Triển khai mạnh mẽ cuộc vận động 'hai không' Triển khai mạnh mẽ cuộc vận động 'hai không' - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Trong thư gửi thày cô, phụ huynh và học sinh, sinh viên nhân dịp khai giảng, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, năm học mới, ngành giáo dục cần tiếp tục triển khai mạnh mẽ cuộc vận động hai không.Cuộc vận động năm học mới với bốn nội dung: Nói không với tiêu cực trong thi cử, bệnh thành tích, vi phạm đạo đức nhà giáo và ngồi nhầm lớp. Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

Triển khai mạnh mẽ cuộc vận động 'hai không' Trong thư gửi thày cô, phụ huynh và học sinh, sinh viên nhân dịp khai giảng, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, năm học mới, ngành giáo dục cần tiếp tục triển khai mạnh mẽ cuộc vận động "hai không".Cuộc vận động năm học mới với bốn nội dung: "Nói không với tiêu cực trong thi cử, bệnh thành tích, vi phạm đạo đức nhà giáo và ngồi nhầm lớp". Cuộc vận động năm học mới với bốn nội dung: "Nói không với tiêu cực trong thi cử, bệnh thành tích, vi phạm đạo đức nhà giáo và ngồi nhầm lớp". Người đứng đầu nhà nước nhận định, năm học 2006-2007 đánh dấu sự chuyển biến rộng rãi trong việc tổ chức các kỳ thi ở các cấp học, bậc học một cách an toàn, nghiêm túc, quyết tâm khắc phục những yếu kém về chất lượng. Đây cũng là năm có những đổi mới tích cực trong việc tăng quy mô và nâng cao chất lượng dạy học. "Đất nước đang cần có nhiều hơn nữa những trí thức và lao động có tay nghề, có kỹ năng, có bản lĩnh và hoài bão cống hiến vì Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ này, ngành giáo dục giữ vai trò nòng cốt", Chủ tịch nước viết. Thư của Chủ tịch nước nhân dịp khai giảng năm học mới Nhân dịp khai giảng năm học 2007-2008 và ngày "Toàn dân đưa trẻ đến trường", tôi thân ái gửi đến các thế hệ nhà giáo, cán bộ, công nhân viên chức ngành giáo dục, các bậc phụ huynh và các em học sinh, sinh viên trong cả nước lời chúc tốt đẹp nhất. Năm học 2006-2007, toàn ngành giáo dục đã có nhiều cố gắng tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, là năm triển khai cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", cuộc vận động "Nói không với tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục" bước đầu đạt kết quả tốt, được toàn xã hội đồng tình ủng hộ. Năm học vừa qua còn đánh dấu sự chuyển biến rộng rãi trong việc tổ chức các kỳ thi ở các cấp học, bậc học, một cách an toàn, nghiêm túc, quyết tâm khắc phục những yếu kém về chất lượng; là năm có những đổi mới tích cực trong việc tăng quy mô và nâng cao chất lượng dạy và học ở các cơ sở đào tạo... Tôi nhiệt liệt biểu dương những cố gắng, nỗ lực của toàn ngành giáo dục, đặc biệt là tập thể, cá nhân đã đi đầu trong cuộc vận động lớn của ngành. Trong năm học mới, ngành giáo dục cần tiếp tục triển khai mạnh mẽ các chủ trương của Đảng, Nhà nước và của ngành giáo dục, đặc biệt là cuộc vận động "Hai không" với 4 nội dung: "Nói không với tiêu cực trong thi cử, bệnh thành tích, vi phạm đạo đức nhà giáo và việc ngồi nhầm lớp"... Đất nước đang cần có nhiều hơn nữa những trí thức và lao động có tay nghề, có kỹ năng, có bản lĩnh và hoài bão cống hiến vì Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ này, ngành giáo dục giữ vai trò nòng cốt. Tôi mong các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị, xã hội, toàn thể nhân dân và các thày, cô giáo, các em học sinh, sinh viên cùng đồng lòng, tâm huyết vì một năm học mới thắng lợi. Thân ái! Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết Theo VnExpress.net Trien khai manh me cuoc van dong 'hai khong' Trong thu gui thay co, phu huynh va hoc sinh, sinh vien nhan dip khai giang, Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet nhan manh, nam hoc moi, nganh giao duc can tiep tuc trien khai manh me cuoc van dong "hai khong".Cuoc van dong nam hoc moi voi bon noi dung: "Noi khong voi tieu cuc trong thi cu, benh thanh tich, vi pham dao duc nha giao va ngoi nham lop". Cuoc van dong nam hoc moi voi bon noi dung: "Noi khong voi tieu cuc trong thi cu, benh thanh tich, vi pham dao duc nha giao va ngoi nham lop". Nguoi dung dau nha nuoc nhan dinh, nam hoc 2006-2007 danh dau su chuyen bien rong rai trong viec to chuc cac kY thi o cac cap hoc, bac hoc mot cach an toan, nghiem tuc, quyet tam khac phuc nhung yeu kem ve chat luong. Day cung la nam co nhung doi moi tich cuc trong viec tang quy mo va nang cao chat luong day hoc. "Dat nuoc dang can co nhieu hon nua nhung tri thuc va lao dong co tay nghe, co kY nang, co ban linh va hoai bao cong hien vi To quoc, vi hanh phuc cua nhan dan. De dap ung yeu cau nhiem vu nay, nganh giao duc giu vai tro nong cot", Chu tich nuoc viet. Thu cua Chu tich nuoc nhan dip khai giang nam hoc moi Nhan dip khai giang nam hoc 2007-2008 va ngay "Toan dan dua tre den