Thông báo tuyến sinh trình độ thạc sĩ năm 2013 Thông báo tuyến sinh trình độ thạc sĩ năm 2013 - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Trường đại học Kinh tế Quốc dân Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2013. Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

Thông báo tuyến sinh trình độ thạc sĩ năm 2013 Trường đại học Kinh tế Quốc dân Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2013. Chi tiết mời xem file đính kèm. Một số mốc thời gian cần lưu ý: 1. Thời gian đăng ký học bổ sung kiến thức:   Nhóm Thời gian đăng ký học Thời gian học và thi 7, 12 và 15 môn Từ 22/11/2012 – 05/12/2012 Từ 10/12/2012 – 31/03/2013 3 môn chuyên ngành Từ 22/11/2012 – 21/12/2012 Thông báo trên website   -   Thí sinh nhận Phiếu đăng ký học, lịch học và lịch thi cụ thể từng môn BSKT tại Viện Đào tạo Sau đại học hoặc từ website của Viện Đào tạo Sau đại học. -  Địa điểm đăng ký: Viện Đào tạo Sau đại học – trường Đại học Kinh tế quốc dân. Địa điểm học:  sẽ thông báo cụ thể trên website Viện ĐTSĐH 2. Đăng ký ôn tập  Các môn tổ chức lớp ôn tập bao gồm: o       Toán kinh tế o       Kinh tế học o       Triết học o       Lịch sử các học thuyết kinh tế o       Tiếng Anh -         Thời gian đăng ký ôn tập (điều chỉnh lại): từ ngày  26/11/2012 (Lịch học cụ thể sẽ được công bố trên website của Viện ĐTSĐH) -          Địa điểm đăng ký: Viện Đào tạo Sau đại học - trường Đại học Kinh tế quốc dân.    3. Phát hành hồ sơ tuyển sinh -          Thời gian phát hành:   từ ngày  15/12/2012 đến ngày 28/2/2013 -          Thời hạn nộp hồ sơ:    từ ngày 01/03/2013 đến ngày 15/03/2013   4. Giới thiệu thông tin tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ: Thời gian:        18h00, thứ sáu, ngày 11/01/2013 Nội dung:        Giới thiệu chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, giải đáp thắc mắc về các vấn đề tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2013 Địa điểm:         Hội trường A (Nhà văn hóa) - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân   Ghi chú: Các thí sinh hiện đang công tác tại khu vực Sơn La, Hải Phòng và Quảng Ninh có nhu cầu thi cao học mời liên hệ với thầy Hưng - Viện Đào tạo Sau đại học (ĐT: 0916.005.888) Thong bao tuyen sinh trinh do thac si nam 2013 Truong dai hoc Kinh te Quoc dan Thong bao tuyen sinh trinh do thac si nam 2013. Chi tiet moi xem file dinh kem. Mot so moc thoi gian can luu Y: 1. Thoi gian dang kY hoc bo sung kien thuc:   Nhom Thoi gian dang kY hoc Thoi gian hoc va thi 7, 12 va 15 mon Tu 22/11/2012 – 05/12/2012 Tu 10/12/2012 – 31/03/2013 3 mon chuyen nganh Tu 22/11/2012 – 21/12/2012 Thong bao tren website   -   Thi sinh nhan Phieu dang kY hoc, lich hoc va lich thi cu the tung mon BSKT tai Vien Dao tao Sau dai hoc hoac tu website cua Vien Dao tao Sau dai hoc. -  Dia diem dang kY: Vien Dao tao Sau dai hoc – truong Dai hoc Kinh te quoc dan. Dia diem hoc:  se thong bao cu the tren website Vien DTSDH 2. Dang kY on tap  Cac mon to chuc lop on tap bao gom: o       Toan kinh te o       Kinh te hoc o       Triet hoc o       Lich su cac hoc thuyet kinh te o       Tieng Anh -         Thoi gian dang kY on tap (dieu chinh lai): tu ngay  26/11/2012 (Lich hoc cu the se duoc cong bo tren website cua Vien DTSDH) -          Dia diem dang kY: Vien Dao tao Sau dai hoc - truong Dai hoc Kinh te quoc dan.    3. Phat hanh ho so tuyen sinh -          Thoi gian phat hanh:   tu ngay  15/12/2012 den ngay 28/2/2013 -          Thoi han nop ho so:    tu ngay 01/03/2013 den ngay 15/03/2013   4. Gioi thieu thong tin tuyen sinh dao tao trinh do thac si: Thoi gian:        18h00, thu sau, ngay 11/01/2013 Noi dung:        Gioi thieu chuong trinh dao tao trinh do thac si cua Truong Dai hoc Kinh te Quoc dan, giai dap thac mac ve cac van de tuyen sinh trinh do thac si nam 2013 Dia diem:         Hoi truong A (Nha van hoa) - Truong Dai hoc Kinh te Quoc dan   Ghi chu: Cac thi sinh hien dang cong tac tai khu vuc Son La, Hai Phong va Quang Ninh co nhu cau thi cao hoc moi lien he voi thay Hung - Vien Dao tao Sau dai hoc (DT: 0916.005.888)

Thông báo tuyến sinh trình độ thạc sĩ năm 2013 Trường đại học Kinh tế Quốc dân Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2013. Chi tiết mời xem file đính kèm. Một số mốc thời gian cần lưu ý: 1. Thời gian đăng ký học bổ sung kiến thức:   Nhóm Thời gian đăng ký học Thời gian học và thi 7, 12 và 15 môn Từ 22/11/2012 – 05/12/2012 Từ 10/12/2012 – 31/03/2013 3 môn chuyên ngành Từ 22/11/2012 – 21/12/2012 Thông báo trên website   -   Thí sinh nhận Phiếu đăng ký học, lịch học và lịch thi cụ thể từng môn BSKT tại Viện Đào tạo Sau đại học hoặc từ website của Viện Đào tạo Sau đại học. -  Địa điểm đăng ký: Viện Đào tạo Sau đại học – trường Đại học Kinh tế quốc dân. Địa điểm học:  sẽ thông báo cụ thể trên website Viện ĐTSĐH 2. Đăng ký ôn tập  Các môn tổ chức lớp ôn tập bao gồm: o       Toán kinh tế o       Kinh tế học o       Triết học o       Lịch sử các học thuyết kinh tế o       Tiếng Anh -         Thời gian đăng ký ôn tập (điều chỉnh lại): từ ngày  26/11/2012 (Lịch học cụ thể sẽ được công bố trên website của Viện ĐTSĐH) -          Địa điểm đăng ký: Viện Đào tạo Sau đại học - trường Đại học Kinh tế quốc dân.    3. Phát hành hồ sơ tuyển sinh -          Thời gian phát hành:   từ ngày  15/12/2012 đến ngày 28/2/2013 -          Thời hạn nộp hồ sơ:    từ ngày 01/03/2013 đến ngày 15/03/2013   4. Giới thiệu thông tin tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ: Thời gian:        18h00, thứ sáu, ngày 11/01/2013 Nội dung:        Giới thiệu chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, giải đáp thắc mắc về các vấn đề tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2013 Địa điểm:         Hội trường A (Nhà văn hóa) - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân   Ghi chú: Các thí sinh hiện đang công tác tại khu vực Sơn La, Hải Phòng và Quảng Ninh có nhu cầu thi cao học mời liên hệ với thầy Hưng - Viện Đào tạo Sau đại học (ĐT: 0916.005.888)

file sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business