Tuyển sinh chương trình đào tạo thạc sĩ điều hành cao cấp Executive MBA Khóa 8 Tuyển sinh chương trình đào tạo thạc sĩ điều hành cao cấp Executive MBA Khóa 8 - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Được sự phê duyệt của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế quốc dân thông báo tuyển sinh Chương trình Thạc sĩ Điều hành cao cấp – Executive MBA khóa 8. Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

Tuyển sinh chương trình đào tạo thạc sĩ điều hành cao cấp Executive MBA Khóa 8 Được sự phê duyệt của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế quốc dân thông báo tuyển sinh Chương trình Thạc sĩ Điều hành cao cấp – Executive MBA khóa 8. Chỉ tiêu tuyển sinh: 100 học viên, theo hai lĩnh vực: -         Executive MBA dành cho khối lãnh đạo doanh nghiệp (chuyên ngành Quản trị Kinh doanh). -         Executive MBA dành cho khối lãnh đạo các cơ quan nhà nước và các tổ chức (chuyên ngành Quản lý Kinh tế). Hồ sơ dự tuyển: Thí sinh có thể chọn một trong 2 phương thức: -         Thí sinh tự download ‘Phiếu đăng ký dự thi’ và ‘Phiếu cung cấp thông tin xét tuyển’, hoàn thiện và nộp cùng các loại giấy tờ cần thiết khác trong hồ sơ đăng ký dự thi. -         Nhận hồ sơ phát hành trực tiếp tại Viện Đào tạo Sau đại học (miễn phí), hoàn thiện và nộp cùng các loại giấy tờ cần thiết khác trong hồ sơ đăng ký dự thi. Hồ sơ gồm: -         Phiếu đăng ký dự thi có nhận xét của Thủ trưởng cơ quan quản lý; ảnh có đóng dấu giáp lai (theo mẫu); -         Phiếu cung cấp thông tin xét tuyển (theo mẫu), in trên khổ giấy A4, tối đa 10 trang; -         Bản sao công chứng các giấy tờ (khi nộp hồ sơ cần mang theo bản chính để đối chiếu): o        Bằng và bảng điểm tốt nghiệp đại học; o        Các văn bằng, chứng chỉ chứng minh quá trình học tập và các khóa bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ đã tham gia (nếu có); o        Các quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm… để chứng minh thâm niên công tác và kinh nghiệm quản lý; o        Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để học tập của bệnh viện đa khoa (thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ); o        02 Ảnh màu cỡ 3x4 (ghi rõ họ tên và ngày sinh vào mặt sau ảnh). o        Chứng nhận kết quả học bổ sung kiến thức đại học của Trường Đại học Kinh tế quốc dân cấp (nếu có); o        Các loại Bằng khen, giấy khen và minh chứng thành tích nổi bật trong quá trình học tập, công tác (lợi thế trong chấm hồ sơ, nếu có); Lưu ý: trước khi nộp hồ sơ bản cứng, các thí sinh khai hồ sơ online tại website của Viện Đào tạo Sau đại học: http://qldt.neu.edu.vn/tuyensinhv2/Index.aspx Các mốc thời gian cần nhớ Thời gian, địa điểm thụ lý hồ sơ -         Thời gian nhận hồ sơ:    Từ ngày 01/05 đến 31/05/2018. -         Địa điểm nhận hồ sơ: Viện Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học KTQD. Học bổ sung kiến thức -         Đăng ký học bổ sung kiến thức:  từ ngày 01/4 đến 30/4/2018 -         Thời gian học bổ sung kiến thức: Từ 01/5 đến 30/5/2018 (lịch học cụ thể sẽ công bố trên website) Hướng dẫn phương pháp ôn tập, thi GMAT: 18h, ngày 18/5/2018 (đăng ký miễn phí). Thời gian thi tuyển (dự kiến):         Ngày 09/6/2018. Thời gian khai giảng:                      Tháng 9/2018. Địa chỉ liên hệ:                 VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC     Tầng 2, Nhà 6, Trường Đại học