Thông báo Tuyển sinh Chương trình Đào tạo Thạc sĩ Điều hành cao cấp Executive MBA năm 2015 - khóa 5 Thông báo Tuyển sinh Chương trình Đào tạo Thạc sĩ Điều hành cao cấp Executive MBA năm 2015 - khóa 5 - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Được sự phê duyệt của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế quốc dân thông báo tuyển sinh Chương trình Thạc sĩ Điều hành cao cấp – Executive MBA khóa 5, năm 2015. Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

Thông báo Tuyển sinh Chương trình Đào tạo Thạc sĩ Điều hành cao cấp Executive MBA năm 2015 - khóa 5 Được sự phê duyệt của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế quốc dân thông báo tuyển sinh Chương trình Thạc sĩ Điều hành cao cấp – Executive MBA khóa 5, năm 2015. Chi tiết xem file đính kèm. Một số cột mốc thời gian cần lưu ý: * Giới thiệu nội dung thi tuyển Nhà trường tổ chức giới thiệu nội dung, phương pháp thi tuyển và phát tài liệu hướng dẫn ôn thi. Thời gian dự kiến ngày 17/10/2015. Lịch cụ thể sẽ được công bố trên website của Viện Đào tạo Sau đại học. * Phát hành và nhận hồ sơ -         Thời gian phát hành hồ sơ:         từ ngày 24/9/2015 -         Thời gian nhận hồ sơ:    từ ngày 23/11 đến ngày 27/11/2015. -         Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ: Viện Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học KTQD * Học bổ sung kiến thức -         Đăng ký học bổ sung kiến thức:  từ ngày 20/10 đến ngày 28/10/2015 -         Thời gian học bổ sung kiến thức: Từ 31/10/2015 (lịch học cụ thể sẽ công bố trên website) * Thời gian thi tuyển (dự kiến):         12, 13/12/2015         * Thời gian khai giảng dự kiến:         tháng 01/2016   Thong bao Tuyen sinh Chuong trinh Dao tao Thac si Dieu hanh cao cap Executive MBA nam 2015 - khoa 5 Duoc su phe duyet cua Bo Giao duc va Dao tao, Truong Dai hoc Kinh te quoc dan thong bao tuyen sinh Chuong trinh Thac si Dieu hanh cao cap – Executive MBA khoa 5, nam 2015. Chi tiet xem file dinh kem. Mot so cot moc thoi gian can luu Y: * Gioi thieu noi dung thi tuyen Nha truong to chuc gioi thieu noi dung, phuong phap thi tuyen va phat tai lieu huong dan on thi. Thoi gian du kien ngay 17/10/2015. Lich cu the se duoc cong bo tren website cua Vien Dao tao Sau dai hoc. * Phat hanh va nhan ho so -         Thoi gian phat hanh ho so:         tu ngay 24/9/2015 -         Thoi gian nhan ho so:    tu ngay 23/11 den ngay 27/11/2015. -         Dia diem phat hanh va nhan ho so: Vien Dao tao Sau dai hoc, Truong Dai hoc KTQD * Hoc bo sung kien thuc -         Dang kY hoc bo sung kien thuc:  tu ngay 20/10 den ngay 28/10/2015 -         Thoi gian hoc bo sung kien thuc: Tu 31/10/2015 (lich hoc cu the se cong bo tren website) * Thoi gian thi tuyen (du kien):         12, 13/12/2015         * Thoi gian khai giang du kien:         thang 01/2016  

Thông báo Tuyển sinh Chương trình Đào tạo Thạc sĩ Điều hành cao cấp Executive MBA năm 2015 - khóa 5 Được sự phê duyệt của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế quốc dân thông báo tuyển sinh Chương trình Thạc sĩ Điều hành cao cấp – Executive MBA khóa 5, năm 2015. Chi tiết xem file đính kèm. Một số cột mốc thời gian cần lưu ý: * Giới thiệu nội dung thi tuyển Nhà trường tổ chức giới thiệu nội dung, phương pháp thi tuyển và phát tài liệu hướng dẫn ôn thi. Thời gian dự kiến ngày 17/10/2015. Lịch cụ thể sẽ được công bố trên website của Viện Đào tạo Sau đại học. * Phát hành và nhận hồ sơ -         Thời gian phát hành hồ sơ:         từ ngày 24/9/2015 -         Thời gian nhận hồ sơ:    từ ngày 23/11 đến ngày 27/11/2015. -         Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ: Viện Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học KTQD * Học bổ sung kiến thức -         Đăng ký học bổ sung kiến thức:  từ ngày 20/10 đến ngày 28/10/2015 -         Thời gian học bổ sung kiến thức: Từ 31/10/2015 (lịch học cụ thể sẽ công bố trên website) * Thời gian thi tuyển (dự kiến):         12, 13/12/2015         * Thời gian khai giảng dự kiến:         tháng 01/2016  

file sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business