Tọa đàm giữa các diễn giả từ Hoa kỳ với học viên Thạc sĩ Điều hành cao cấp – Executive MBA khóa 5 Tọa đàm giữa các diễn giả từ Hoa kỳ với học viên Thạc sĩ Điều hành cao cấp – Executive MBA khóa 5 - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

Tọa đàm giữa các diễn giả từ Hoa kỳ với học viên Thạc sĩ Điều hành cao cấp – Executive MBA khóa 5  Theo kế hoạch đào tạo, trong các ngày  22 và 24/3/2016, Viện Đào tạo Sau đại học đã tổ chức thành công chuỗi các buổi tọa đàm về Kinh doanh quốc tế với sự tham gia của các nhà khoa học, nhà quản lý đến từ Hoa Kỳ của Tổ chức Trao đổi nguồn lực quốc tế - REI Việt Nam và các học viên Thạc sĩ Điều hành cao cấp khóa 5. Các buổi tọa đàm có sự tham dự của: PGS.TS. Lê Trung Thành, Viện trưởng Viện Đào tạo Sau Đại học, PGS.TS. Vũ Thành Hưởng, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu – Phát triển chương trình Sau đại học, Viện Đào tạo Sau đại học, PGS.TS. Bùi Văn Hưng, Trưởng ban Đào tạo Viện Đào tạo Sau đại học và hơn 100 học viên khóa 5 của Chương trình. Các chủ đề được chia sẻ trong các tọa đàm bao gồm: “Marketing: Adding Value to Our Business Propositions” với báo cáo của các diễn giả Del Goehner và Brial; chủ đề “International Business Communication”, với báo cáo của các diễn giả là ông John Scruton-Wilson và James Kang.     Ông John Scruton-Wilson chia sẻ kinh nghiệm với học viên Trong các buổi tọa đàm, các học viên khóa 5 Chương trình Executive MBA đã nêu câu hỏi và được các học giả quốc tế chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý báu về các vấn đề quản trị marketing, quản trị nhân sự, quản trị thương mại và giao dịch quốc tế và đặc biệt là các kinh nghiệm về duy trì và phát triển khách hàng trong điều kiện thị trường mở. Tổ chức Trao đổi nguồn lực quốc tế là các tổ chức hợp tác thường xuyên của Chương trình Executive MBA, Trường Đại học Kinh tế quốc dân. Các diễn giả từ Hoa Kỳ đồng thời là các nhà lãnh đạo, nhà cố vấn cho các doanh nghiệp hàng đầu và có nhiều kinh nghiệm nghiên cứu, giảng dạy tại Mỹ. Chương trình Thạc sĩ Điều hành cao cấp – Executive MBA đang phát hành hồ sơ tuyển sinh khóa 6, ngày thi dự kiến là 18 + 19/6/2016. Chương trình Thạc sĩ Điều hành Cao cấp – Executive MBA   Một số hình ảnh tại buổi tọa đàm: Ông James Kang chia sẻ kinh nghiệm với học viên PGS.TS. Lê Trung Thành phát biểu tại buổi tọa đàm Quang cảnh buổi tọa đàm của hai diễn giả Del Goehner và Brial Các diễn giả chụp ảnh lưu niệm cùng học viên Executive MBA khóa 5   Toa dam giua cac dien gia tu Hoa kY voi hoc vien Thac si Dieu hanh cao cap – Executive MBA khoa 5  Theo ke hoach dao tao, trong cac ngay  22 va 24/3/2016, Vien Dao tao Sau dai hoc da to chuc thanh cong chuoi cac buoi toa dam ve Kinh doanh quoc te voi su tham gia cua cac nha khoa hoc, nha quan lY den tu Hoa KY cua To chuc Trao doi nguon luc quoc te - REI Viet Nam va cac hoc vien Thac si Dieu hanh cao cap khoa 5. Cac buoi toa dam co su tham du cua: PGS.TS. Le Trung Thanh, Vien truong Vien Dao tao Sau Dai hoc, PGS.TS. Vu Thanh Huong, Giam doc Trung tam Nghien cuu – Phat trien chuong trinh Sau dai hoc, Vien Dao tao Sau dai hoc, PGS.TS. Bui Van Hung, Truong ban Dao tao Vien Dao tao Sau dai hoc va hon 100 hoc vien khoa 5 cua Chuong trinh. Cac chu de duoc chia se trong cac toa dam bao gom: “Marketing: Adding Value to Our Business Propositions” voi bao cao cua cac dien gia Del Goehner va Brial; chu de “International Business Communication”, voi bao cao cua cac dien gia la ong John Scruton-Wilson va James Kang.     