Thông báo tuyển sinh cao học Việt Bỉ năm 2013, ngành Quản trị kinh doanh và ngành Ngân hàng & Tài chính Thông báo tuyển sinh cao học Việt Bỉ năm 2013, ngành Quản trị kinh doanh và ngành Ngân hàng & Tài chính - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

Thông báo tuyển sinh cao học Việt Bỉ năm 2013, ngành Quản trị kinh doanh và ngành Ngân hàng & Tài chính Được sự đồng ý của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (KTQD) hợp tác với Trường Kinh tế và Quản lý Solvay Brussels (SBS-EM) - Đại học Tổng hợp Tự do Bruxelles (ULB), Vương quốc Bỉ, tuyển sinh Cao học Việt Bỉ năm 2013 chương trình Quản trị Kinh doanh và chương trình Quản trị Tài chính Ngân hàng như sau: 1.      Mục tiêu đào tạo Mục tiêu của chương trình là nhằm đào tạo những nhà quản lý chuyên nghiệp, đạt trình độ thạc sỹ trong lĩnh vực quản trị kinh doanh và tài chính ngân hàng được quốc tế công nhận. Chương trình được thiết kế nhằm trang bị cho các nhà quản lý kiến thức hiện đại theo cách tiếp cận định hướng thực tiễn và phù hợp với điều kiện của          Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế. 2.      Chương trình đào tạo -         Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (MBA) -         Thạc sỹ Quản trị Tài chính Ngân hàng (MMBF) 3.      Đối tượng đào tạo Mọi công dân Việt Nam và nước ngoài đang làm việc trong các doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế xã hội có đủ các điều kiện sau có thể thi tuyển vào chương trình: -         Có bằng tốt nghiệp đại học chính quy hoặc tương đương; -         Có chứng chỉ tiếng Anh đạt điểm theo yêu cầu: + Đối với Chương trình MBA: TOEFL ³ 550; IELTS ³ 6.5; TOEIC ³ 700 + Đối với Chương trình MMBF: TOEFL ³ 530; IELTS ³ 6.0; TOEIC ³ 700 Trường hợp chưa có chứng chỉ tiếng Anh, Hội đồng tuyển sinh sẽ đánh giá trình độ tiếng Anh thông qua kỳ thi tuyển sinh đầu vào. -         Có kinh nghiệm công tác: + Đối với Chương trình MBA: ít nhất 3 năm kinh nghiệm. Các trường hợp đặc biệt do Hội đồng tuyển sinh xem xét và quyết định. + Đối với Chương trình MMBF: ít nhất 2 năm kinh nghiệm   4.      Tổ chức đào tạo -         Thời gian đào tạo: Khóa học được tổ chức trong 24 tháng, học ngoài giờ hành chính và cuối tuần. -         Đội ngũ giảng viên: Các giáo sư của Trường Kinh tế và Quản lý Solvay Brussels, Đại học Tổng hợp Tự do Bruxelles trực tiếp giảng dạy bằng tiếng Anh. Các giảng viên của Trường ĐH Kinh tế Quốc dân tham gia giảng dạy một số môn học bổ trợ và hỗ trợ học viên trong quá trình học tập và hướng dẫn viết đề án tốt nghiệp. -         Quy mô lớp học: 35-50 học viên/lớp. 5.      Bằng cấp Học viên tốt nghiệp khóa học sẽ được Trường Kinh tế và Quản lý Solvay Brussels, Đại học Tổng hợp Tự do Bruxelles cấp bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, hoăc bằng Thạc sĩ Quản trị Tài chính Ngân hàng. 6.      Học phí (dự kiến) -         Chương trình MBA: 229 triệu đồng/khóa -         Chương trình MMBF: 189 triệu đồng/khóa -         Lệ phí tuyển sinh: 500.000 đồng. 7.      Thi tuyển và cách thức xét tuyển Sau khi nộp hồ sơ tuyển sinh và được Hội đồng tuyển sinh đánh giá đủ điều kiện dự tuyển, thí sinh sẽ tham gia hai phần thi bằng tiếng Anh: -         Thi viết -         Phỏng vấn Điểm xét tuyển được tính trên cơ sở 60% điểm phỏng vấn và 40% điểm thi viết. Điểm sàn xét tuyển do Hội đồng tuyển sinh quyết định. 8.       