KTQD, 207 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại: (024)36.280.280, máy lẻ: 5617, 5689, 5692 và 5617 Hotline:  0888.278.929 Fax :   (024) 3628 87 44    Email: executivembaneu@gmail.com Website (Viện ĐTSĐH):    sdh.neu.edu.vn   THÔNG TIN CHI TIẾT XEM TRONG FILE ĐÍNH KÈM. Tuyen sinh chuong trinh dao tao thac si dieu hanh cao cap Executive MBA Khoa 8 Duoc su phe duyet cua Bo Giao duc va Dao tao, Truong Dai hoc Kinh te quoc dan thong bao tuyen sinh Chuong trinh Thac si Dieu hanh cao cap – Executive MBA khoa 8. Chi tieu tuyen sinh: 100 hoc vien, theo hai linh vuc: -         Executive MBA danh cho khoi lanh dao doanh nghiep (chuyen nganh Quan tri Kinh doanh). -         Executive MBA danh cho khoi lanh dao cac co quan nha nuoc va cac to chuc (chuyen nganh Quan lY Kinh te). Ho so du tuyen: Thi sinh co the chon mot trong 2 phuong thuc: -         Thi sinh tu download ‘Phieu dang kY du thi’ va ‘Phieu cung cap thong tin xet tuyen’, hoan thien va nop cung cac loai giay to can thiet khac trong ho so dang kY du thi. -         Nhan ho so phat hanh truc tiep tai Vien Dao tao Sau dai hoc (mien phi), hoan thien va nop cung cac loai giay to can thiet khac trong ho so dang kY du thi. Ho so gom: -         Phieu dang kY du thi co nhan xet cua Thu truong co quan quan lY; anh co dong dau giap lai (theo mau); -         Phieu cung cap thong tin xet tuyen (theo mau), in tren kho giay A4, toi da 10 trang; -         Ban sao cong chung cac giay to (khi nop ho so can mang theo ban chinh de doi chieu): o        Bang va bang diem tot nghiep dai hoc; o        Cac van bang, chung chi chung minh qua trinh hoc tap va cac khoa boi duong kien thuc chuyen mon nghiep vu da tham gia (neu co); o        Cac quyet dinh tuyen dung, bo nhiem… de chung minh tham nien cong tac va kinh nghiem quan lY; o        Giay chung nhan du suc khoe de hoc tap cua benh vien da khoa (thoi han 06 thang tinh den ngay nop ho so); o        02 Anh mau co 3x4 (ghi ro ho ten va ngay sinh vao mat sau anh). o        Chung nhan ket qua hoc bo sung kien thuc dai hoc cua Truong Dai hoc Kinh te quoc dan cap (neu co); o        Cac loai Bang khen, giay khen va minh chung thanh tich noi bat trong qua trinh hoc tap, cong tac (loi the trong cham ho so, neu co); Luu Y: truoc khi nop ho so ban cung, cac thi sinh khai ho so online tai website cua Vien Dao tao Sau dai hoc: http://qldt.neu.edu.vn/tuyensinhv2/Index.aspx Cac moc thoi gian can nho Thoi gian, dia diem thu lY ho so -         Thoi gian nhan ho so:    Tu ngay 01/05 den 31/05/2018. -         Dia diem nhan ho so: Vien Dao tao Sau dai hoc, Truong Dai hoc KTQD. Hoc bo sung kien thuc -         Dang kY hoc bo sung kien thuc:  tu ngay 01/4 den 30/4/2018 -         Thoi gian hoc bo sung kien thuc: Tu 01/5 den 30/5/2018 (lich hoc cu the se cong bo tren website) Huong dan phuong phap on tap, thi GMAT: 18h, ngay 18/5/2018 (dang kY mien phi). Thoi gian thi tuyen (du kien):         Ngay 09/6/2018. Thoi gian khai giang:                      Thang 9/2018. Dia chi lien he:                 VIEN DAO TAO SAU DAI HOC     Tang 2, Nha 6, Truong Dai hoc KTQD, 207 duong Giai Phong, quan Hai Ba Trung, Ha Noi Dien thoai: (024)36.280.280, may le: 5617, 5689, 5692 va 5617 Hotline:  0888.278.929 Fax :   (024) 3628 87 44    Email: executivembaneu@gmail.com Website (Vien DTSDH):    sdh.neu.edu.vn   THONG TIN CHI TIET XEM TRONG FILE DINH KEM.

