Thu nhập dưới 5 triệu đồng có thể được miễn thuế Thu nhập dưới 5 triệu đồng có thể được miễn thuế - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Bộ Tài chính đang hoàn tất phương án miễn giảm thuế thu nhập cá nhân để trình Chính phủ. Nếu được thông qua, các đề xuất này sẽ được trình Quốc hội trong phiên họp vào tháng 7 tới.>Thuế thu nhập cá nhân đang bị hiểu sai >Nỗi.. Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

Thu nhập dưới 5 triệu đồng có thể được miễn thuế Bộ Tài chính đang hoàn tất phương án miễn giảm thuế thu nhập cá nhân để trình Chính phủ. Nếu được thông qua, các đề xuất này sẽ được trình Quốc hội trong phiên họp vào tháng 7 tới.>"Thuế thu nhập cá nhân đang bị hiểu sai" >Nỗi.. Bộ Tài chính đang hoàn tất phương án miễn giảm thuế thu nhập cá nhân để trình Chính phủ. Nếu được thông qua, các đề xuất này sẽ được trình Quốc hội trong phiên họp vào tháng 7 tới. > "Thuế thu nhập cá nhân đang bị hiểu sai" > Nỗi lo giá cả ám ảnh người đóng thuế thu nhập cá nhân Theo đề xuất của Bộ Tài chính 3 đối tượng sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân, gồm người có thu nhập dưới 5 triệu đồng một tháng và không nuôi người phụ thuộc. Trường hợp thứ 2 được miễn là cá nhân có thu nhập dưới 6,6 triệu đồng và nuôi một người phụ thuộc. Đối tượng thứ 3 được miễn thuế là người có thu nhập dưới 8,2 triệu đồng một tháng và nuôi 2 người phụ thuộc. Khoảng 250.000 cá nhân được nằm trong diện miễn giảm thuế. Ảnh: Hoàng Hà. Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh nói với VnExpress.net, phương án này được Bộ Tài chính đề xuất với Chính phủ trong phiên họp cuối tháng 3 và đã được chấp nhận. Tuy nhiên, do thời gian quá gấp, các đề án thuế này không kịp trình ra Quốc hội mà phải chờ đến kỳ họp diễn ra vào tháng 7 tới. Trong tờ trình Chính phủ, Bộ Tài chính tính toán, số thuế mà mỗi cá nhân được miễn nộp tối đa là 50.000 đồng một tháng. Và xét mặt bằng thu nhập hiện nay có khoảng 250.000 người nằm trong diện được miễn thuế. Trong đó, khoảng 100.000 tiểu thương, hộ kinh doanh nhỏ lẻ. Như vậy, số người được miễn giảm thuế sẽ chiếm khoảng 36% trên tổng số người làm công ăn lương đang thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân. Dự kiến, ngân sách sẽ giảm thu khoảng 3.000 tỷ đồng. Theo Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn đề xuất này không phải là nâng mức khởi điểm tính thuế mà chỉ là biện pháp tháo gỡ khó khăn cho người làm công ăn lương khi giá cả tăng cao. "Chúng tôi đang tiếp tục lấy ý kiến để hoàn thiện phương án miễn giảm thuế để trình lại Chính phủ xem xét", ông Tuấn nói. Dự kiến, cuối tháng 4 này, Bộ Tài chính sẽ có cuộc họp giữa các bộ ngành có liên quan để hoàn tất phương án miễn, giảm thuế. Ngoài việc miễn thuế cho 3 đối tượng có thu nhập dưới 5 triệu đồng, dưới 6,6 triệu đồng và dưới 8,2 triệu đồng, Bộ Tài chính cũng đề xuất sửa đổi một số điểm bất hợp lý trong biểu thuế bậc thang như giãn khoảng cách giữa các bậc thuế. Đồng thời, cơ quan này cũng đề nghị miễn thuế suất 5% đối với cổ tức và miễn thuế 0,1% trên giá trị giao dịch đối với đầu tư chứng khoán. Theo phân tích của Bộ Tài chính, trong tình hình thị trường chứng khoán ảm đạm như hiện nay thì mức thuế 5% đối với cổ tức là quá cao. Mặt khác, trong khi các nhà đầu tư chứng khoán phải nộp thuế từ tiền cổ tức thì tiền lãi từ việc gửi tiết kiệm (bao gồm gửi tiền đồng, vàng hay ngoại tệ) được miễn thuế thu nhập là không công bằng đối với nhà đầu tư chứng khoán. Việc chỉnh sửa mức khởi điểm chịu thuế thu nhập cá nhân bắt đầu được nhiều người đóng thuế nghĩ tới từ tháng 