Thông báo vị trí nhận bằng của các tân thạc sĩ năm 2013 Thông báo vị trí nhận bằng của các tân thạc sĩ năm 2013 - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Viện Đào tạo Sau đại học thông báo vị trí nhận bằng của các tân thạc sĩ năm 2013. Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

Thông báo vị trí nhận bằng của các tân thạc sĩ năm 2013 Viện Đào tạo Sau đại học thông báo vị trí nhận bằng của các tân thạc sĩ năm 2013. Chi tiết xem file đính kèm. Ghi chú: Đề nghị các tân thạc sĩ đến theo đúng thời gian đã thông báo. Ca 1: có mặt lúc 7h Ca 2: có mặt lúc 9h Thong bao vi tri nhan bang cua cac tan thac si nam 2013 Vien Dao tao Sau dai hoc thong bao vi tri nhan bang cua cac tan thac si nam 2013. Chi tiet xem file dinh kem. Ghi chu: De nghi cac tan thac si den theo dung thoi gian da thong bao. Ca 1: co mat luc 7h Ca 2: co mat luc 9h

Thông báo vị trí nhận bằng của các tân thạc sĩ năm 2013 Viện Đào tạo Sau đại học thông báo vị trí nhận bằng của các tân thạc sĩ năm 2013. Chi tiết xem file đính kèm. Ghi chú: Đề nghị các tân thạc sĩ đến theo đúng thời gian đã thông báo. Ca 1: có mặt lúc 7h Ca 2: có mặt lúc 9h

file sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business