Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2012 Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2012 - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Trường Đại học KTQD thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2012. Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2012 Trường Đại học KTQD thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2012. Một số thông tin về kỳ tuyển sinh: - Thời gian thi tuyển:  trung tuần tháng 5/2012 - Đăng ký học BSKT:    Nhóm Thời gian đăng ký học Thời gian học và thi 7, 12 và 15 môn Từ 01/12/2011 – 15/12/2011 Từ 19/12/2011 – 31/03/2012 3 môn chuyên ngành Từ 01/12/2011 – 31/12/2011 Thông báo trên website + Thí sinh download mẫu Phiếu đăng ký và nộp tại Viện ĐTSĐH theo thời gian quy định trên. + Lệ phí học: 300.000đ/môn. + Thời khóa biểu chi tiết, danh sách lớp và địa điểm học bổ sung kiến thức đề nghị xem trên website từ ngày 16/12/2012. -  Đăng ký học ôn tập các môn thi tuyển (Toán kinh tế, Kinh tế học, Anh văn, Triết học, Lịch sử các HTKT: từ  05/12/2011 tại Viện ĐTSĐH. Thời khóa biểu chi tiết cho từng lớp học sẽ thông báo trên website. - Thời gian phát hành hồ sơ:  từ 26/12/2012 - 28/02/2012 - Thời gian thụ lý hồ sơ:           từ 01/03/2012 - 15/03/2012 - Thời gian giới thiệu thông tin tuyển sinh: 18h00, thứ 6, ngày 13/01/2012 - tại Nhà văn hóa ĐHKTQD. Trân trọng kính mời các thí sinh quan tâm tới dự. Chi tiết đề nghị xem tại file đính kèm. Chú ý: Những thí sinh đang sinh sống và làm việc tại Hải Phòng, Quảng Ninh, Sơn La có nhu cầu dự thi tuyển sinh sau đại học năm 2012, đề nghị liên hệ với thầy Hưng (ĐT: 0916.005.888) để biết thông tin chi tiết. Thong bao tuyen sinh trinh do thac si nam 2012 Truong Dai hoc KTQD thong bao tuyen sinh trinh do thac si nam 2012. Mot so thong tin ve kY tuyen sinh: - Thoi gian thi tuyen:  trung tuan thang 5/2012 - Dang kY hoc BSKT:    Nhom Thoi gian dang kY hoc Thoi gian hoc va thi 7, 12 va 15 mon Tu 01/12/2011 – 15/12/2011 Tu 19/12/2011 – 31/03/2012 3 mon chuyen nganh Tu 01/12/2011 – 31/12/2011 Thong bao tren website + Thi sinh download mau Phieu dang kY va nop tai Vien DTSDH theo thoi gian quy dinh tren. + Le phi hoc: 300.000d/mon. + Thoi khoa bieu chi tiet, danh sach lop va dia diem hoc bo sung kien thuc de nghi xem tren website tu ngay 16/12/2012. -  Dang kY hoc on tap cac mon thi tuyen (Toan kinh te, Kinh te hoc, Anh van, Triet hoc, Lich su cac HTKT: tu  05/12/2011 tai Vien DTSDH. Thoi khoa bieu chi tiet cho tung lop hoc se thong bao tren website. - Thoi gian phat hanh ho so:  tu 26/12/2012 - 28/02/2012 - Thoi gian thu lY ho so:           tu 01/03/2012 - 15/03/2012 - Thoi gian gioi thieu thong tin tuyen sinh: 18h00, thu 6, ngay 13/01/2012 - tai Nha van hoa DHKTQD. Tran trong kinh moi cac thi sinh quan tam toi du. Chi tiet de nghi xem tai file dinh kem. Chu Y: Nhung thi sinh dang sinh song va lam viec tai Hai Phong, Quang Ninh, Son La co nhu cau du thi tuyen sinh sau dai hoc nam 2012, de nghi lien he voi thay Hung (DT: 0916.005.888) de biet thong tin chi tiet.

Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2012 Trường Đại học KTQD thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2012. Một số thông tin về kỳ tuyển sinh: - Thời gian thi tuyển:  trung tuần tháng 5/2012 - Đăng ký học BSKT:    Nhóm Thời gian đăng ký học Thời gian học và thi 7, 12 và 15 môn Từ 01/12/2011 – 15/12/2011 Từ 19/12/2011 – 31/03/2012 3 môn chuyên ngành Từ 01/12/2011 – 31/12/2011 Thông báo trên website + Thí sinh download mẫu Phiếu đăng ký và nộp tại Viện ĐTSĐH theo thời gian quy định trên. + Lệ phí học: 300.000đ/môn. + Thời khóa biểu chi tiết, danh sách lớp và địa điểm học bổ sung kiến thức đề nghị xem trên website từ ngày 16/12/2012. -  Đăng ký học ôn tập các môn thi tuyển (Toán kinh tế, Kinh tế học, Anh văn, Triết học, Lịch sử các HTKT: từ  05/12/2011 tại Viện ĐTSĐH. Thời khóa biểu chi tiết cho từng lớp học sẽ thông báo trên website. - Thời gian phát hành hồ sơ:  từ 26/12/2012 - 28/02/2012 - Thời gian thụ lý hồ sơ:           từ 01/03/2012 - 15/03/2012 - Thời gian giới thiệu thông tin tuyển sinh: 18h00, thứ 6, ngày 13/01/2012 - tại Nhà văn hóa ĐHKTQD. Trân trọng kính mời các thí sinh quan tâm tới dự. Chi tiết đề nghị xem tại file đính kèm. Chú ý: Những thí sinh đang sinh sống và làm việc tại Hải Phòng, Quảng Ninh, Sơn La có nhu cầu dự thi tuyển sinh sau đại học năm 2012, đề nghị liên hệ với thầy Hưng (ĐT: 0916.005.888) để biết thông tin chi tiết.

file sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business