11/2010 khi giá cả nhiều mặt hàng có xu hướng nhích dần lên. Tại thời điểm đó, nhiều ý kiến cho rằng bên cạnh việc tăng lương tối thiểu lên 830.000 đồng một tháng từ tháng 5/2011, Bộ Tài chính cần đưa ra đề xuất sửa đổi một số quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân. Hồng Anh Việt Báo // Thu nhap duoi 5 trieu dong co the duoc mien thue Bo Tai chinh dang hoan tat phuong an mien giam thue thu nhap ca nhan de trinh Chinh phu. Neu duoc thong qua, cac de xuat nay se duoc trinh Quoc hoi trong phien hop vao thang 7 toi.>"Thue thu nhap ca nhan dang bi hieu sai" >Noi.. Bo Tai chinh dang hoan tat phuong an mien giam thue thu nhap ca nhan de trinh Chinh phu. Neu duoc thong qua, cac de xuat nay se duoc trinh Quoc hoi trong phien hop vao thang 7 toi. > "Thue thu nhap ca nhan dang bi hieu sai" > Noi lo gia ca am anh nguoi dong thue thu nhap ca nhan Theo de xuat cua Bo Tai chinh 3 doi tuong se duoc mien thue thu nhap ca nhan, gom nguoi co thu nhap duoi 5 trieu dong mot thang va khong nuoi nguoi phu thuoc. Truong hop thu 2 duoc mien la ca nhan co thu nhap duoi 6,6 trieu dong va nuoi mot nguoi phu thuoc. Doi tuong thu 3 duoc mien thue la nguoi co thu nhap duoi 8,2 trieu dong mot thang va nuoi 2 nguoi phu thuoc. Khoang 250.000 ca nhan duoc nam trong dien mien giam thue. Anh: Hoang Ha. Thu truong Do Hoang Anh noi voi VnExpress.net, phuong an nay duoc Bo Tai chinh de xuat voi Chinh phu trong phien hop cuoi thang 3 va da duoc chap nhan. Tuy nhien, do thoi gian qua gap, cac de an thue nay khong kip trinh ra Quoc hoi ma phai cho den kY hop dien ra vao thang 7 toi. Trong to trinh Chinh phu, Bo Tai chinh tinh toan, so thue ma moi ca nhan duoc mien nop toi da la 50.000 dong mot thang. Va xet mat bang thu nhap hien nay co khoang 250.000 nguoi nam trong dien duoc mien thue. Trong do, khoang 100.000 tieu thuong, ho kinh doanh nho le. Nhu vay, so nguoi duoc mien giam thue se chiem khoang 36% tren tong so nguoi lam cong an luong dang thuoc dien nop thue thu nhap ca nhan. Du kien, ngan sach se giam thu khoang 3.000 tY dong. Theo Thu truong Do Hoang Anh Tuan de xuat nay khong phai la nang muc khoi diem tinh thue ma chi la bien phap thao go kho khan cho nguoi lam cong an luong khi gia ca tang cao. "Chung toi dang tiep tuc lay Y kien de hoan thien phuong an mien giam thue de trinh lai Chinh phu xem xet", ong Tuan noi. Du kien, cuoi thang 4 nay, Bo Tai chinh se co cuoc hop giua cac bo nganh co lien quan de hoan tat phuong an mien, giam thue. Ngoai viec mien thue cho 3 doi tuong co thu nhap duoi 5 trieu dong, duoi 6,6 trieu dong va duoi 8,2 trieu dong, Bo Tai chinh cung de xuat sua doi mot so diem bat hop lY trong bieu thue bac thang nhu gian khoang cach giua cac bac thue. Dong thoi, co quan nay cung de nghi mien thue suat 5% doi voi co tuc va mien thue 0,1% tren gia tri giao dich doi voi dau tu chung khoan. Theo phan tich cua Bo Tai chinh, trong tinh hinh thi truong chung khoan am dam nhu hien nay thi muc thue 5% doi voi co tuc la qua cao. Mat khac, trong khi cac nha dau tu chung khoan phai nop thue tu tien co tuc thi tien lai tu viec gui tiet kiem (bao gom gui tien dong, vang hay ngoai te) duoc mien thue thu nhap la khong cong bang doi voi nha dau tu chung khoan. Viec chinh sua muc khoi diem chiu thue thu nhap ca nhan bat dau duoc nhieu nguoi dong thue nghi toi tu thang 11/2010 khi gia ca nhieu mat hang co xu huong nhich dan len. Tai thoi diem do, nhieu Y kien cho rang ben canh viec tang luong toi thieu len 830.000 dong mot thang tu thang 5/2011, Bo Tai chinh can dua ra de xuat sua doi mot so quy dinh cua Luat Thue thu nhap ca nhan. Hong Anh Viet Bao //

