THÔNG BÁO TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN LÝ NHÂN SỰ KHOÁ 4 THÔNG BÁO TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN LÝ NHÂN SỰ KHOÁ 4 - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo Tuyển sinh Thạc sĩ Quản lý nhân sự khóa 4 - Chương trình Liên kết giữa Đại học Paris Nanterre và Trường Đại học Kinh tế quốc dân. Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

THÔNG BÁO TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN LÝ NHÂN SỰ KHOÁ 4 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo Tuyển sinh Thạc sĩ Quản lý nhân sự khóa 4 - Chương trình Liên kết giữa Đại học Paris Nanterre và Trường Đại học Kinh tế quốc dân. Thông tin chi tiết trong file đính kèm. Một số thông tin cần lưu ý: - Học viên tốt nghiệp được nhận bằng Master 2 do Đại học Paris Nanterre cấp. - Thời gian đào tạo: 18 tháng, kể cả thời gian làm luận văn (trong đó có 01 tháng tại Cộng hòa Pháp). Chương trình được thực hiện ngoài giờ hành chính, vào buổi tối các ngày trong tuần. - Chỉ tiêu tuyển sinh: 40 học viên - Các mốc thời gian thực hiện công việc tuyển sinh: STT Nội dung Thời gian dự kiến       1 Phát hành và nhận hồ sơ Đến ngày 9/10/2017 2 Thời gian thi tuyển dự kiến 15/10/2017 - Thi viết (trắc nghiệm và viết luận), Buổi sáng - Kiểm tra trình độ Tiếng Anh Buổi chiều - Phỏng vấn Buổi chiều 3 Khai giảng khóa 4 Tháng 12/2017 Học phí: 239 triệu đồng cho toàn khóa học. Học phí được đóng thành 3 đợt (sẽ được thông báo chi tiết khi nhập học), đã bao gồm: ·        Vé máy bay khứ hồi Hà Nội - Paris - Hà Nội ·        Chi phí về chỗ ở, đi lại tại Paris cho chuyến thực tập và bảo vệ luận văn tại Pháp ·        Chi phí tài liệu và các trang thiết bị phục vụ học tập, nghiên cứu. Thư ký Chương trình, Ms Thuỳ Anh: 0947.430.890,      Email: thuyanh.qg@gmail.com Trân trọng thông báo. THONG BAO TUYEN SINH THAC SI QUAN LY NHAN SU KHOA 4 Truong Dai hoc Kinh te Quoc dan thong bao Tuyen sinh Thac si Quan lY nhan su khoa 4 - Chuong trinh Lien ket giua Dai hoc Paris Nanterre va Truong Dai hoc Kinh té quoc dan. Thong tin chi tiet trong file dinh kem. Mot so thong tin can luu Y: - Hoc vien tot nghiep duoc nhan bang Master 2 do Dai hoc Paris Nanterre cap. - Thoi gian dao tao: 18 thang, ke ca thoi gian lam luan van (trong dó có 01 tháng tại Cong hoa Phap). Chuong trinh duoc thuc hien ngoai gio hanh chinh, vao buỏi toi các ngày trong tuan. - Chi tieu tuyen sinh: 40 hoc vien - Cac moc thoi gian thục hiẹn cong viẹc tuyẻn sinh: STT Noi dung Thoi gian du kien       1 Phat hanh va nhan ho so Den ngay 9/10/2017 2 Thoi gian thi tuyen du kien 15/10/2017 - Thi viet (trac nghiem va viet luan), Buoi sang - Kiem tra trinh do Tieng Anh Buoi chieu - Phong van Buoi chieu 3 Khai giang khoa 4 Thang 12/2017 Hoc phi: 239 trieu dong cho toan khoa hoc. Hoc phi duoc dong thanh 3 dot (se duoc thong bao chi tiet khi nhap hoc), da bao gom: ·        Ve may bay khu hoi Ha Noi - Paris - Hà Nọi ·        Chi phi ve cho o, di lai tai Paris cho chuyen thuc tap va bao ve luan van tai Phap ·        Chi phi tai liẹu và các trang thiét bị phục vụ hoc tap, nghien cuu. Thu kY Chuong trinh, Ms ThuY Anh: 0947.430.890,      Email: thuyanh.qg@gmail.com Tran trong thong bao.

THÔNG BÁO TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN LÝ NHÂN SỰ KHOÁ 4 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo Tuyển sinh Thạc sĩ Quản lý nhân sự khóa 4 - Chương trình Liên kết giữa Đại học Paris Nanterre và Trường Đại học Kinh tế quốc dân. Thông tin chi tiết trong file đính kèm. Một số thông tin cần lưu ý: - Học viên tốt nghiệp được nhận bằng Master 2 do Đại học Paris Nanterre cấp. - Thời gian đào tạo: 18 tháng, kể cả thời gian làm luận văn (trong đó có 01 tháng tại Cộng hòa Pháp). Chương trình được thực hiện ngoài giờ hành chính, vào buổi tối các ngày trong tuần. - Chỉ tiêu tuyển sinh: 40 học viên - Các mốc thời gian thực hiện công việc tuyển sinh: STT Nội dung Thời gian dự kiến       1 Phát hành và nhận hồ sơ Đến ngày 9/10/2017 2 Thời gian thi tuyển dự kiến 15/10/2017 - Thi viết (trắc nghiệm và viết luận), Buổi sáng - Kiểm tra trình độ Tiếng Anh Buổi chiều - Phỏng vấn Buổi chiều 3 Khai giảng khóa 4 Tháng 12/2017 Học phí: 239 triệu đồng cho toàn khóa học. Học phí được đóng thành 3 đợt (sẽ được thông báo chi tiết khi nhập học), đã bao gồm: ·        Vé máy bay khứ hồi Hà Nội - Paris - Hà Nội ·        Chi phí về chỗ ở, đi lại tại Paris cho chuyến thực tập và bảo vệ luận văn tại Pháp ·        Chi phí tài liệu và các trang thiết bị phục vụ học tập, nghiên cứu. Thư ký Chương trình, Ms Thuỳ Anh: 0947.430.890,      Email: thuyanh.qg@gmail.com Trân trọng thông báo.

file sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business