Trường ĐH Kinh tế quốc dân xin chúc mừng các ứng viên đã trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Thạc sĩ Điều hành cao cấp - Executive MBA Khóa 6, đợt 2 năm 2016 Trường ĐH Kinh tế quốc dân xin chúc mừng các ứng viên đã trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Thạc sĩ Điều hành cao cấp - Executive MBA Khóa 6, đợt 2 năm 2016 - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

Trường ĐH Kinh tế quốc dân xin chúc mừng các ứng viên đã trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Thạc sĩ Điều hành cao cấp - Executive MBA Khóa 6, đợt 2 năm 2016 Trân trọng thông báo kế hoạch học tập và Lễ khai giảng cụ thể như sau: 1. Làm các thủ tục nhập học, bao gồm các nội dung sau: -        Nộp học phí (đợt 1) và kinh phí tổ chức các hoạt động hỗ trợ học viên cả khóa học:         Số tiền: 60.000.000đ (Sáu mươi triệu đồng chẵn). hoặc nộp trực tiếp tại Phòng Tài chính - Kế toán Nhà trường (Phòng 103 nhà 7) trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần; Hoặc hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Trường với thông tin cụ thể theo mẫu như sau: Đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Kinh tế quốc dân Số TK: 9999.2666.8888 tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt,                                                               chi nhánh Hà Nội. Nội dung nộp: Nộp học phí cho HV Nguyễn Văn A                    Mã HV: DHCC6789 Chương trình Thạc sĩ Điều hành cao cấp khóa 6, đợt 2. 2. Tham gia khóa học: Buổi học đầu tiên sẽ được tổ chức vào: 2.1. Thời gian: Từ 8h00 Thứ 7, ngày 07/01/2017 (cả ngày). Lịch học cụ thể sẽ được gửi đến anh/chị qua email hoặc anh/chị xem trên website: http://gsneu.edu.vn/ Địa điểm: Tầng 2, Giảng đường D2, Trường Đại học Kinh tế quốc dân. 2.2. Họp lớp để nghe phổ biến qui chế học tập, ổn định tổ chức lớp vào hồi 17h00 cùng ngày tại giảng đường D2-204 và nộp các giấy tờ sau: -    Bản photo biên lai thu học phí hoặc giấy chuyển khoản của ngân hàng.      -    Công văn cử đi học của đơn vị công tác, nếu có (tham khảo mẫu trên website của Viện ĐTSĐH). 3. Dự lễ khai giảng khóa học và tiệc mừng khai giảng: -       Lễ khai giảng: Từ 17h30 Thứ bảy, ngày 14/01/2017 tại Hội trường tầng 2, nhà 10 sau giờ học  -       Tiệc mừng Khai giảng: Từ 19h00 tại Tầng 3, Trung tâm dịch vụ - Trường Đại học Kinh tế quốc dân.   Lưu ý: - Học viên kiểm tra lại các thông tin cá nhân (tên, ngày sinh, ngành đăng ký học,...) trong danh sách trúng tuyển, nếu có sai sót đề nghị báo lại cho Viện Đào tạo Sau đại học tại phòng 207, Nhà 6 (ĐT: 043.6280.280 - máy lẻ 5671, 5692) để đính chính kịp thời. - Học viên không hoàn tất việc nộp học phí mà không có lý do chính đáng thì sẽ được coi như không tham gia khóa học và bị xóa tên ra khỏi danh sách học viên.  Truong DH Kinh te quoc dan xin chuc mung cac ung vien da trung tuyen kY thi tuyen sinh Thac si Dieu hanh cao cap - Executive MBA Khoa 6, dot 2 nam 2016 Tran trong thong bao ke hoach hoc tap va Le khai giang cu the nhu sau: 1. Lam cac thu tuc nhap hoc, bao gom cac noi dung sau: -        Nop hoc phi (dot 1) va kinh phi to chuc cac hoat dong ho tro hoc vien ca khoa hoc:         So tien: 60.000.000d (Sau muoi trieu dong chan). hoac nop truc tiep tai Phong Tai chinh - Ke toan Nha truong (Phong 103 nha 7) trong gio hanh chinh cac ngay lam viec trong tuan; Hoac hoac chuyen khoan vao tai khoan cua Truong voi thong tin cu the theo mau nhu sau: Don vi thu huong: Truong Dai hoc Kinh te quoc dan So TK: 9999.2666.8888 tai Ngan hang TMCP Buu dien Lien Viet,                                                               chi nhanh Ha Noi. Noi dung nop: Nop hoc phi cho HV Nguyen Van A                    Ma HV: DHCC6789 Chuong trinh Thac si Dieu hanh cao cap khoa 6, dot 2. 2. Tham gia khoa hoc: Buoi hoc dau tien se duoc to chuc vao: 2.1. Thoi gian: Tu 8h00 Thu 7, ngay 07/01/2017 (ca ngay). Lich hoc cu the se duoc gui den anh/chi qua email hoac anh/chi xem tren website: http://gsneu.edu.vn/ Dia diem: Tang 2, Giang duong D2, Truong Dai hoc Kinh te quoc dan. 2.2. Hop lop de nghe pho bien qui che hoc tap, on dinh to chuc lop vao hoi 17h00 cung ngay tai giang duong D2-204 va nop cac giay to sau: -    Ban photo bien lai thu hoc phi hoac giay chuyen khoan cua ngan hang.      -    Cong van cu di hoc cua don vi cong tac, neu co (tham khao mau tren website cua Vien DTSDH). 3. Du le khai giang khoa hoc va tiec mung khai giang: -       Le khai giang: Tu 17h30 Thu bay, ngay 14/01/2017 tai Hoi truong tang 2, nha 10 sau gio hoc  -       Tiec mung Khai giang: Tu 19h00 tai Tang 3, Trung tam dich vu - Truong Dai hoc Kinh te quoc dan.   Luu Y: - Hoc vien kiem tra lai cac thong tin ca nhan (ten, ngay sinh, nganh dang kY hoc,...) trong danh sach trung tuyen, neu co sai sot de nghi bao lai cho Vien Dao tao Sau dai hoc tai phong 207, Nha 6 (DT: 043.6280.280 - may le 5671, 5692) de dinh chinh kip thoi. - Hoc vien khong hoan tat viec nop hoc phi ma khong co lY do chinh dang thi se duoc coi nhu khong tham gia khoa hoc va bi xoa ten ra khoi danh sach hoc vien. 