Hồ sơ dự tuyển Hồ sơ dự tuyển bao gồm: -         Bản dịch công chứng sang tiếng Anh bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm (đối với văn bằng do Việt Nam cấp) hoặc Bản dịch công chứng sang tiếng Việt bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm kèm theo bản công nhận văn bằng của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo (đối với văn bằng do nước ngoài cấp); -         Chứng chỉ tiếng Anh theo quy định; -         Thư giới thiệu (nếu có); -         Bản đăng ký dự tuyển (Application form); -         04 ảnh 3*4 Ứng viên có thể gửi yêu cầu nhận mẫu đăng ký dự tuyển (application form) qua email : infovietbi@isneu.org 9.      Học bổng của chương trình Quản trị kinh doanh (MBA) -         Học bổng “Nhà lãnh đạo tương lai”: 3 suất học bổng cho các ứng viên MBA hiện đang công tác tại các doanh nghiệp và tổ chức kinh tế xã hội. -         Chương trình “Early Bird”: Chương trình ưu đãi học phí dành cho các ứng viên MBA nộp hồ sơ trước ngày 5/9/2013. Thông tin chi tiết về học bổng và điều kiện tham gia chương trình học bổng được đăng trên website www.isneu.edu.vn và www.solvay-ulb.org. 10. Lịch trình tuyển sinh: TT Công việc Chương trình MBA Chương trình MMBF 1.        Hạn nộp hồ sơ 5/9/2013 5/7/2013 2.        Thi viết  15/9/2013 21/7/2013 3.        Phỏng vấn 16/9/2013 10/7/2013 4.        Khai giảng 7/1/2014 1/10/2013 11. Địa điểm nhận hồ sơ Viện Đào tạo Quốc tế - Phòng 301, Tầng 3, Nhà 6, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, đường Trần Đại Nghĩa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; ĐT: 04-36285711. E-mail: infovietbi@isneu.org.   Thong bao tuyen sinh cao hoc Viet Bi nam 2013, nganh Quan tri kinh doanh va nganh Ngan hang & Tai chinh Duoc su dong Y cua Bo Giao duc va Dao tao, Truong Dai hoc Kinh te Quoc dan (KTQD) hop tac voi Truong Kinh te va Quan lY Solvay Brussels (SBS-EM) - Dai hoc Tong hop Tu do Bruxelles (ULB), Vuong quoc Bi, tuyen sinh Cao hoc Viet Bi nam 2013 chuong trinh Quan tri Kinh doanh va chuong trinh Quan tri Tai chinh Ngan hang nhu sau: 1.      Muc tieu dao tao Muc tieu cua chuong trinh la nham dao tao nhung nha quan lY chuyen nghiep, dat trinh do thac sY trong linh vuc quan tri kinh doanh va tai chinh ngan hang duoc quoc te cong nhan. Chuong trinh duoc thiet ke nham trang bi cho cac nha quan lY kien thuc hien dai theo cach tiep can dinh huong thuc tien va phu hop voi dieu kien cua          Viet Nam trong thoi kY hoi nhap quoc te. 2.      Chuong trinh dao tao -         Thac sY Quan tri Kinh doanh (MBA) -         Thac sY Quan tri Tai chinh Ngan hang (MMBF) 3.      Doi tuong dao tao Moi cong dan Viet Nam va nuoc ngoai dang lam viec trong cac doanh nghiep va cac to chuc kinh te xa hoi co du cac dieu kien sau co the thi tuyen vao chuong trinh: -         Co bang tot nghiep dai hoc chinh quy hoac tuong duong; -         Co chung chi tieng Anh dat diem theo yeu cau: + Doi voi Chuong trinh MBA: TOEFL ³ 550; IELTS ³ 6.5; TOEIC ³ 700 + Doi voi Chuong trinh MMBF: TOEFL ³ 530; IELTS ³ 6.0; TOEIC ³ 700 Truong hop chua co chung chi tieng Anh, Hoi dong tuyen sinh se danh gia trinh do tieng Anh thong qua kY thi tuyen sinh dau vao. -         Co kinh nghiem cong tac: + Doi voi Chuong trinh MBA: it nhat 3 nam kinh nghiem. Cac truong hop dac biet do Hoi dong tuyen sinh xem xet va quyet dinh. + Doi voi Chuong trinh MMBF: it nhat 2 nam kinh nghiem   4.      