Tiến sĩ Tiến sĩ - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

Tiến sĩ Tien si

NCS Lương Văn Hải bảo vệ luận án tiến sĩ

NCS Vũ Thị Minh Hiền bảo vệ luận án tiến sĩ

NCS Đặng Thị Lệ Xuân bảo vệ luận án tiến sĩ

NCS Nguyễn Xuân Phúc bảo vệ luận án tiến sĩ

NCS Nguyễn Lê Anh bảo vệ luận án tiến sĩ

NCS Đặng Thành Cương bảo vệ luận án tiến sĩ

NCS Hồ Quế Hậu bảo vệ luận án tiến sĩ

NCS Phạm Thùy Giang bảo vệ luận án tiến sĩ

NCS Trần Xuân Long bảo vệ luận án tiến sĩ

NCS Trần Thị Thu Phong bảo vệ luận án tiến sĩ

Tiến sĩ

NCS Lương Văn Hải bảo vệ luận án tiến sĩ

NCS Vũ Thị Minh Hiền bảo vệ luận án tiến sĩ

NCS Đặng Thị Lệ Xuân bảo vệ luận án tiến sĩ

NCS Nguyễn Xuân Phúc bảo vệ luận án tiến sĩ

NCS Nguyễn Lê Anh bảo vệ luận án tiến sĩ

NCS Đặng Thành Cương bảo vệ luận án tiến sĩ

NCS Hồ Quế Hậu bảo vệ luận án tiến sĩ

NCS Phạm Thùy Giang bảo vệ luận án tiến sĩ

NCS Trần Xuân Long bảo vệ luận án tiến sĩ

NCS Trần Thị Thu Phong bảo vệ luận án tiến sĩ

file sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business