Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2019 Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2019 - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Trường ĐH Kinh tế Quốc dân thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2019 (cao học khóa 28). Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2019 Trường ĐH Kinh tế Quốc dân thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2019 (cao học khóa 28). Chi tiết xem tại file đính kèm.   Một số thông tin cần nhớ:   1. Các môn thi tuyển: (1)  Môn Luận Thực hiện theo hình thức thi viết, thí sinh được quyền lựa chọn một trong số các lập luận được đề bài đưa ra để làm bài thi. Thời gian làm bài: 60 phút. (2) Môn Kiến thức kinh tế tổng hợp Thực hiện theo hình thức thi trắc nghiệm. Nội dung thi này được tích hợp từ 2 khối kiến thức gồm: (i) Toán, logic; (ii) Kiến thức chung về kinh tế và xã hội. Thời gian làm bài: 90 phút. (3) Ngoại ngữ (môn điều kiện): Tiếng Anh, thi trắc nghiệm theo dạng thức TOEFL rút gọn. Điểm đạt yêu cầu: 50/100. Thời gian làm bài: 90 phút.   2.  Chương trình tuyển sinh liên kết với Đại học Quốc gia Úc (ANU)   Năm 2019, trường Đại học Kinh tế Quốc dân tiếp tục tuyển sinh các ứng viên cho chương trình liên kết đào tạo cao học giữa trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Quốc gia Úc (ANU) theo mô hình 1+1, đào tạo 02 chuyên ngành: Kinh tế Quốc tế & Phát triển (Master of International & Development Economics), Kinh tế Tài nguyên và Môi trường (Master of Enviromental and Resource Economics). Chính phủ Úc sẽ xét cấp học bổng toàn phần cho học viên Việt Nam học 1 năm tại Úc (năm thứ 2) nếu đáp ứng được các yêu cầu sau: -    Đăng ký dự thi và trúng tuyển cao học khóa 28 (2019-2020) tại Đại học Kinh tế Quốc dân. Điều kiện dự thi, môn thi, cách xét tuyển, … được quy định ở các mục 1÷11 ở trên. -    Có ít nhất 02 năm công tác liên tục tại Việt Nam kể từ ngày tốt nghiệp đại học đến thời điểm đăng ký dự tuyển chương trình. -    Điểm tiếng Anh (IELTS) đạt từ 6.0 trở lên (không có điểm kỹ năng nào dưới 5.5) -    Điểm học tập trung bình cao học năm thứ nhất tại Đại học Kinh tế Quốc dân đạt từ 7.0 trở lên. -    Chi tiết về chương trình học tập, học phí, hồ sơ dự tuyển, … xem tại phụ lục 3, 4 của TBTS.   3. Học Bổ sung kiến thức, Ôn tập và hồ sơ tuyển sinh: Nhà trường tổ chức ôn tập môn Tiếng Anh với thời lượng 5 buổi, học buổi tối hoặc cuối tuần. Học viên có nhu cầu tham gia lớp ôn tập thì đăng ký tại Viện ĐTSĐH  – ĐHKTQD. Thời gian đăng ký ôn tập môn tiếng Anh: từ ngày 14/01/2019 – 31/03/2019   Môn Luận và Kiến thức kinh tế tổng hợp đã có hướng dẫn chi tiết gửi kèm. Thí sinh có thể tham khảo tại link sau: http://sdh.neu.edu.vn/?id=227226   Đăng ký BSKT và hồ sơ tuyển sinh:   Thí sinh hoàn thiện việc kê khai thông tin cá nhân đăng ký BSKT và hồ sơ tuyển sinh tại link sau: http://qldt.neu.edu.vn/tuyensinh/ Cao học/Hồ sơ dự thi online/(Bổ sung kiến thức)   => Thí sinh ghi nhớ Mã đăng ký được gửi đến email đã kê khai và nộp hồ sơ (bản giấy) /nộp tiền đăng ký học BSKT tại Viện ĐTSĐH. Thí sinh có thể in "Phiếu đăng ký" từ phần mềm, dán ảnh, đóng dấu và nộp cùng hồ sơ thay cho file gửi kèm cũng được chấp nhận.   -          Thời hạn nộp hồ sơ: từ ngày 18/03/2019 đến ngày 22/03/2019 -          Thời gian đăng ký và thời gian học BSKT:   Nhóm Thời gian đăng ký học Thời gian học và thi 5, 7 và 9 môn cơ sở 14/01/2019 - 22/02/2019 02/03/2019 – 31/04/2019 3 môn chuyên ngành 14/01/2019 - 22/02/2019 Thông báo trên website   -          Địa điểm nhận hồ sơ: Viện Đào tạo Sau đại học – ĐHKTQD   Lệ phí: -          BSKT:  600.000đ/mon -          Lệ phí thi:: 420.000đ, bao gồm:             + Lệ phí thụ lý hồ sơ: 60.000đ             + Lệ phí thi: 120.000đ/môn   4 Giới thiệu thông tin tuyển sinh trình độ thạc sĩ và Hướng dẫn làm bài thi Thời gian:        18h30, thứ sáu, ngày 22/02/2019 Nội dung:        Giới thiệu chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ của ĐHKTQD, giải đáp thắc mắc về các vấn đề tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2019 và hướng dẫn cách làm bài thi tuyển sinh. Địa điểm:         Hội trường A2 – ĐHKTQD.   5. Thời gian thi tuyển sinh đợt I tại Hà Nội: 25/05/2018     Trân trọng thông báo!   Thong bao tuyen sinh trinh do thac si nam 2019 Truong DH Kinh te Quoc dan thong bao tuyen sinh trinh do thac si nam 2019 (cao hoc khoa 28). Chi tiet xem tai file dinh kem.   Mot so thong tin can nho:   1. Cac mon thi tuyen: (1)  Mon Luan Thuc hien theo hinh thuc thi viet, thi sinh duoc quyen lua chon mot trong so cac lap luan duoc de bai dua ra de lam bai thi. Thoi gian lam bai: 60 phut. (2) Mon Kien thuc kinh te tong hop Thuc hien theo hinh thuc thi trac nghiem. Noi dung thi nay duoc tich hop tu 2 khoi kien thuc gom: (i) Toan, logic; (ii) Kien thuc chung ve kinh te va xa hoi. Thoi gian lam bai: 90 phut. (3) Ngoai ngu (mon dieu kien): Tieng Anh, thi trac nghiem theo dang thuc TOEFL rut gon. Diem dat yeu cau: 50/100. Thoi gian lam bai: 90 phut.   2.  Chuong trinh tuyen sinh lien ket voi Dai hoc Quoc gia Uc (ANU)   Nam 2019, truong Dai hoc Kinh te Quoc dan tiep tuc tuyen sinh cac ung vien cho chuong trinh lien ket dao tao cao hoc giua truong Dai hoc Kinh te Quoc dan va Dai hoc Quoc gia Uc (ANU) theo mo hinh 1+1, dao tao 02 chuyen nganh: Kinh te Quoc te & Phat trien (Master of International & Development Economics), Kinh te Tai nguyen va Moi truong (Master of Enviromental and Resource Economics). Chinh phu Uc se xet cap hoc bong toan phan cho hoc vien Viet Nam hoc 1 nam tai Uc (nam thu 2) neu dap ung duoc cac yeu cau sau: -    Dang kY du thi va trung tuyen cao hoc khoa 28 (2019-2020) tai Dai hoc Kinh te Quoc dan. Dieu kien du thi, mon thi, cach xet tuyen, … duoc quy dinh o cac muc 1÷11 o tren. -    Co it nhat 02 nam cong tac lien tuc tai Viet Nam ke tu ngay tot nghiep dai hoc den thoi diem dang kY du tuyen chuong trinh. -    Diem tieng Anh (IELTS) dat tu 6.0 tro len (khong co diem kY nang nao duoi 5.5) -    Diem hoc tap trung binh cao hoc nam thu nhat tai Dai hoc Kinh te Quoc dan dat tu 