truong", toi than ai gui den cac the he nha giao, can bo, cong nhan vien chuc nganh giao duc, cac bac phu huynh va cac em hoc sinh, sinh vien trong ca nuoc loi chuc tot dep nhat. Nam hoc 2006-2007, toan nganh giao duc da co nhieu co gang tap trung thuc hien cac nhiem vu trong tam, la nam trien khai cuoc van dong "Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh", cuoc van dong "Noi khong voi tieu cuc va benh thanh tich trong giao duc" buoc dau dat ket qua tot, duoc toan xa hoi dong tinh ung ho. Nam hoc vua qua con danh dau su chuyen bien rong rai trong viec to chuc cac kY thi o cac cap hoc, bac hoc, mot cach an toan, nghiem tuc, quyet tam khac phuc nhung yeu kem ve chat luong; la nam co nhung doi moi tich cuc trong viec tang quy mo va nang cao chat luong day va hoc o cac co so dao tao... Toi nhiet liet bieu duong nhung co gang, no luc cua toan nganh giao duc, dac biet la tap the, ca nhan da di dau trong cuoc van dong lon cua nganh. Trong nam hoc moi, nganh giao duc can tiep tuc trien khai manh me cac chu truong cua Dang, Nha nuoc va cua nganh giao duc, dac biet la cuoc van dong "Hai khong" voi 4 noi dung: "Noi khong voi tieu cuc trong thi cu, benh thanh tich, vi pham dao duc nha giao va viec ngoi nham lop"... Dat nuoc dang can co nhieu hon nua nhung tri thuc va lao dong co tay nghe, co kY nang, co ban linh va hoai bao cong hien vi To quoc, vi hanh phuc cua nhan dan. De dap ung yeu cau nhiem vu nay, nganh giao duc giu vai tro nong cot. Toi mong cac cap uy, chinh quyen, cac to chuc chinh tri, xa hoi, toan the nhan dan va cac thay, co giao, cac em hoc sinh, sinh vien cung dong long, tam huyet vi mot nam hoc moi thang loi. Than ai! Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet Theo VnExpress.net

Triển khai mạnh mẽ cuộc vận động 'hai không' Trong thư gửi thày cô, phụ huynh và học sinh, sinh viên nhân dịp khai giảng, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, năm học mới, ngành giáo dục cần tiếp tục triển khai mạnh mẽ cuộc vận động "hai không".Cuộc vận động năm học mới với bốn nội dung: "Nói không với tiêu cực trong thi cử, bệnh thành tích, vi phạm đạo đức nhà giáo và ngồi nhầm lớp". Cuộc vận động năm học mới với bốn nội dung: "Nói không với tiêu cực trong thi cử, bệnh thành tích, vi phạm đạo đức nhà giáo và ngồi nhầm lớp". Người đứng đầu nhà nước nhận định, năm học 2006-2007 đánh dấu sự chuyển biến rộng rãi trong việc tổ chức các kỳ thi ở các cấp học, bậc học một cách an toàn, nghiêm túc, quyết tâm khắc phục những yếu kém về chất lượng. Đây cũng là năm có những đổi mới tích cực trong việc tăng quy mô và nâng cao chất lượng dạy học. "Đất nước đang cần có nhiều hơn nữa những trí thức và lao động có tay nghề, có kỹ năng, có bản lĩnh và hoài bão cống hiến vì Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ này, ngành giáo dục giữ vai trò nòng cốt", Chủ tịch nước viết. Thư của Chủ tịch nước nhân dịp khai giảng năm học mới Nhân dịp khai giảng năm học 2007-2008 và ngày "Toàn dân đưa trẻ đến trường", tôi thân ái gửi đến các thế hệ nhà giáo, cán bộ, công nhân viên chức ngành giáo dục, các bậc phụ huynh và các em học sinh, sinh viên trong cả nước lời chúc tốt đẹp nhất. Năm học 2006-2007, toàn ngành giáo dục đã có nhiều cố gắng tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, là năm triển khai cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", cuộc vận động "Nói không với tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục" bước đầu đạt kết quả tốt, được toàn xã hội đồng tình ủng hộ. Năm học vừa qua còn đánh dấu sự chuyển biến rộng rãi trong việc tổ chức các kỳ thi ở các cấp học, bậc học, một cách an toàn, nghiêm túc, quyết tâm khắc phục những yếu kém về chất lượng; là năm có những đổi mới tích cực trong việc tăng quy mô và nâng cao chất lượng dạy và học ở các cơ sở đào tạo... Tôi nhiệt liệt biểu dương những cố gắng, nỗ lực của toàn ngành giáo dục, đặc biệt là tập thể, cá nhân đã đi đầu trong cuộc vận động lớn của ngành. Trong năm học mới, ngành giáo dục cần tiếp tục triển khai mạnh mẽ các chủ trương của Đảng, Nhà nước và của ngành giáo dục, đặc biệt là cuộc vận động "Hai không" với 4 nội dung: "Nói không với tiêu cực trong thi cử, bệnh thành tích, vi phạm đạo đức nhà giáo và việc ngồi nhầm lớp"... Đất nước đang cần có nhiều hơn nữa những trí thức và lao động có tay nghề, có kỹ năng, có bản lĩnh và hoài bão cống hiến vì Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ này, ngành giáo dục giữ vai trò nòng cốt. Tôi mong các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị, xã hội, toàn thể nhân dân và các thày, cô giáo, các em học sinh, sinh viên cùng đồng lòng, tâm huyết vì một năm học mới thắng lợi. Thân ái! Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết Theo VnExpress.net file sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business