Thông báo về việc hoàn thiện hồ sơ cấp bằng thạc sĩ đợt 2 năm 2013 Thông báo về việc hoàn thiện hồ sơ cấp bằng thạc sĩ đợt 2 năm 2013 - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Viện Đào tạo Sau đại học thông báo: Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

Thông báo về việc hoàn thiện hồ sơ cấp bằng thạc sĩ đợt 2 năm 2013 Viện Đào tạo Sau đại học thông báo: Để chuẩn bị cho đợt phát bằng thạc sĩ đợt 2 năm 2013, Viện Đào tạo Sau đại học đề nghị các học viên đã bảo vệ luận văn khẩn trương hoàn thiện việc nộp cho cán bộ chủ nhiệm lớp:  - 01 Quyển luận văn bìa cứng đã bao gồm 2 bản nhận xét phản biện và đề nghị chỉnh sửa luận văn của Hội đồng -  01 đĩa CD và file mềm Thời hạn:  trước 28/12/2013 Nếu học viên không hoàn thiện việc nộp các hạng mục trên sẽ không được cấp bằng trong đợt 2 năm 2013. Thời gian cấp bằng (dự kiến):  Chủ nhật, ngày 19/01/2014 Thong bao ve viec hoan thien ho so cap bang thac si dot 2 nam 2013 Vien Dao tao Sau dai hoc thong bao: De chuan bi cho dot phat bang thac si dot 2 nam 2013, Vien Dao tao Sau dai hoc de nghi cac hoc vien da bao ve luan van khan truong hoan thien viec nop cho can bo chu nhiem lop:  - 01 Quyen luan van bia cung da bao gom 2 ban nhan xet phan bien va de nghi chinh sua luan van cua Hoi dong -  01 dia CD va file mem Thoi han:  truoc 28/12/2013 Neu hoc vien khong hoan thien viec nop cac hang muc tren se khong duoc cap bang trong dot 2 nam 2013. Thoi gian cap bang (du kien):  Chu nhat, ngay 19/01/2014

Thông báo về việc hoàn thiện hồ sơ cấp bằng thạc sĩ đợt 2 năm 2013 Viện Đào tạo Sau đại học thông báo: Để chuẩn bị cho đợt phát bằng thạc sĩ đợt 2 năm 2013, Viện Đào tạo Sau đại học đề nghị các học viên đã bảo vệ luận văn khẩn trương hoàn thiện việc nộp cho cán bộ chủ nhiệm lớp:  - 01 Quyển luận văn bìa cứng đã bao gồm 2 bản nhận xét phản biện và đề nghị chỉnh sửa luận văn của Hội đồng -  01 đĩa CD và file mềm Thời hạn:  trước 28/12/2013 Nếu học viên không hoàn thiện việc nộp các hạng mục trên sẽ không được cấp bằng trong đợt 2 năm 2013. Thời gian cấp bằng (dự kiến):  Chủ nhật, ngày 19/01/2014 file sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business