Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2018 Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2018 - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Trường ĐH Kinh tế Quốc dân thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2018 (cao học khóa 27). Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2018 Trường ĐH Kinh tế Quốc dân thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2018 (cao học khóa 27). Chi tiết xem tại file đính kèm. * Câu hỏi tuyển sinh thường gặp năm 2018:  http://sdh.neu.edu.vn/cau-hoi-tuyen-sinh-thuong-gap-nam-2018__227265.html * Thông báo: Hướng dẫn cách làm bài thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2018 - MIỄN PHÍ http://sdh.neu.edu.vn/thong-bao-huong-dan-cach-lam-bai-thi-tuyen-sinh-trinh-do-thac-si-nam-2018-mien-phi__227264.html * Thông báo nộp hồ sơ tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2018 http://sdh.neu.edu.vn/thong-bao-nop-ho-so-tuyen-sinh-trinh-do-thac-si-nam-2018__227261.html Một số thông tin cần nhớ:  1. Các môn thi tuyển: (1)  Môn Luận Thực hiện theo hình thức thi viết, thí sinh được quyền lựa chọn một trong số các lập luận được đề bài đưa ra để làm bài thi. Thời gian làm bài: 60 phút. (2) Môn Kiến thức kinh tế tổng hợp Thực hiện theo hình thức thi trắc nghiệm. Nội dung thi này được tích hợp từ 2 khối kiến thức gồm: (i) Toán, logic; (ii) Kiến thức chung về kinh tế và xã hội. Thời gian làm bài: 90 phút. (3) Ngoại ngữ (môn điều kiện): Tiếng Anh, thi trắc nghiệm theo dạng thức TOEFL rút gọn. Điểm đạt yêu cầu: 50/100. Thời gian làm bài: 90 phút. 2.  Chương trình tuyển sinh liên kết với Đại học Quốc gia Úc (ANU)  Năm 2018, trường Đại học Kinh tế Quốc dân tiếp tục tuyển sinh các ứng viên cho chương trình liên kết đào tạo quốc tế giữa trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Quốc gia Úc (ANU) theo mô hình 1+1, đào tạo 02 chuyên ngành: Kinh tế Phát triển và Quốc tế và Kinh tế Tài nguyên và Môi trường. Chính phủ Úc sẽ xét cấp học bổng toàn phần cho học viên Việt Nam tham gia chương trình học 1 năm ở Úc nếu đáp ứng được các yêu cầu sau: -          Đăng ký dự thi và trúng tuyển cao học khóa 27 (2018-2020) tại Đại học Kinh tế Quốc dân. Chuyên ngành đào tạo, điều kiện dự thi, môn thi, cách xét tuyển, … được quy định ở các mục phía trên. -          Có ít nhất 02 năm công tác kể từ ngày tốt nghiệp đại học đến thời điểm đăng ký dự tuyển chương trình. -          Điểm tiếng Anh (IELTS) đạt từ 6.0 trở lên (không có điểm kỹ năng nào dưới 5.5) -          Điểm học tập trung bình cao học năm thứ nhất tại Đại học Kinh tế Quốc dân đạt từ 7.0 trở lên. -          Chi tiết về chương trình học tập, học phí, hồ sơ dự tuyển, … xem tại phụ lục 3, 4 của TBTS. 3. Học Bổ sung kiến thức và Ôn tập 3.1 BSKT Nhóm Thời gian đăng ký học Thời gian học và thi 5, 7 và 9 môn cơ sở 18/01/2018 - 27/02/2018 26/02/2018 – 31/04/2018 3 môn chuyên ngành 18/01/2018 - 27/02/2018 Thông báo trên website Thời khóa biểu học bổ sung kiến thức chi tiết: http://sdh.neu.edu.vn/?id=227227 Đăng ký học bổ sung kiến thức: http://qldt.neu.edu.vn/tuyensinhv2/Index.aspx/ 3.2  Ôn tập Nhà trường tổ chức ôn tập môn Tiếng Anh với