Tuyển sinh chương trình đào tạo thạc sĩ điều hành cao cấp Executive MBA Khóa 8 Được sự phê duyệt của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế quốc dân thông báo tuyển sinh Chương trình Thạc sĩ Điều hành cao cấp – Executive MBA khóa 8. Chỉ tiêu tuyển sinh: 100 học viên, theo hai lĩnh vực: -         Executive MBA dành cho khối lãnh đạo doanh nghiệp (chuyên ngành Quản trị Kinh doanh). -         Executive MBA dành cho khối lãnh đạo các cơ quan nhà nước và các tổ chức (chuyên ngành Quản lý Kinh tế). Hồ sơ dự tuyển: Thí sinh có thể chọn một trong 2 phương thức: -         Thí sinh tự download ‘Phiếu đăng ký dự thi’ và ‘Phiếu cung cấp thông tin xét tuyển’, hoàn thiện và nộp cùng các loại giấy tờ cần thiết khác trong hồ sơ đăng ký dự thi. -         Nhận hồ sơ phát hành trực tiếp tại Viện Đào tạo Sau đại học (miễn phí), hoàn thiện và nộp cùng các loại giấy tờ cần thiết khác trong hồ sơ đăng ký dự thi. Hồ sơ gồm: -         Phiếu đăng ký dự thi có nhận xét của Thủ trưởng cơ quan quản lý; ảnh có đóng dấu giáp lai (theo mẫu); -         Phiếu cung cấp thông tin xét tuyển (theo mẫu), in trên khổ giấy A4, tối đa 10 trang; -         Bản sao công chứng các giấy tờ (khi nộp hồ sơ cần mang theo bản chính để đối chiếu): o        Bằng và bảng điểm tốt nghiệp đại học; o        Các văn bằng, chứng chỉ chứng minh quá trình học tập và các khóa bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ đã tham gia (nếu có); o        Các quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm… để chứng minh thâm niên công tác và kinh nghiệm quản lý; o        Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để học tập của bệnh viện đa khoa (thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ); o        02 Ảnh màu cỡ 3x4 (ghi rõ họ tên và ngày sinh vào mặt sau ảnh). o        Chứng nhận kết quả học bổ sung kiến thức đại học của Trường Đại học Kinh tế quốc dân cấp (nếu có); o        Các loại Bằng khen, giấy khen và minh chứng thành tích nổi bật trong quá trình học tập, công tác (lợi thế trong chấm hồ sơ, nếu có); Lưu ý: trước khi nộp hồ sơ bản cứng, các thí sinh khai hồ sơ online tại website của Viện Đào tạo Sau đại học: http://qldt.neu.edu.vn/tuyensinhv2/Index.aspx Các mốc thời gian cần nhớ Thời gian, địa điểm thụ lý hồ sơ -         Thời gian nhận hồ sơ:    Từ ngày 01/05 đến 31/05/2018. -         Địa điểm nhận hồ sơ: Viện Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học KTQD. Học bổ sung kiến thức -         Đăng ký học bổ sung kiến thức:  từ ngày 01/4 đến 30/4/2018 -         Thời gian học bổ sung kiến thức: Từ 01/5 đến 30/5/2018 (lịch học cụ thể sẽ công bố trên website) Hướng dẫn phương pháp ôn tập, thi GMAT: 18h, ngày 18/5/2018 (đăng ký miễn phí). Thời gian thi tuyển (dự kiến):         Ngày 09/6/2018. Thời gian khai giảng:                      Tháng 9/2018. Địa chỉ liên hệ:                 VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC     Tầng 2, Nhà 6, Trường Đại học KTQD, 207 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại: (024)36.280.280, máy lẻ: 5617, 5689, 5692 và 5617 Hotline:  0888.278.929 Fax :   (024) 3628 87 44    Email: executivembaneu@gmail.com Website (Viện ĐTSĐH):    sdh.neu.edu.vn   THÔNG TIN CHI TIẾT XEM TRONG FILE ĐÍNH KÈM.

file sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business