7.0 tro len. -    Chi tiet ve chuong trinh hoc tap, hoc phi, ho so du tuyen, … xem tai phu luc 3, 4 cua TBTS.   3. Hoc Bo sung kien thuc, On tap va ho so tuyen sinh: Nha truong to chuc on tap mon Tieng Anh voi thoi luong 5 buoi, hoc buoi toi hoac cuoi tuan. Hoc vien co nhu cau tham gia lop on tap thi dang kY tai Vien DTSDH  – DHKTQD. Thoi gian dang kY on tap mon tieng Anh: tu ngay 14/01/2019 – 31/03/2019   Mon Luan va Kien thuc kinh te tong hop da co huong dan chi tiet gui kem. Thi sinh co the tham khao tai link sau: http://sdh.neu.edu.vn/?id=227226   Dang kY BSKT va ho so tuyen sinh:   Thi sinh hoan thien viec ke khai thong tin ca nhan dang kY BSKT va ho so tuyen sinh tai link sau: http://qldt.neu.edu.vn/tuyensinh/ Cao hoc/Ho so du thi online/(Bo sung kien thuc)   => Thi sinh ghi nho Ma dang kY duoc gui den email da ke khai va nop ho so (ban giay) /nop tien dang kY hoc BSKT tai Vien DTSDH. Thi sinh co the in "Phieu dang kY" tu phan mem, dan anh, dong dau va nop cung ho so thay cho file gui kem cung duoc chap nhan.   -          Thoi han nop ho so: tu ngay 18/03/2019 den ngay 22/03/2019 -          Thoi gian dang kY va thoi gian hoc BSKT:   Nhom Thoi gian dang kY hoc Thoi gian hoc va thi 5, 7 va 9 mon co so 14/01/2019 - 22/02/2019 02/03/2019 – 31/04/2019 3 mon chuyen nganh 14/01/2019 - 22/02/2019 Thong bao tren website   -          Dia diem nhan ho so: Vien Dao tao Sau dai hoc – DHKTQD   Le phi: -          BSKT:  600.000d/mon -          Le phi thi:: 420.000d, bao gom:             + Le phi thu lY ho so: 60.000d             + Le phi thi: 120.000d/mon   4 Gioi thieu thong tin tuyen sinh trinh do thac si va Huong dan lam bai thi Thoi gian:        18h30, thu sau, ngay 22/02/2019 Noi dung:        Gioi thieu chuong trinh dao tao trinh do thac si cua DHKTQD, giai dap thac mac ve cac van de tuyen sinh trinh do thac si nam 2019 va huong dan cach lam bai thi tuyen sinh. Dia diem:         Hoi truong A2 – DHKTQD.   5. Thoi gian thi tuyen sinh dot I tai Ha Noi: 25/05/2018     Tran trong thong bao!  

Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2019 Trường ĐH Kinh tế Quốc dân thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2019 (cao học khóa 28). Chi tiết xem tại file đính kèm.   Một số thông tin cần nhớ:   1. Các môn thi tuyển: (1)  Môn Luận Thực hiện theo hình thức thi viết, thí sinh được quyền lựa chọn một trong số các lập luận được đề bài đưa ra để làm bài thi. Thời gian làm bài: 60 phút. (2) Môn Kiến thức kinh tế tổng hợp Thực hiện theo hình thức thi trắc nghiệm. Nội dung thi này được tích hợp từ 2 khối kiến thức gồm: (i) Toán, logic; (ii) Kiến thức chung về kinh tế và xã hội. Thời gian làm bài: 90 phút. (3) Ngoại ngữ (môn điều kiện): Tiếng Anh, thi trắc nghiệm theo dạng thức TOEFL rút gọn. Điểm đạt yêu cầu: 50/100. Thời gian làm bài: 90 phút.   2.  