thời lượng 5 buổi, học buổi tối hoặc cuối tuần. Học viên có nhu cầu tham gia lớp ôn tập thì đăng ký tại Viện ĐT Sau đại học  – ĐHKTQD. Thời gian đăng ký ôn tập môn tiếng Anh: từ ngày 22/01/2018 – 30/04/2018 Đề cương ôn tập của Môn luận và Môn Kiến thức kinh tế tổng hợp sẽ được upload trong tuần này.  3.3 Thí sinh hoàn thiện việc kê khai thông tin cá nhân đăng ký hồ sơ tuyển sinh tại link sau: http://qldt.neu.edu.vn/tuyensinhv2/Index.aspx/ Cao học/Hồ sơ dự thi online (Bổ sung kiến thức)  => Thí sinh ghi nhớ Mã đăng ký được gửi đến email đã kê khai và nộp hồ sơ (bản giấy) /nộp tiền đăng ký học BSKT tại Viện ĐTSĐH.  -          Thời hạn nộp hồ sơ:từ ngày 19/03/2018 đến ngày 24/03/2018 -          Địa điểm nhận hồ sơ: Viện Đào tạo Sau đại học - ĐHKTQD 4 Giới thiệu thông tin tuyển sinh trình độ thạc sĩ và Hướng dẫn làm bài thi Thời gian:        18h30, thứ sáu, ngày 02/02/2018. Nội dung:        Giới thiệu chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ của ĐHKTQD, giải đáp thắc mắc về các vấn đề tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2018 và Hướng dẫn cách thức làm bài thi. Địa điểm:         Hội trường A (Nhà văn hóa) – ĐHKTQD 5. Thời gian thi tuyển sinh đợt I tại Hà Nội: 26/05/2018 Trân trọng thông báo! Thong bao tuyen sinh trinh do thac si nam 2018 Truong DH Kinh te Quoc dan thong bao tuyen sinh trinh do thac si nam 2018 (cao hoc khoa 27). Chi tiet xem tai file dinh kem. * Cau hoi tuyen sinh thuong gap nam 2018:  http://sdh.neu.edu.vn/cau-hoi-tuyen-sinh-thuong-gap-nam-2018__227265.html * Thong bao: Huong dan cach lam bai thi tuyen sinh trinh do thac si nam 2018 - MIEN PHI http://sdh.neu.edu.vn/thong-bao-huong-dan-cach-lam-bai-thi-tuyen-sinh-trinh-do-thac-si-nam-2018-mien-phi__227264.html * Thong bao nop ho so tuyen sinh trinh do thac si nam 2018 http://sdh.neu.edu.vn/thong-bao-nop-ho-so-tuyen-sinh-trinh-do-thac-si-nam-2018__227261.html Mot so thong tin can nho:  1. Cac mon thi tuyen: (1)  Mon Luan Thuc hien theo hinh thuc thi viet, thi sinh duoc quyen lua chon mot trong so cac lap luan duoc de bai dua ra de lam bai thi. Thoi gian lam bai: 60 phut. (2) Mon Kien thuc kinh te tong hop Thuc hien theo hinh thuc thi trac nghiem. Noi dung thi nay duoc tich hop tu 2 khoi kien thuc gom: (i) Toan, logic; (ii) Kien thuc chung ve kinh te va xa hoi. Thoi gian lam bai: 90 phut. (3) Ngoai ngu (mon dieu kien): Tieng Anh, thi trac nghiem theo dang thuc TOEFL rut gon. Diem dat yeu cau: 50/100. Thoi gian lam bai: 90 phut. 2.  Chuong trinh tuyen sinh lien ket voi Dai hoc Quoc gia Uc (ANU)  Nam 2018, truong Dai hoc Kinh te Quoc dan tiep tuc tuyen sinh cac ung vien cho chuong trinh lien ket dao tao quoc te giua truong Dai hoc Kinh te Quoc dan va Dai hoc Quoc gia Uc (ANU) theo mo hinh 1+1, dao tao 02 chuyen nganh: Kinh te Phat trien va Quoc te va Kinh te Tai nguyen va Moi truong. Chinh phu Uc se xet cap hoc bong toan phan cho hoc vien Viet Nam tham gia chuong trinh hoc 1 nam o Uc neu dap ung duoc cac yeu cau sau: -          Dang kY du thi va trung tuyen cao hoc khoa 27 (2018-2020) tai Dai hoc Kinh te Quoc dan. Chuyen nganh dao tao, dieu kien du thi, mon thi, cach xet