To chuc dao tao -         Thoi gian dao tao: Khoa hoc duoc to chuc trong 24 thang, hoc ngoai gio hanh chinh va cuoi tuan. -         Doi ngu giang vien: Cac giao su cua Truong Kinh te va Quan lY Solvay Brussels, Dai hoc Tong hop Tu do Bruxelles truc tiep giang day bang tieng Anh. Cac giang vien cua Truong DH Kinh te Quoc dan tham gia giang day mot so mon hoc bo tro va ho tro hoc vien trong qua trinh hoc tap va huong dan viet de an tot nghiep. -         Quy mo lop hoc: 35-50 hoc vien/lop. 5.      Bang cap Hoc vien tot nghiep khoa hoc se duoc Truong Kinh te va Quan lY Solvay Brussels, Dai hoc Tong hop Tu do Bruxelles cap bang Thac si Quan tri Kinh doanh, hoac bang Thac si Quan tri Tai chinh Ngan hang. 6.      Hoc phi (du kien) -         Chuong trinh MBA: 229 trieu dong/khoa -         Chuong trinh MMBF: 189 trieu dong/khoa -         Le phi tuyen sinh: 500.000 dong. 7.      Thi tuyen va cach thuc xet tuyen Sau khi nop ho so tuyen sinh va duoc Hoi dong tuyen sinh danh gia du dieu kien du tuyen, thi sinh se tham gia hai phan thi bang tieng Anh: -         Thi viet -         Phong van Diem xet tuyen duoc tinh tren co so 60% diem phong van va 40% diem thi viet. Diem san xet tuyen do Hoi dong tuyen sinh quyet dinh. 8.       Ho so du tuyen Ho so du tuyen bao gom: -         Ban dich cong chung sang tieng Anh bang tot nghiep dai hoc va bang diem (doi voi van bang do Viet Nam cap) hoac Ban dich cong chung sang tieng Viet bang tot nghiep dai hoc va bang diem kem theo ban cong nhan van bang cua Cuc Khao thi va Kiem dinh chat luong giao duc, Bo Giao duc va Dao tao (doi voi van bang do nuoc ngoai cap); -         Chung chi tieng Anh theo quy dinh; -         Thu gioi thieu (neu co); -         Ban dang kY du tuyen (Application form); -         04 anh 3*4 Ung vien co the gui yeu cau nhan mau dang kY du tuyen (application form) qua email : infovietbi@isneu.org 9.      Hoc bong cua chuong trinh Quan tri kinh doanh (MBA) -         Hoc bong “Nha lanh dao tuong lai”: 3 suat hoc bong cho cac ung vien MBA hien dang cong tac tai cac doanh nghiep va to chuc kinh te xa hoi. -         Chuong trinh “Early Bird”: Chuong trinh uu dai hoc phi danh cho cac ung vien MBA nop ho so truoc ngay 5/9/2013. Thong tin chi tiet ve hoc bong va dieu kien tham gia chuong trinh hoc bong duoc dang tren website www.isneu.edu.vn va www.solvay-ulb.org. 10. Lich trinh tuyen sinh: TT Cong viec Chuong trinh MBA Chuong trinh MMBF 1.        Han nop ho so 5/9/2013 5/7/2013 2.        Thi viet  15/9/2013 21/7/2013 3.        Phong van 16/9/2013 10/7/2013 4.        Khai giang 7/1/2014 1/10/2013 11. Dia diem nhan ho so Vien Dao tao Quoc te - Phong 301, Tang 3, Nha 6, Truong DH Kinh te Quoc dan, duong Tran Dai Nghia, quan Hai Ba Trung, Ha Noi; DT: 04-36285711. E-mail: infovietbi@isneu.org.  

