Thông báo về việc nộp hồ sơ tuyển sinh Thạc sĩ Điều hành cao cấp Executive MBA năm 2016 Thông báo về việc nộp hồ sơ tuyển sinh Thạc sĩ Điều hành cao cấp Executive MBA năm 2016 - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Viện Đào tạo Sau đại học thông báo về việc nộp hồ sơ tuyển sinh Executive MBA năm 2016. Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

Thông báo về việc nộp hồ sơ tuyển sinh Thạc sĩ Điều hành cao cấp Executive MBA năm 2016 Viện Đào tạo Sau đại học thông báo về việc nộp hồ sơ tuyển sinh Executive MBA năm 2016. Thí sinh đăng ký dự thi Executive năm 2016 thực hiện 02 công việc liên quan đến nộp hồ sơ cao học như sau: 1. Khai hồ sơ online (bản nháp) tại địa chỉ: http://sdh.neu.edu.vn/tuyensinh/ Thời gian đăng ký: 30/05/2016 - 06/06/2016 Ghi chú: -   Thí sinh đăng nhập vào địa chỉ trên rồi lựa chọn mục EXECUTIVE MBA và nhập thông tin được yêu cầu (thông tin nhập theo mẫu hướng dẫn). -         Ảnh upload lên phần mềm là ảnh thẻ của thí sinh được chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ. Ảnh này được dùng để làm ảnh trong thẻ dự thi và hồ sơ học viên sau này, do vậy thí sinh lưu ý sử dụng ảnh upload lên phần mềm giống với ảnh gửi kèm trong hồ sơ (bản giấy). -      Thí sinh ghi nhớ MÃ SỐ HỒ SƠ (tự in GIẤY XÁC NHẬN NỘP HỒ SƠ TUYỂN SINH) sau khi ĐĂNG KÝ thành công. -       Thí sinh không thể chỉnh dữ liệu trên phần mềm sau khi kích chọn nút ĐĂNG KÝ. Thí sinh muốn điều chỉnh thông tin cá nhân đề nghị điều chỉnh trực tiếp khi nộp hồ sơ bản giấy. 2. Nộp hồ sơ (bản giấy) tại Viện Đào tạo Sau đại học  Thời gian nộp hồ sơ: từ 01/06 – 06/06/2016 (trong giờ hành chính, không làm việc ngày thứ 7 và chủ nhật).                  Sáng:  từ 8h00 - 11h00                  Chiều: từ 14h00 - 17h00 - Thí sinh mang theo GIẤY XÁC NHẬN NỘP HỒ SƠ TUYỂN SINH hoặc nhớ MÃ SỐ ĐĂNG KÝ HỒ SƠ đã khai trên phần mềm khi nộp hồ sơ. - Hồ sơ bao gồm các loại văn bằng, giấy tờ được quy định ở mặt sau của mỗi hồ sơ. Khi đến nộp nhớ mang theo các loại văn bằng, chứng chỉ gốc  để đối chiếu. - Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học do Nước ngoài cấp (không do Việt Nam cấp bằng) đề nghị lấy Xác nhận của Cục khảo thí và Kiểm định chất lượng đào tạo - Bộ Giáo dục và đào tạo và nộp cùng với hồ sơ dự tuyển. - Những văn bằng, chứng chỉ do Đại học Kinh tế Quốc dân cấp bằng có thể công chứng tại Phòng Tổng hợp (tầng 1, nhà 7) của trường vào các ngày thứ 2, 4, 6 trong tuần. - Giấy khám sức khỏe (bản gốc) đề nghị không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ. (Yêu cầu phải có Kết luận: Đủ sức khỏe để học tập và công tác). - Đề nghị ghi rõ địa chỉ nhận thư, điện thoại liên hệ (nhà riêng, di động) để Nhà trường gửi giấy báo dự thi và trúng tuyển bằng đường Bưu điện. - Thí sinh sau khi nhận BIÊN LAI THỤ LÝ HỒ SƠ từ cán bộ thụ lý hồ sơ (có chữ ký và họ tên) thì đề nghị đọc kỹ để kiểm tra thông tin, nếu có sai sót đề nghị báo ngay với