tuyen, … duoc quy dinh o cac muc phia tren. -          Co it nhat 02 nam cong tac ke tu ngay tot nghiep dai hoc den thoi diem dang kY du tuyen chuong trinh. -          Diem tieng Anh (IELTS) dat tu 6.0 tro len (khong co diem kY nang nao duoi 5.5) -          Diem hoc tap trung binh cao hoc nam thu nhat tai Dai hoc Kinh te Quoc dan dat tu 7.0 tro len. -          Chi tiet ve chuong trinh hoc tap, hoc phi, ho so du tuyen, … xem tai phu luc 3, 4 cua TBTS. 3. Hoc Bo sung kien thuc va On tap 3.1 BSKT Nhom Thoi gian dang kY hoc Thoi gian hoc va thi 5, 7 va 9 mon co so 18/01/2018 - 27/02/2018 26/02/2018 – 31/04/2018 3 mon chuyen nganh 18/01/2018 - 27/02/2018 Thong bao tren website Thoi khoa bieu hoc bo sung kien thuc chi tiet: http://sdh.neu.edu.vn/?id=227227 Dang kY hoc bo sung kien thuc: http://qldt.neu.edu.vn/tuyensinhv2/Index.aspx/ 3.2  On tap Nha truong to chuc on tap mon Tieng Anh voi thoi luong 5 buoi, hoc buoi toi hoac cuoi tuan. Hoc vien co nhu cau tham gia lop on tap thi dang kY tai Vien DT Sau dai hoc  – DHKTQD. Thoi gian dang kY on tap mon tieng Anh: tu ngay 22/01/2018 – 30/04/2018 De cuong on tap cua Mon luan va Mon Kien thuc kinh te tong hop se duoc upload trong tuan nay.  3.3 Thi sinh hoan thien viec ke khai thong tin ca nhan dang kY ho so tuyen sinh tai link sau: http://qldt.neu.edu.vn/tuyensinhv2/Index.aspx/ Cao hoc/Ho so du thi online (Bo sung kien thuc)  => Thi sinh ghi nho Ma dang kY duoc gui den email da ke khai va nop ho so (ban giay) /nop tien dang kY hoc BSKT tai Vien DTSDH.  -          Thoi han nop ho so:tu ngay 19/03/2018 den ngay 24/03/2018 -          Dia diem nhan ho so: Vien Dao tao Sau dai hoc - DHKTQD 4 Gioi thieu thong tin tuyen sinh trinh do thac si va Huong dan lam bai thi Thoi gian:        18h30, thu sau, ngay 02/02/2018. Noi dung:        Gioi thieu chuong trinh dao tao trinh do thac si cua DHKTQD, giai dap thac mac ve cac van de tuyen sinh trinh do thac si nam 2018 va Huong dan cach thuc lam bai thi. Dia diem:         Hoi truong A (Nha van hoa) – DHKTQD 5. Thoi gian thi tuyen sinh dot I tai Ha Noi: 26/05/2018 Tran trong thong bao!

Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2018 Trường ĐH Kinh tế Quốc dân thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2018 (cao học khóa 27). Chi tiết xem tại file đính kèm. * Câu hỏi tuyển sinh thường gặp năm 2018:  http://sdh.neu.edu.vn/cau-hoi-tuyen-sinh-thuong-gap-nam-2018__227265.html * Thông báo: Hướng dẫn cách làm bài thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2018 - MIỄN PHÍ http://sdh.neu.edu.vn/thong-bao-huong-dan-cach-lam-bai-thi-tuyen-sinh-trinh-do-thac-si-nam-2018-mien-phi__227264.html * Thông báo nộp hồ sơ tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2018 http://sdh.neu.edu.vn/thong-bao-nop-ho-so-tuyen-sinh-trinh-do-thac-si-nam-2018__227261.html Một số thông tin cần nhớ:  1. Các môn thi tuyển: (1)  Môn Luận Thực hiện theo hình thức thi viết, thí sinh được quyền lựa chọn một trong số các lập luận được đề bài đưa ra để làm bài thi. Thời gian làm bài: 60 phút. (2) Môn Kiến thức kinh tế tổng hợp Thực hiện theo hình thức thi trắc nghiệm. Nội dung thi này được tích hợp từ 2 khối kiến thức gồm: (i) Toán, logic; (ii) Kiến thức chung về kinh tế và xã hội. Thời gian làm bài: 90 phút. (3) Ngoại ngữ (môn điều kiện): Tiếng Anh, thi trắc nghiệm theo dạng thức TOEFL rút gọn. Điểm đạt yêu cầu: 50/100. Thời gian làm bài: 90 phút. 2.  