Ong John Scruton-Wilson chia se kinh nghiem voi hoc vien Trong cac buoi toa dam, cac hoc vien khoa 5 Chuong trinh Executive MBA da neu cau hoi va duoc cac hoc gia quoc te chia se nhieu kinh nghiem quY bau ve cac van de quan tri marketing, quan tri nhan su, quan tri thuong mai va giao dich quoc te va dac biet la cac kinh nghiem ve duy tri va phat trien khach hang trong dieu kien thi truong mo. To chuc Trao doi nguon luc quoc te la cac to chuc hop tac thuong xuyen cua Chuong trinh Executive MBA, Truong Dai hoc Kinh te quoc dan. Cac dien gia tu Hoa KY dong thoi la cac nha lanh dao, nha co van cho cac doanh nghiep hang dau va co nhieu kinh nghiem nghien cuu, giang day tai MY. Chuong trinh Thac si Dieu hanh cao cap – Executive MBA dang phat hanh ho so tuyen sinh khoa 6, ngay thi du kien la 18 + 19/6/2016. Chuong trinh Thac si Dieu hanh Cao cap – Executive MBA   Mot so hinh anh tai buoi toa dam: Ong James Kang chia se kinh nghiem voi hoc vien PGS.TS. Le Trung Thanh phat bieu tai buoi toa dam Quang canh buoi toa dam cua hai dien gia Del Goehner va Brial Cac dien gia chup anh luu niem cung hoc vien Executive MBA khoa 5  

Tọa đàm giữa các diễn giả từ Hoa kỳ với học viên Thạc sĩ Điều hành cao cấp – Executive MBA khóa 5  Theo kế hoạch đào tạo, trong các ngày  22 và 24/3/2016, Viện Đào tạo Sau đại học đã tổ chức thành công chuỗi các buổi tọa đàm về Kinh doanh quốc tế với sự tham gia của các nhà khoa học, nhà quản lý đến từ Hoa Kỳ của Tổ chức Trao đổi nguồn lực quốc tế - REI Việt Nam và các học viên Thạc sĩ Điều hành cao cấp khóa 5. Các buổi tọa đàm có sự tham dự của: PGS.TS. Lê Trung Thành, Viện trưởng Viện Đào tạo Sau Đại học, PGS.TS. Vũ Thành Hưởng, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu – Phát triển chương trình Sau đại học, Viện Đào tạo Sau đại học, PGS.TS. Bùi Văn Hưng, Trưởng ban Đào tạo Viện Đào tạo Sau đại học và hơn 100 học viên khóa 5 của Chương trình. Các chủ đề được chia sẻ trong các tọa đàm bao gồm: “Marketing: Adding Value to Our Business Propositions” với báo cáo của các diễn giả Del Goehner và Brial; chủ đề “International Business Communication”, với báo cáo của các diễn giả là ông John Scruton-Wilson và James Kang.     Ông John Scruton-Wilson chia sẻ kinh nghiệm với học viên Trong các buổi tọa đàm, các học viên khóa 5 Chương trình Executive MBA đã nêu câu hỏi và được các học giả quốc tế chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý báu về các vấn đề quản trị marketing, quản trị nhân sự, quản trị thương mại và giao dịch quốc tế và đặc biệt là các kinh nghiệm về duy trì và phát triển khách hàng trong điều kiện thị trường mở. Tổ chức Trao đổi nguồn lực quốc tế là các tổ chức hợp tác thường xuyên của Chương trình Executive MBA, Trường Đại học Kinh tế quốc dân. Các diễn giả từ Hoa Kỳ đồng thời là các nhà lãnh đạo, nhà cố vấn cho các doanh nghiệp hàng đầu và có nhiều kinh nghiệm nghiên cứu, giảng dạy tại Mỹ. Chương trình Thạc sĩ Điều hành cao cấp – Executive MBA đang phát hành hồ sơ tuyển sinh khóa 6, ngày thi dự kiến là 18 + 19/6/2016. Chương trình Thạc sĩ Điều hành Cao cấp – Executive MBA   Một số hình ảnh tại buổi tọa đàm: Ông James Kang chia sẻ kinh nghiệm với học viên PGS.TS. Lê Trung Thành phát biểu tại buổi tọa đàm Quang cảnh buổi tọa đàm của hai diễn giả Del Goehner và Brial Các diễn giả chụp ảnh lưu niệm cùng học viên Executive MBA khóa 5  file sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business