinh te, Kinh te hoc, Anh van, Lich su HTKT, Triet hoc Thoi gian dang kY:     tu 28/10/2013 Dia diem dang kY:   Vien DT Sau dai hoc 5. Thoi gian thi tuyen sinh:   tuan dau thang 05/2014. Ghi chu:  - Thi sinh co bang tot nghiep dai hoc do cac truong dai hoc o NUOC NGOAI cap, de nghi tien hanh ngay thu tuc tham dinh van bang tai Cuc khao thi va kiem dinh chat luong giao duc - Bo Giao duc va dao tao truoc khi nop ho so.  - Vien DTSDH gui kem de cuong on tap mon Toan KT, KT hoc, Triet hoc, Lich su HTKT, Anh van de thi sinh nghien cuu va on tap. Tran trong thong bao.

Thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2014 Trường ĐH Kinh tế Quốc dân thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2014, bao gồm: 1. Thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh năm 2014 (khóa 35) 2. Thông báo tuyển sinh cao học năm 2014 (khóa 23): Chi tiết xem tại file đính kèm.  Một số thông tin cần nhớ: 1. Thời gian phát hành hồ sơ:  15/11/2013 - 28/02/2014      Thời gian nhận hồ sơ:    03/03/2014 - 14/03/2014 2. Thời gian giới thiệu thông tin tuyển sinh cao học 2014:   18h00, thứ sáu, ngày 13/12/2013 Nội dung:  Giới thiệu và giải đáp thắc mắc về các vấn đề tuyển sinh cao học năm 2014 Địa điểm:  Nhà văn hóa - ĐHKTQD 3. Thời gian đăng ký học BSKT:   Nhóm Thời gian đăng ký học Thời gian học và thi 7, 12 và 15 môn Từ 28/10/2013 – 14/11/2013 Từ 18/11/2013 – 31/03/2014 3 môn chuyên ngành Từ 28/10/2013 – 31/12/2013 Thông báo trên website Lệ phí:  400.000đ/môn Ghi chú:  - Đề nghị thí sinh mang theo bằng và bảng điểm đại học (photo) khi đến đăng ký học BSKT để nhận tư vấn về số môn phải học. - Thí sinh nhận Phiếu đăng ký học, lịch học và lịch thi cụ thể từng môn BSKT tại Viện Đào tạo Sau đại học hoặc từ website của Viện Đào tạo Sau đại học. 4. Đăng ký ôn tập Viện ĐTSĐH tổ chức các lớp ôn thi tuyển sinh các môn thi: Toán Kinh tế, Kinh tế học, Anh văn, Lịch sử HTKT, Triết học Thời gian đăng ký:     từ 28/10/2013 Địa điểm đăng ký:   Viện ĐT Sau đại học 5. Thời gian thi tuyển sinh:   tuần đầu tháng 05/2014. Ghi chú:  - Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học do các trường đại học ở NƯỚC NGOÀI cấp, đề nghị tiến hành ngay thủ tục thẩm định văn bằng tại Cục khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục - Bộ Giáo dục và đào tạo trước khi nộp hồ sơ.  - Viện ĐTSĐH gửi kèm đề cương ôn tập môn Toán KT, KT học, Triết học, Lịch sử HTKT, Anh văn đề thí sinh nghiên cứu và ôn tập. Trân trọng thông báo.

file sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business