Thông báo Tuyển sinh Thạc sĩ Điều hành cao cấp Executive MBA năm 2016 - Khóa 6 Thông báo Tuyển sinh Thạc sĩ Điều hành cao cấp Executive MBA năm 2016 - Khóa 6 - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Được sự phê duyệt của Bộ GD&ĐT, Trường ĐH Kinh tế quốc dân thông báo tuyển sinh Thạc sĩ Điều hành cao cấp – Executive MBA khóa 6, năm 2016. Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

Thông báo Tuyển sinh Thạc sĩ Điều hành cao cấp Executive MBA năm 2016 - Khóa 6 Được sự phê duyệt của Bộ GD&ĐT, Trường ĐH Kinh tế quốc dân thông báo tuyển sinh Thạc sĩ Điều hành cao cấp – Executive MBA khóa 6, năm 2016.  Thông tin chi tiết xem trong file đính kèm. * Các mốc thời gian cần nhớ       Phát hành và nhận hồ sơ -          Thời gian phát hành hồ sơ: từ ngày 21/3/2016 -          Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 1/6 đến ngày 6/6/2016. -          Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ: Viện Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học KTQD Học bổ sung kiến thức -          Đăng ký học bổ sung kiến thức: từ ngày 11/4 đến ngày 15/4/2016 -          Thời gian học bổ sung kiến thức: Từ 20/4/2016 Thời gian thi tuyển (dự kiến): 18, 19/6/2016 Thời gian khai giảng dự kiến: tháng 8/2016. *  Địa chỉ liên hệ VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC  Địa chỉ:         Tầng 2, Nhà 6, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 207 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Hotline:         0888.278.929 Điện thoại:    (04)36.280.280, máy lẻ: 5689, 5624, 5692, 5615 và 5618 Fax :   (04) 3628 87 44            Email:   viensdh@neu.edu.vn Website (Viện ĐTSĐH):        www.gsneu.edu.vn   Thong bao Tuyen sinh Thac si Dieu hanh cao cap Executive MBA nam 2016 - Khoa 6 Duoc su phe duyet cua Bo GD&DT, Truong DH Kinh te quoc dan thong bao tuyen sinh Thac si Dieu hanh cao cap – Executive MBA khoa 6, nam 2016.  Thong tin chi tiet xem trong file dinh kem. * Cac moc thoi gian can nho       Phat hanh va nhan ho so -          Thoi gian phat hanh ho so: tu ngay 21/3/2016 -          Thoi gian nhan ho so: tu ngay 1/6 den ngay 6/6/2016. -          Dia diem phat hanh va nhan ho so: Vien Dao tao Sau dai hoc, Truong Dai hoc KTQD Hoc bo sung kien thuc -          Dang kY hoc bo sung kien thuc: tu ngay 11/4 den ngay 15/4/2016 -          Thoi gian hoc bo sung kien thuc: Tu 20/4/2016 Thoi gian thi tuyen (du kien): 18, 19/6/2016 Thoi gian khai giang du kien: thang 8/2016. *  Dia chi lien he VIEN DAO TAO SAU DAI HOC  Dia chi:         Tang 2, Nha 6, Truong Dai hoc Kinh te Quoc dan 207 duong Giai Phong, quan Hai Ba Trung, Ha Noi Hotline:         0888.278.929 Dien thoai:    (04)36.280.280, may le: 5689, 5624, 5692, 5615 va 5618 Fax :   (04) 3628 87 44            Email:   viensdh@neu.edu.vn Website (Vien DTSDH):        www.gsneu.edu.vn  

Thông báo Tuyển sinh Thạc sĩ Điều hành cao cấp Executive MBA năm 2016 - Khóa 6 Được sự phê duyệt của Bộ GD&ĐT, Trường ĐH Kinh tế quốc dân thông báo tuyển sinh Thạc sĩ Điều hành cao cấp – Executive MBA khóa 6, năm 2016.  Thông tin chi tiết xem trong file đính kèm. * Các mốc thời gian cần nhớ       Phát hành và nhận hồ sơ -          Thời gian phát hành hồ sơ: từ ngày 21/3/2016 -          Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 1/6 đến ngày 6/6/2016. -          Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ: Viện Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học KTQD Học bổ sung kiến thức -          Đăng ký học bổ sung kiến thức: từ ngày 11/4 đến ngày 15/4/2016 -          Thời gian học bổ sung kiến thức: Từ 20/4/2016 Thời gian thi tuyển (dự kiến): 18, 19/6/2016 Thời gian khai giảng dự kiến: tháng 8/2016. *  Địa chỉ liên hệ VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC  Địa chỉ:         Tầng 2, Nhà 6, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 207 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Hotline:         0888.278.929 Điện thoại:    (04)36.280.280, máy lẻ: 5689, 5624, 5692, 5615 và 5618 Fax :   (04) 3628 87 44            Email:   viensdh@neu.edu.vn Website (Viện ĐTSĐH):        www.gsneu.edu.vn  

file sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business