Chương trình tuyển sinh liên kết với Đại học Quốc gia Úc (ANU)   Năm 2019, trường Đại học Kinh tế Quốc dân tiếp tục tuyển sinh các ứng viên cho chương trình liên kết đào tạo cao học giữa trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Quốc gia Úc (ANU) theo mô hình 1+1, đào tạo 02 chuyên ngành: Kinh tế Quốc tế & Phát triển (Master of International & Development Economics), Kinh tế Tài nguyên và Môi trường (Master of Enviromental and Resource Economics). Chính phủ Úc sẽ xét cấp học bổng toàn phần cho học viên Việt Nam học 1 năm tại Úc (năm thứ 2) nếu đáp ứng được các yêu cầu sau: -    Đăng ký dự thi và trúng tuyển cao học khóa 28 (2019-2020) tại Đại học Kinh tế Quốc dân. Điều kiện dự thi, môn thi, cách xét tuyển, … được quy định ở các mục 1÷11 ở trên. -    Có ít nhất 02 năm công tác liên tục tại Việt Nam kể từ ngày tốt nghiệp đại học đến thời điểm đăng ký dự tuyển chương trình. -    Điểm tiếng Anh (IELTS) đạt từ 6.0 trở lên (không có điểm kỹ năng nào dưới 5.5) -    Điểm học tập trung bình cao học năm thứ nhất tại Đại học Kinh tế Quốc dân đạt từ 7.0 trở lên. -    Chi tiết về chương trình học tập, học phí, hồ sơ dự tuyển, … xem tại phụ lục 3, 4 của TBTS.   3. Học Bổ sung kiến thức, Ôn tập và hồ sơ tuyển sinh: Nhà trường tổ chức ôn tập môn Tiếng Anh với thời lượng 5 buổi, học buổi tối hoặc cuối tuần. Học viên có nhu cầu tham gia lớp ôn tập thì đăng ký tại Viện ĐTSĐH  – ĐHKTQD. Thời gian đăng ký ôn tập môn tiếng Anh: từ ngày 14/01/2019 – 31/03/2019   Môn Luận và Kiến thức kinh tế tổng hợp đã có hướng dẫn chi tiết gửi kèm. Thí sinh có thể tham khảo tại link sau: http://sdh.neu.edu.vn/?id=227226   Đăng ký BSKT và hồ sơ tuyển sinh:   Thí sinh hoàn thiện việc kê khai thông tin cá nhân đăng ký BSKT và hồ sơ tuyển sinh tại link sau: http://qldt.neu.edu.vn/tuyensinh/ Cao học/Hồ sơ dự thi online/(Bổ sung kiến thức)   => Thí sinh ghi nhớ Mã đăng ký được gửi đến email đã kê khai và nộp hồ sơ (bản giấy) /nộp tiền đăng ký học BSKT tại Viện ĐTSĐH. Thí sinh có thể in "Phiếu đăng ký" từ phần mềm, dán ảnh, đóng dấu và nộp cùng hồ sơ thay cho file gửi kèm cũng được chấp nhận.   -          Thời hạn nộp hồ sơ: từ ngày 18/03/2019 đến ngày 22/03/2019 -          Thời gian đăng ký và thời gian học BSKT:   Nhóm Thời gian đăng ký học Thời gian học và thi 5, 7 và 9 môn cơ sở 14/01/2019 - 22/02/2019 02/03/2019 – 31/04/2019 3 môn chuyên ngành 14/01/2019 - 22/02/2019 Thông báo trên website   -          Địa điểm nhận hồ sơ: Viện Đào tạo Sau đại học – ĐHKTQD   Lệ phí: -          BSKT:  600.000đ/mon -          Lệ phí thi:: 420.000đ, bao gồm:             + Lệ phí thụ lý hồ sơ: 60.000đ             + Lệ phí thi: 120.000đ/môn   4 Giới thiệu thông tin tuyển sinh trình độ thạc sĩ và Hướng dẫn làm bài thi Thời gian:        18h30, thứ sáu, ngày 22/02/2019 Nội dung:        Giới thiệu chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ của ĐHKTQD, giải đáp thắc mắc về các vấn đề tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2019 và hướng dẫn cách làm bài thi tuyển sinh. Địa điểm:         Hội trường A2 – ĐHKTQD.   5. Thời gian thi tuyển sinh đợt I tại Hà Nội: 25/05/2018     Trân trọng thông báo!  

file sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business