Chương trình tuyển sinh liên kết với Đại học Quốc gia Úc (ANU)  Năm 2018, trường Đại học Kinh tế Quốc dân tiếp tục tuyển sinh các ứng viên cho chương trình liên kết đào tạo quốc tế giữa trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Quốc gia Úc (ANU) theo mô hình 1+1, đào tạo 02 chuyên ngành: Kinh tế Phát triển và Quốc tế và Kinh tế Tài nguyên và Môi trường. Chính phủ Úc sẽ xét cấp học bổng toàn phần cho học viên Việt Nam tham gia chương trình học 1 năm ở Úc nếu đáp ứng được các yêu cầu sau: -          Đăng ký dự thi và trúng tuyển cao học khóa 27 (2018-2020) tại Đại học Kinh tế Quốc dân. Chuyên ngành đào tạo, điều kiện dự thi, môn thi, cách xét tuyển, … được quy định ở các mục phía trên. -          Có ít nhất 02 năm công tác kể từ ngày tốt nghiệp đại học đến thời điểm đăng ký dự tuyển chương trình. -          Điểm tiếng Anh (IELTS) đạt từ 6.0 trở lên (không có điểm kỹ năng nào dưới 5.5) -          Điểm học tập trung bình cao học năm thứ nhất tại Đại học Kinh tế Quốc dân đạt từ 7.0 trở lên. -          Chi tiết về chương trình học tập, học phí, hồ sơ dự tuyển, … xem tại phụ lục 3, 4 của TBTS. 3. Học Bổ sung kiến thức và Ôn tập 3.1 BSKT Nhóm Thời gian đăng ký học Thời gian học và thi 5, 7 và 9 môn cơ sở 18/01/2018 - 27/02/2018 26/02/2018 – 31/04/2018 3 môn chuyên ngành 18/01/2018 - 27/02/2018 Thông báo trên website Thời khóa biểu học bổ sung kiến thức chi tiết: http://sdh.neu.edu.vn/?id=227227 Đăng ký học bổ sung kiến thức: http://qldt.neu.edu.vn/tuyensinhv2/Index.aspx/ 3.2  Ôn tập Nhà trường tổ chức ôn tập môn Tiếng Anh với thời lượng 5 buổi, học buổi tối hoặc cuối tuần. Học viên có nhu cầu tham gia lớp ôn tập thì đăng ký tại Viện ĐT Sau đại học  – ĐHKTQD. Thời gian đăng ký ôn tập môn tiếng Anh: từ ngày 22/01/2018 – 30/04/2018 Đề cương ôn tập của Môn luận và Môn Kiến thức kinh tế tổng hợp sẽ được upload trong tuần này.  3.3 Thí sinh hoàn thiện việc kê khai thông tin cá nhân đăng ký hồ sơ tuyển sinh tại link sau: http://qldt.neu.edu.vn/tuyensinhv2/Index.aspx/ Cao học/Hồ sơ dự thi online (Bổ sung kiến thức)  => Thí sinh ghi nhớ Mã đăng ký được gửi đến email đã kê khai và nộp hồ sơ (bản giấy) /nộp tiền đăng ký học BSKT tại Viện ĐTSĐH.  -          Thời hạn nộp hồ sơ:từ ngày 19/03/2018 đến ngày 24/03/2018 -          Địa điểm nhận hồ sơ: Viện Đào tạo Sau đại học - ĐHKTQD 4 Giới thiệu thông tin tuyển sinh trình độ thạc sĩ và Hướng dẫn làm bài thi Thời gian:        18h30, thứ sáu, ngày 02/02/2018. Nội dung:        Giới thiệu chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ của ĐHKTQD, giải đáp thắc mắc về các vấn đề tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2018 và Hướng dẫn cách thức làm bài thi. Địa điểm:         Hội trường A (Nhà văn hóa) – ĐHKTQD 5. Thời gian thi tuyển sinh đợt I tại Hà Nội: 26/05/2018 Trân trọng thông báo!

file sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business