Thông báo Tuyển sinh Thạc sĩ Điều hành cao cấp Executive MBA năm 2016 Khóa 6 - đợt 2 Thông báo Tuyển sinh Thạc sĩ Điều hành cao cấp Executive MBA năm 2016 Khóa 6 - đợt 2 - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Được sự phê duyệt của Bộ GD&ĐT, Trường ĐH Kinh tế quốc dân thông báo tuyển sinh Thạc sĩ Điều hành cao cấp – Executive MBA khóa 6, năm 2016 - đợt 2. Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

Thông báo Tuyển sinh Thạc sĩ Điều hành cao cấp Executive MBA năm 2016 Khóa 6 - đợt 2 Được sự phê duyệt của Bộ GD&ĐT, Trường ĐH Kinh tế quốc dân thông báo tuyển sinh Thạc sĩ Điều hành cao cấp – Executive MBA khóa 6, năm 2016 - đợt 2. Thông tin chi tiết xem trong file đính kèm. Chỉ tiêu tuyển sinh: 100 Thí sinh phải đăng ký hồ sơ online trước khi nộp hồ sơ bản cứng. Đăng ký hồ sơ online theo đường link: http://sdh.neu.edu.vn/tuyensinh, click chọn nút Executive MBA và khai thông tin. Thí sinh lưu ý nhớ Mã đăng ký hồ sơ (mã sẽ có sau khi khai hồ sơ online) khi đến nộp hồ sơ chính thức tại Viện Đào tạo sau đại học.  * Các mốc thời gian cần nhớ       Phát hành và nhận hồ sơ (miễn phí) -          Thời gian phát hành hồ sơ: từ ngày 21/3/2016 -          Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 1/11 đến ngày 22/11/2016.  -          Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ: Viện Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học KTQD Học bổ sung kiến thức -          Đăng ký học bổ sung kiến thức: từ ngày 10/9 đến ngày 25/9/2016 -          Thời gian học bổ sung kiến thức: Từ 01/10/2016 Thời gian thi tuyển (dự kiến): 03, 04/12/2016 Thời gian khai giảng dự kiến: cuối tháng 12/2016. *  Địa chỉ liên hệ VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC  Địa chỉ:         Tầng 2, Nhà 6, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 207 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Hotline:         0888.278.929 Điện thoại:    (04)36.280.280, máy lẻ: 5689, 5624, 5671 Fax :   (04) 3628 87 44         Website (Viện ĐTSĐH):        www.gsneu.edu.vn   Tin liên quan: - Giới thiệu Chương trình Executive MBA - Lịch tổ chức buổi giới thiệu thông tin tuyển sinh và hướng dẫn Phương pháp thi tuyển khóa 6, đợt 2 năm 2016  Thong bao Tuyen sinh Thac si Dieu hanh cao cap Executive MBA nam 2016 Khoa 6 - dot 2 Duoc su phe duyet cua Bo GD&DT, Truong DH Kinh te quoc dan thong bao tuyen sinh Thac si Dieu hanh cao cap – Executive MBA khoa 6, nam 2016 - dot 2. Thong tin chi tiet xem trong file dinh kem. Chi tieu tuyen sinh: 100 Thi sinh phai dang kY ho so online truoc khi nop ho so ban cung. Dang kY ho so online theo duong link: http://sdh.neu.edu.vn/tuyensinh, click chon nut Executive MBA va khai thong tin. Thi sinh luu Y nho Ma dang kY ho so (ma se co sau khi khai ho so online) khi den nop ho so chinh thuc tai Vien Dao tao sau dai hoc.  * Cac moc thoi gian can nho       Phat hanh va nhan ho so (mien phi) -          Thoi gian phat hanh ho so: tu ngay 21/3/2016 -          Thoi gian nhan ho so: tu ngay 1/11 den ngay 22/11/2016.  -          Dia diem phat hanh va nhan ho so: Vien Dao tao Sau dai hoc, Truong Dai hoc KTQD Hoc bo sung kien thuc -          Dang kY hoc bo sung kien thuc: tu ngay 10/9 den ngay 25/9/2016 -          Thoi gian hoc bo sung kien thuc: Tu 01/10/2016 Thoi gian thi tuyen (du kien): 03, 04/12/2016 Thoi gian khai giang du kien: cuoi thang 12/2016. *  Dia chi lien he VIEN DAO TAO SAU DAI HOC  Dia chi:         Tang 2, Nha 6, Truong Dai hoc Kinh te Quoc dan 207 duong Giai Phong, quan Hai Ba Trung, Ha Noi Hotline:         0888.278.929 Dien thoai:    (04)36.280.280, may le: 5689, 5624, 5671 Fax :   (04) 3628 87 44         Website (Vien DTSDH):        www.gsneu.edu.vn   Tin lien quan: - Gioi thieu Chuong trinh Executive MBA - Lich to chuc buoi gioi thieu thong tin tuyen sinh va huong dan Phuong phap thi tuyen khoa 6, dot 2 nam 2016 

Thông báo Tuyển sinh Thạc sĩ Điều hành cao cấp Executive MBA năm 2016 Khóa 6 - đợt 2 Được sự phê duyệt của Bộ GD&ĐT, Trường ĐH Kinh tế quốc dân thông báo tuyển sinh Thạc sĩ Điều hành cao cấp – Executive MBA khóa 6, năm 2016 - đợt 2. Thông tin chi tiết xem trong file đính kèm. Chỉ tiêu tuyển sinh: 100 Thí sinh phải đăng ký hồ sơ online trước khi nộp hồ sơ bản cứng. Đăng ký hồ sơ online theo đường link: http://sdh.neu.edu.vn/tuyensinh, click chọn nút Executive MBA và khai thông tin. Thí sinh lưu ý nhớ Mã đăng ký hồ sơ (mã sẽ có sau khi khai hồ sơ online) khi đến nộp hồ sơ chính thức tại Viện Đào tạo sau đại học.  * Các mốc thời gian cần nhớ       Phát hành và nhận hồ sơ (miễn phí) -          Thời gian phát hành hồ sơ: từ ngày 21/3/2016 -          Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 1/11 đến ngày 22/11/2016.  -          Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ: Viện Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học KTQD Học bổ sung kiến thức -          Đăng ký học bổ sung kiến thức: từ ngày 10/9 đến ngày 25/9/2016 -          Thời gian học bổ sung kiến thức: Từ 01/10/2016 Thời gian thi tuyển (dự kiến): 03, 04/12/2016 Thời gian khai giảng dự kiến: cuối tháng 12/2016. *  Địa chỉ liên hệ VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC  Địa chỉ:         Tầng 2, Nhà 6, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 207 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Hotline:         0888.278.929 Điện thoại:    (04)36.280.280, máy lẻ: 5689, 5624, 5671 Fax :   (04) 3628 87 44         Website (Viện ĐTSĐH):        www.gsneu.edu.vn   Tin liên quan: - Giới thiệu Chương trình Executive MBA - Lịch tổ chức buổi giới thiệu thông tin tuyển sinh và hướng dẫn Phương pháp thi tuyển khóa 6, đợt 2 năm 2016 

file sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business