Thông báo tuyển sinh cao học Việt Bỉ năm 2013, ngành Quản trị kinh doanh và ngành Ngân hàng & Tài chính Được sự đồng ý của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (KTQD) hợp tác với Trường Kinh tế và Quản lý Solvay Brussels (SBS-EM) - Đại học Tổng hợp Tự do Bruxelles (ULB), Vương quốc Bỉ, tuyển sinh Cao học Việt Bỉ năm 2013 chương trình Quản trị Kinh doanh và chương trình Quản trị Tài chính Ngân hàng như sau: 1.      Mục tiêu đào tạo Mục tiêu của chương trình là nhằm đào tạo những nhà quản lý chuyên nghiệp, đạt trình độ thạc sỹ trong lĩnh vực quản trị kinh doanh và tài chính ngân hàng được quốc tế công nhận. Chương trình được thiết kế nhằm trang bị cho các nhà quản lý kiến thức hiện đại theo cách tiếp cận định hướng thực tiễn và phù hợp với điều kiện của          Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế. 2.      Chương trình đào tạo -         Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (MBA) -         Thạc sỹ Quản trị Tài chính Ngân hàng (MMBF) 3.      Đối tượng đào tạo Mọi công dân Việt Nam và nước ngoài đang làm việc trong các doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế xã hội có đủ các điều kiện sau có thể thi tuyển vào chương trình: -         Có bằng tốt nghiệp đại học chính quy hoặc tương đương; -         Có chứng chỉ tiếng Anh đạt điểm theo yêu cầu: + Đối với Chương trình MBA: TOEFL ³ 550; IELTS ³ 6.5; TOEIC ³ 700 + Đối với Chương trình MMBF: TOEFL ³ 530; IELTS ³ 6.0; TOEIC ³ 700 Trường hợp chưa có chứng chỉ tiếng Anh, Hội đồng tuyển sinh sẽ đánh giá trình độ tiếng Anh thông qua kỳ thi tuyển sinh đầu vào. -         Có kinh nghiệm công tác: + Đối với Chương trình MBA: ít nhất 3 năm kinh nghiệm. Các trường hợp đặc biệt do Hội đồng tuyển sinh xem xét và quyết định. + Đối với Chương trình MMBF: ít nhất 2 năm kinh nghiệm   4.      Tổ chức đào tạo -         Thời gian đào tạo: Khóa học được tổ chức trong 24 tháng, học ngoài giờ hành chính và cuối tuần. -         Đội ngũ giảng viên: Các giáo sư của Trường Kinh tế và Quản lý Solvay Brussels, Đại học Tổng hợp Tự do Bruxelles trực tiếp giảng dạy bằng tiếng Anh. Các giảng viên của Trường ĐH Kinh tế Quốc dân tham gia giảng dạy một số môn học bổ trợ và hỗ trợ học viên trong quá trình học tập và hướng dẫn viết đề án tốt nghiệp. -         Quy mô lớp học: 35-50 học viên/lớp. 5.      Bằng cấp Học viên tốt nghiệp khóa học sẽ được Trường Kinh tế và Quản lý Solvay Brussels, Đại học Tổng hợp Tự do Bruxelles cấp bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, hoăc bằng Thạc sĩ Quản trị Tài chính Ngân hàng. 6.      Học phí (dự kiến) -         Chương trình MBA: 229 triệu đồng/khóa -         Chương trình MMBF: 189 triệu đồng/khóa -         Lệ phí tuyển sinh: 500.000 đồng. 7.      Thi tuyển và cách thức xét tuyển Sau khi nộp hồ sơ tuyển sinh và được Hội đồng tuyển sinh đánh giá đủ điều kiện dự tuyển, thí sinh sẽ tham gia hai phần thi bằng tiếng Anh: -         Thi viết -         Phỏng vấn Điểm xét tuyển được tính trên cơ sở 60% điểm phỏng vấn và 40% điểm thi viết. Điểm sàn xét tuyển do Hội đồng tuyển sinh quyết định. 8.       Hồ sơ dự tuyển Hồ sơ dự tuyển bao gồm: -         Bản dịch công chứng sang tiếng Anh bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm (đối với văn bằng do Việt Nam cấp) hoặc Bản dịch công chứng sang tiếng Việt bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm kèm theo bản công nhận văn bằng của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo (đối với văn bằng do nước ngoài cấp); -         Chứng chỉ tiếng Anh theo quy định; -         Thư giới thiệu (nếu có); -         Bản đăng ký dự tuyển (Application form); -         04 ảnh 3*4 Ứng viên có thể gửi yêu cầu nhận mẫu đăng ký dự tuyển (application form) qua email : infovietbi@isneu.org 9.      Học bổng của chương trình Quản trị kinh doanh (MBA) -         Học bổng “Nhà lãnh đạo tương lai”: 3 suất học bổng cho các ứng viên MBA hiện đang công tác tại các doanh nghiệp và tổ chức kinh tế xã hội. -         Chương trình “Early Bird”: Chương trình ưu đãi học phí dành cho các ứng viên MBA nộp hồ sơ trước ngày 5/9/2013. Thông tin chi tiết về học bổng và điều kiện tham gia chương trình học bổng được đăng trên website www.isneu.edu.vn và www.solvay-ulb.org. 10. Lịch trình tuyển sinh: TT Công việc Chương trình MBA Chương trình MMBF 1.        Hạn nộp hồ sơ 5/9/2013 5/7/2013 2.        Thi viết  15/9/2013 21/7/2013 3.        Phỏng vấn 16/9/2013 10/7/2013 4.        Khai giảng 7/1/2014 1/10/2013 11. Địa điểm nhận hồ sơ Viện Đào tạo Quốc tế - Phòng 301, Tầng 3, Nhà 6, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, đường Trần Đại Nghĩa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; ĐT: 04-36285711. E-mail: infovietbi@isneu.org.  

file sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business