Cán bộ thụ lý hồ sơ để kịp điều chỉnh cơ sở dữ liệu. -  Lệ phí thi tuyển:  1.200.000đ / 1 hồ sơ -  Thời gian thi tuyển:  18+19/06/2016 Thông tin chi tiết về kỳ thi, đề nghị thí sinh tiếp tục xem trên website. Thong bao ve viec nop ho so tuyen sinh Thac si Dieu hanh cao cap Executive MBA nam 2016 Vien Dao tao Sau dai hoc thong bao ve viec nop ho so tuyen sinh Executive MBA nam 2016. Thi sinh dang kY du thi Executive nam 2016 thuc hien 02 cong viec lien quan den nop ho so cao hoc nhu sau: 1. Khai ho so online (ban nhap) tai dia chi: http://sdh.neu.edu.vn/tuyensinh/ Thoi gian dang kY: 30/05/2016 - 06/06/2016 Ghi chu: -   Thi sinh dang nhap vao dia chi tren roi lua chon muc EXECUTIVE MBA va nhap thong tin duoc yeu cau (thong tin nhap theo mau huong dan). -         Anh upload len phan mem la anh the cua thi sinh duoc chup trong vong 6 thang tinh den ngay nop ho so. Anh nay duoc dung de lam anh trong the du thi va ho so hoc vien sau nay, do vay thi sinh luu Y su dung anh upload len phan mem giong voi anh gui kem trong ho so (ban giay). -      Thi sinh ghi nho MA SO HO SO (tu in GIAY XAC NHAN NOP HO SO TUYEN SINH) sau khi DANG KY thanh cong. -       Thi sinh khong the chinh du lieu tren phan mem sau khi kich chon nut DANG KY. Thi sinh muon dieu chinh thong tin ca nhan de nghi dieu chinh truc tiep khi nop ho so ban giay. 2. Nop ho so (ban giay) tai Vien Dao tao Sau dai hoc  Thoi gian nop ho so: tu 01/06 – 06/06/2016 (trong gio hanh chinh, khong lam viec ngay thu 7 va chu nhat).                  Sang:  tu 8h00 - 11h00                  Chieu: tu 14h00 - 17h00 - Thi sinh mang theo GIAY XAC NHAN NOP HO SO TUYEN SINH hoac nho MA SO DANG KY HO SO da khai tren phan mem khi nop ho so. - Ho so bao gom cac loai van bang, giay to duoc quy dinh o mat sau cua moi ho so. Khi den nop nho mang theo cac loai van bang, chung chi goc  de doi chieu. - Thi sinh co bang tot nghiep dai hoc do Nuoc ngoai cap (khong do Viet Nam cap bang) de nghi lay Xac nhan cua Cuc khao thi va Kiem dinh chat luong dao tao - Bo Giao duc va dao tao va nop cung voi ho so du tuyen. - Nhung van bang, chung chi do Dai hoc Kinh te Quoc dan cap bang co the cong chung tai Phong Tong hop (tang 1, nha 7) cua truong vao cac ngay thu 2, 4, 6 trong tuan. - Giay kham suc khoe (ban goc) de nghi khong qua 6 thang tinh den ngay nop ho so. (Yeu cau phai co Ket luan: Du suc khoe de hoc tap va cong tac). - De nghi ghi ro dia chi nhan thu, dien thoai lien he (nha rieng, di dong) de Nha truong gui giay bao du thi va trung tuyen bang duong Buu dien. - Thi sinh sau khi nhan BIEN LAI THU LY HO SO tu can bo thu lY ho so (co chu kY va ho ten) thi de nghi doc kY de kiem tra thong tin, neu co sai sot de nghi bao ngay voi Can bo thu lY ho so de kip dieu chinh co so du lieu. -  Le phi thi tuyen:  1.200.000d / 1 ho so -  Thoi gian thi tuyen:  18+19/06/2016 Thong tin chi tiet ve kY thi, de nghi thi sinh tiep tuc xem tren website.

