Tọa đàm Cộng đồng Kinh tế ASEAN 2015: Xuyên qua biên giới - Cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp Việt Nam Tọa đàm Cộng đồng Kinh tế ASEAN 2015: Xuyên qua biên giới - Cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp Việt Nam - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Trường Đại học Kinh tế Quốc dân trân trọng mời các NCS tới dự Tọa đàm: Hội thảo Cộng đồng Kinh tế ASEAN 2015: Xuyên qua biên giới - Cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp Việt Nam. Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

Tọa đàm Cộng đồng Kinh tế ASEAN 2015: Xuyên qua biên giới - Cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp Việt Nam Trường Đại học Kinh tế Quốc dân trân trọng mời các NCS tới dự Tọa đàm: Hội thảo Cộng đồng Kinh tế ASEAN 2015: Xuyên qua biên giới - Cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp Việt Nam. Hội nhập kinh tế làm gia tăng cạnh tranh giữa các quốc gia ASEAN với nhau, và cạnh tranh ngay trong lòng từng quốc gia. - Việt Nam sẽ đón nhận những cơ hội và thách thức gì? - Doanh nghiệp Việt Nam cần chuẩn bị như thế nào? - Có thể cạnh tranh bằng cách hợp tác xuyên biên giới? Đó là một số vấn đề mà GS. Jean-Marc Dautrey và GS. Noel Jones sẽ nhấn mạnh trong buổi tọa đàm trên. Thời gian: 8h15-11h30 thứ Bảy ngày 18/5/2013. Địa điểm: Phòng 206, Viện Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 207 Đường Giải Phóng, Hà Nội. Ngôn ngữ: Tiếng Anh  Vài nét về diễn giả: GS. Noel Jones là Chủ tịch Tổ chức Xây dựng Năng lực Quốc tế, đã từng là Tư vấn cao cấp tại Phòng Chiến lược và Thay đổi Tổ chức tại Ngân hàng Thế giới. Trước đó ông đã phụ trách Phòng Phát triển Tổ chức và Quản lý tại Quỹ Tiền tệ Quốc tế. Hiện tại, GS. Noel Jones đang giảng dạy tại ĐH Quốc tế Stamford, Thái Lan. GS. Jean-Marc Dautrey giảng dạy tại Khoa Sau Đại học, ngành Kinh doanh, ĐH Quốc tế Stamford, Thái Lan. Là chuyên gia về luật, sở hữu trí tuệ, hợp tác khu vực và quốc tế, ông hiện đang viết sách giáo khoa về ASEAN cho các trường đại học và đã xuất bản một số bài báo về vấn đề ASEAN.  Các anh/chị tham gia xin vui lòng đăng ký trước ngày 17/5/2013 qua: le.tuan@isneu.org, (04) 3869 7296, 0914 652 073. Thông tin mời xem tại file đính kèm.   Toa dam Cong dong Kinh te ASEAN 2015: Xuyen qua bien gioi - Co hoi va thach thuc cho doanh nghiep Viet Nam Truong Dai hoc Kinh te Quoc dan tran trong moi cac NCS toi du Toa dam: Hoi thao Cong dong Kinh te ASEAN 2015: Xuyen qua bien gioi - Co hoi va thach thuc cho doanh nghiep Viet Nam. Hoi nhap kinh te lam gia tang canh tranh giua cac quoc gia ASEAN voi nhau, va canh tranh ngay trong long tung quoc gia. - Viet Nam se don nhan nhung co hoi va thach thuc gi? - Doanh nghiep Viet Nam can chuan bi nhu the nao? - Co the canh tranh bang cach hop tac xuyen bien gioi? Do la mot so van de ma GS. Jean-Marc Dautrey va GS. Noel Jones se nhan manh trong buoi toa dam tren. Thoi gian: 8h15-11h30 thu Bay ngay 18/5/2013. Dia diem: Phong 206, Vien Quan tri Kinh doanh, Truong Dai hoc Kinh te Quoc dan, 207 Duong Giai Phong, Ha Noi. Ngon ngu: Tieng Anh  Vai net ve dien gia: GS. Noel Jones la Chu tich To chuc Xay dung Nang luc Quoc te, da tung la Tu van cao cap tai Phong Chien luoc va Thay doi To chuc tai Ngan hang The gioi. Truoc do ong da phu trach Phong Phat trien To chuc va Quan lY tai QuY Tien te Quoc te. Hien tai, GS. Noel Jones dang giang day tai DH Quoc te Stamford, Thai Lan. GS. Jean-Marc Dautrey giang day tai Khoa Sau Dai hoc, nganh Kinh doanh, DH Quoc te Stamford, Thai Lan. La chuyen gia ve luat, so huu tri tue, hop tac khu vuc va quoc te, ong hien dang viet sach giao khoa ve ASEAN cho cac truong dai hoc va da xuat ban mot so bai bao ve van de ASEAN.  Cac anh/chi tham gia xin vui long dang kY truoc ngay 17/5/2013 qua: le.tuan@isneu.org, (04) 3869 7296, 0914 652 073. Thong tin moi xem tai file dinh kem.  

Tọa đàm Cộng đồng Kinh tế ASEAN 2015: Xuyên qua biên giới - Cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp Việt Nam Trường Đại học Kinh tế Quốc dân trân trọng mời các NCS tới dự Tọa đàm: Hội thảo Cộng đồng Kinh tế ASEAN 2015: Xuyên qua biên giới - Cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp Việt Nam. Hội nhập kinh tế làm gia tăng cạnh tranh giữa các quốc gia ASEAN với nhau, và cạnh tranh ngay trong lòng từng quốc gia. - Việt Nam sẽ đón nhận những cơ hội và thách thức gì? - Doanh nghiệp Việt Nam cần chuẩn bị như thế nào? - Có thể cạnh tranh bằng cách hợp tác xuyên biên giới? Đó là một số vấn đề mà GS. Jean-Marc Dautrey và GS. Noel Jones sẽ nhấn mạnh trong buổi tọa đàm trên. Thời gian: 8h15-11h30 thứ Bảy ngày 18/5/2013. Địa điểm: Phòng 206, Viện Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 207 Đường Giải Phóng, Hà Nội. Ngôn ngữ: Tiếng Anh  Vài nét về diễn giả: GS. Noel Jones là Chủ tịch Tổ chức Xây dựng Năng lực Quốc tế, đã từng là Tư vấn cao cấp tại Phòng Chiến lược và Thay đổi Tổ chức tại Ngân hàng Thế giới. Trước đó ông đã phụ trách Phòng Phát triển Tổ chức và Quản lý tại Quỹ Tiền tệ Quốc tế. Hiện tại, GS. Noel Jones đang giảng dạy tại ĐH Quốc tế Stamford, Thái Lan. GS. Jean-Marc Dautrey giảng dạy tại Khoa Sau Đại học, ngành Kinh doanh, ĐH Quốc tế Stamford, Thái Lan. Là chuyên gia về luật, sở hữu trí tuệ, hợp tác khu vực và quốc tế, ông hiện đang viết sách giáo khoa về ASEAN cho các trường đại học và đã xuất bản một số bài báo về vấn đề ASEAN.  Các anh/chị tham gia xin vui lòng đăng ký trước ngày 17/5/2013 qua: le.tuan@isneu.org, (04) 3869 7296, 0914 652 073. Thông tin mời xem tại file đính kèm.  

file sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business