Trường ĐH Kinh tế quốc dân xin chúc mừng các ứng viên đã trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Thạc sĩ Điều hành cao cấp - Executive MBA Khóa 6, đợt 2 năm 2016 Trân trọng thông báo kế hoạch học tập và Lễ khai giảng cụ thể như sau: 1. Làm các thủ tục nhập học, bao gồm các nội dung sau: -        Nộp học phí (đợt 1) và kinh phí tổ chức các hoạt động hỗ trợ học viên cả khóa học:         Số tiền: 60.000.000đ (Sáu mươi triệu đồng chẵn). hoặc nộp trực tiếp tại Phòng Tài chính - Kế toán Nhà trường (Phòng 103 nhà 7) trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần; Hoặc hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Trường với thông tin cụ thể theo mẫu như sau: Đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Kinh tế quốc dân Số TK: 9999.2666.8888 tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt,                                                               chi nhánh Hà Nội. Nội dung nộp: Nộp học phí cho HV Nguyễn Văn A                    Mã HV: DHCC6789 Chương trình Thạc sĩ Điều hành cao cấp khóa 6, đợt 2. 2. Tham gia khóa học: Buổi học đầu tiên sẽ được tổ chức vào: 2.1. Thời gian: Từ 8h00 Thứ 7, ngày 07/01/2017 (cả ngày). Lịch học cụ thể sẽ được gửi đến anh/chị qua email hoặc anh/chị xem trên website: http://gsneu.edu.vn/ Địa điểm: Tầng 2, Giảng đường D2, Trường Đại học Kinh tế quốc dân. 2.2. Họp lớp để nghe phổ biến qui chế học tập, ổn định tổ chức lớp vào hồi 17h00 cùng ngày tại giảng đường D2-204 và nộp các giấy tờ sau: -    Bản photo biên lai thu học phí hoặc giấy chuyển khoản của ngân hàng.      -    Công văn cử đi học của đơn vị công tác, nếu có (tham khảo mẫu trên website của Viện ĐTSĐH). 3. Dự lễ khai giảng khóa học và tiệc mừng khai giảng: -       Lễ khai giảng: Từ 17h30 Thứ bảy, ngày 14/01/2017 tại Hội trường tầng 2, nhà 10 sau giờ học  -       Tiệc mừng Khai giảng: Từ 19h00 tại Tầng 3, Trung tâm dịch vụ - Trường Đại học Kinh tế quốc dân.   Lưu ý: - Học viên kiểm tra lại các thông tin cá nhân (tên, ngày sinh, ngành đăng ký học,...) trong danh sách trúng tuyển, nếu có sai sót đề nghị báo lại cho Viện Đào tạo Sau đại học tại phòng 207, Nhà 6 (ĐT: 043.6280.280 - máy lẻ 5671, 5692) để đính chính kịp thời. - Học viên không hoàn tất việc nộp học phí mà không có lý do chính đáng thì sẽ được coi như không tham gia khóa học và bị xóa tên ra khỏi danh sách học viên. 

file sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business