Thông báo về việc nộp hồ sơ tuyển sinh Thạc sĩ Điều hành cao cấp Executive MBA năm 2016 Viện Đào tạo Sau đại học thông báo về việc nộp hồ sơ tuyển sinh Executive MBA năm 2016. Thí sinh đăng ký dự thi Executive năm 2016 thực hiện 02 công việc liên quan đến nộp hồ sơ cao học như sau: 1. Khai hồ sơ online (bản nháp) tại địa chỉ: http://sdh.neu.edu.vn/tuyensinh/ Thời gian đăng ký: 30/05/2016 - 06/06/2016 Ghi chú: -   Thí sinh đăng nhập vào địa chỉ trên rồi lựa chọn mục EXECUTIVE MBA và nhập thông tin được yêu cầu (thông tin nhập theo mẫu hướng dẫn). -         Ảnh upload lên phần mềm là ảnh thẻ của thí sinh được chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ. Ảnh này được dùng để làm ảnh trong thẻ dự thi và hồ sơ học viên sau này, do vậy thí sinh lưu ý sử dụng ảnh upload lên phần mềm giống với ảnh gửi kèm trong hồ sơ (bản giấy). -      Thí sinh ghi nhớ MÃ SỐ HỒ SƠ (tự in GIẤY XÁC NHẬN NỘP HỒ SƠ TUYỂN SINH) sau khi ĐĂNG KÝ thành công. -       Thí sinh không thể chỉnh dữ liệu trên phần mềm sau khi kích chọn nút ĐĂNG KÝ. Thí sinh muốn điều chỉnh thông tin cá nhân đề nghị điều chỉnh trực tiếp khi nộp hồ sơ bản giấy. 2. Nộp hồ sơ (bản giấy) tại Viện Đào tạo Sau đại học  Thời gian nộp hồ sơ: từ 01/06 – 06/06/2016 (trong giờ hành chính, không làm việc ngày thứ 7 và chủ nhật).                  Sáng:  từ 8h00 - 11h00                  Chiều: từ 14h00 - 17h00 - Thí sinh mang theo GIẤY XÁC NHẬN NỘP HỒ SƠ TUYỂN SINH hoặc nhớ MÃ SỐ ĐĂNG KÝ HỒ SƠ đã khai trên phần mềm khi nộp hồ sơ. - Hồ sơ bao gồm các loại văn bằng, giấy tờ được quy định ở mặt sau của mỗi hồ sơ. Khi đến nộp nhớ mang theo các loại văn bằng, chứng chỉ gốc  để đối chiếu. - Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học do Nước ngoài cấp (không do Việt Nam cấp bằng) đề nghị lấy Xác nhận của Cục khảo thí và Kiểm định chất lượng đào tạo - Bộ Giáo dục và đào tạo và nộp cùng với hồ sơ dự tuyển. - Những văn bằng, chứng chỉ do Đại học Kinh tế Quốc dân cấp bằng có thể công chứng tại Phòng Tổng hợp (tầng 1, nhà 7) của trường vào các ngày thứ 2, 4, 6 trong tuần. - Giấy khám sức khỏe (bản gốc) đề nghị không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ. (Yêu cầu phải có Kết luận: Đủ sức khỏe để học tập và công tác). - Đề nghị ghi rõ địa chỉ nhận thư, điện thoại liên hệ (nhà riêng, di động) để Nhà trường gửi giấy báo dự thi và trúng tuyển bằng đường Bưu điện. - Thí sinh sau khi nhận BIÊN LAI THỤ LÝ HỒ SƠ từ cán bộ thụ lý hồ sơ (có chữ ký và họ tên) thì đề nghị đọc kỹ để kiểm tra thông tin, nếu có sai sót đề nghị báo ngay với Cán bộ thụ lý hồ sơ để kịp điều chỉnh cơ sở dữ liệu. -  Lệ phí thi tuyển:  1.200.000đ / 1 hồ sơ -  Thời gian thi tuyển:  18+19/06/2016 Thông tin chi tiết về kỳ thi, đề nghị thí sinh tiếp tục xem trên website.file sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business