Thu nhập dưới 5 triệu đồng có thể được miễn thuế Bộ Tài chính đang hoàn tất phương án miễn giảm thuế thu nhập cá nhân để trình Chính phủ. Nếu được thông qua, các đề xuất này sẽ được trình Quốc hội trong phiên họp vào tháng 7 tới.>"Thuế thu nhập cá nhân đang bị hiểu sai" >Nỗi.. Bộ Tài chính đang hoàn tất phương án miễn giảm thuế thu nhập cá nhân để trình Chính phủ. Nếu được thông qua, các đề xuất này sẽ được trình Quốc hội trong phiên họp vào tháng 7 tới. > "Thuế thu nhập cá nhân đang bị hiểu sai" > Nỗi lo giá cả ám ảnh người đóng thuế thu nhập cá nhân Theo đề xuất của Bộ Tài chính 3 đối tượng sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân, gồm người có thu nhập dưới 5 triệu đồng một tháng và không nuôi người phụ thuộc. Trường hợp thứ 2 được miễn là cá nhân có thu nhập dưới 6,6 triệu đồng và nuôi một người phụ thuộc. Đối tượng thứ 3 được miễn thuế là người có thu nhập dưới 8,2 triệu đồng một tháng và nuôi 2 người phụ thuộc. Khoảng 250.000 cá nhân được nằm trong diện miễn giảm thuế. Ảnh: Hoàng Hà. Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh nói với VnExpress.net, phương án này được Bộ Tài chính đề xuất với Chính phủ trong phiên họp cuối tháng 3 và đã được chấp nhận. Tuy nhiên, do thời gian quá gấp, các đề án thuế này không kịp trình ra Quốc hội mà phải chờ đến kỳ họp diễn ra vào tháng 7 tới. Trong tờ trình Chính phủ, Bộ Tài chính tính toán, số thuế mà mỗi cá nhân được miễn nộp tối đa là 50.000 đồng một tháng. Và xét mặt bằng thu nhập hiện nay có khoảng 250.000 người nằm trong diện được miễn thuế. Trong đó, khoảng 100.000 tiểu thương, hộ kinh doanh nhỏ lẻ. Như vậy, số người được miễn giảm thuế sẽ chiếm khoảng 36% trên tổng số người làm công ăn lương đang thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân. Dự kiến, ngân sách sẽ giảm thu khoảng 3.000 tỷ đồng. Theo Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn đề xuất này không phải là nâng mức khởi điểm tính thuế mà chỉ là biện pháp tháo gỡ khó khăn cho người làm công ăn lương khi giá cả tăng cao. "Chúng tôi đang tiếp tục lấy ý kiến để hoàn thiện phương án miễn giảm thuế để trình lại Chính phủ xem xét", ông Tuấn nói. Dự kiến, cuối tháng 4 này, Bộ Tài chính sẽ có cuộc họp giữa các bộ ngành có liên quan để hoàn tất phương án miễn, giảm thuế. Ngoài việc miễn thuế cho 3 đối tượng có thu nhập dưới 5 triệu đồng, dưới 6,6 triệu đồng và dưới 8,2 triệu đồng, Bộ Tài chính cũng đề xuất sửa đổi một số điểm bất hợp lý trong biểu thuế bậc thang như giãn khoảng cách giữa các bậc thuế. Đồng thời, cơ quan này cũng đề nghị miễn thuế suất 5% đối với cổ tức và miễn thuế 0,1% trên giá trị giao dịch đối với đầu tư chứng khoán. Theo phân tích của Bộ Tài chính, trong tình hình thị trường chứng khoán ảm đạm như hiện nay thì mức thuế 5% đối với cổ tức là quá cao. Mặt khác, trong khi các nhà đầu tư chứng khoán phải nộp thuế từ tiền cổ tức thì tiền lãi từ việc gửi tiết kiệm (bao gồm gửi tiền đồng, vàng hay ngoại tệ) được miễn thuế thu nhập là không công bằng đối với nhà đầu tư chứng khoán. Việc chỉnh sửa mức khởi điểm chịu thuế thu nhập cá nhân bắt đầu được nhiều người đóng thuế nghĩ tới từ tháng 11/2010 khi giá cả nhiều mặt hàng có xu hướng nhích dần lên. Tại thời điểm đó, nhiều ý kiến cho rằng bên cạnh việc tăng lương tối thiểu lên 830.000 đồng một tháng từ tháng 5/2011, Bộ Tài chính cần đưa ra đề xuất sửa đổi một số quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân. Hồng Anh Việt Báo //file sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business