VN-Index leo lên mốc 480 điểm VN-Index leo lên mốc 480 điểm - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

VN-Index leo lên mốc 480 điểm Mở cửa phiên giao dịch sáng nay 13/1, VN-Index tăng nhẹ 1,5 điểm lên 479,95 điểm (+0,31%). KLGD đợt 1 đạt hơn 420 nghìn cp, tương đương hơn 10 tỷ đồng. Sang đợt 2, VN-Index tăng nhẹ lên trên 480 điểm. Toàn thị trường hiện có 105 mã tăng giá, 57 mã giảm giá và 121 mã đứng giá. SAM và VPL đang tăng trần, KLGD của SAM đạt trên 180 nghìn đơn vị trong khi VPL khớp lệnh chưa đến 50 nghìn đơn vị. Trong khi đó, SSI, REE, SBS, EIB, DPM tăng từ 100 - 300 đồng/cp; MSN giảm 1.000 đồng, BVH tăng 2.000 đồng/cp. Trong nhóm penny, IJC hôm nay đang có dư mua trần 1,66 triệu cổ phiếu, hôm nay là ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu tỷ lệ 1:4 giá 10.000 đồng/cp; mã này hiện khớp được 12.800 cp; các mã khác tăng trần là NVN, L10, DAG, SRC, UDC…một số cổ phiếu penny nhỏ đang tăng khá mạnh. Đến 9h20, giá trị giao dịch trên hai sàn chưa đến 200 tỷ đồng. IJC dư mua trần 1,6 triệu cp do hôm nay là ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu tỷ lệ 1:4. Tại sàn Hà Nội, tính đến 9h40, HNX Index tăng 1,7 điểm (1,6%) lên 108 điểm. Toàn thị trường có gần 200 mã tăng trong khi chỉ có hơn 40 mã giảm. Xu hướng tăng ngày càng mạnh lên. Các cổ phiếu chủ chốt đồng loạt tăng giá. Nhiều cổ phiếu penny tăng trần như DZM, MIM, APP, DCS, ARM, PVV… nhiều mã trong số này đã tăng mạnh từ các phiên trước. Tuy nhiên, thanh khoản vẫn thấp với chỉ hơn 10 triệu đơn vị được chuyển nhượng, trị giá 190 tỷ đồng. Việt Báo (Theo Dân trí) VN-Index leo len moc 480 diem Mo cua phien giao dich sang nay 13/1, VN-Index tang nhe 1,5 diem len 479,95 diem (+0,31%). KLGD dot 1 dat hon 420 nghin cp, tuong duong hon 10 tY dong. Sang dot 2, VN-Index tang nhe len tren 480 diem. Toan thi truong hien co 105 ma tang gia, 57 ma giam gia va 121 ma dung gia. SAM va VPL dang tang tran, KLGD cua SAM dat tren 180 nghin don vi trong khi VPL khop lenh chua den 50 nghin don vi. Trong khi do, SSI, REE, SBS, EIB, DPM tang tu 100 - 300 dong/cp; MSN giam 1.000 dong, BVH tang 2.000 dong/cp. Trong nhom penny, IJC hom nay dang co du mua tran 1,66 trieu co phieu, hom nay la ngay giao dich khong huong quyen mua co phieu tY le 1:4 gia 10.000 dong/cp; ma nay hien khop duoc 12.800 cp; cac ma khac tang tran la NVN, L10, DAG, SRC, UDC…mot so co phieu penny nho dang tang kha manh. Den 9h20, gia tri giao dich tren hai san chua den 200 tY dong. IJC du mua tran 1,6 trieu cp do hom nay la ngay giao dich khong huong quyen mua co phieu tY le 1:4. Tai san Ha Noi, tinh den 9h40, HNX Index tang 1,7 diem (1,6%) len 108 diem. Toan thi truong co gan 200 ma tang trong khi chi co hon 40 ma giam. Xu huong tang ngay cang manh len. Cac co phieu chu chot dong loat tang gia. Nhieu co phieu penny tang tran nhu DZM, MIM, APP, DCS, ARM, PVV… nhieu ma trong so nay da tang manh tu cac phien truoc. Tuy nhien, thanh khoan van thap voi chi hon 10 trieu don vi duoc chuyen nhuong, tri gia 190 tY dong. Viet Bao (Theo Dan tri)

VN-Index leo lên mốc 480 điểm Mở cửa phiên giao dịch sáng nay 13/1, VN-Index tăng nhẹ 1,5 điểm lên 479,95 điểm (+0,31%). KLGD đợt 1 đạt hơn 420 nghìn cp, tương đương hơn 10 tỷ đồng. Sang đợt 2, VN-Index tăng nhẹ lên trên 480 điểm. Toàn thị trường hiện có 105 mã tăng giá, 57 mã giảm giá và 121 mã đứng giá. SAM và VPL đang tăng trần, KLGD của SAM đạt trên 180 nghìn đơn vị trong khi VPL khớp lệnh chưa đến 50 nghìn đơn vị. Trong khi đó, SSI, REE, SBS, EIB, DPM tăng từ 100 - 300 đồng/cp; MSN giảm 1.000 đồng, BVH tăng 2.000 đồng/cp. Trong nhóm penny, IJC hôm nay đang có dư mua trần 1,66 triệu cổ phiếu, hôm nay là ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu tỷ lệ 1:4 giá 10.000 đồng/cp; mã này hiện khớp được 12.800 cp; các mã khác tăng trần là NVN, L10, DAG, SRC, UDC…một số cổ phiếu penny nhỏ đang tăng khá mạnh. Đến 9h20, giá trị giao dịch trên hai sàn chưa đến 200 tỷ đồng. IJC dư mua trần 1,6 triệu cp do hôm nay là ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu tỷ lệ 1:4. Tại sàn Hà Nội, tính đến 9h40, HNX Index tăng 1,7 điểm (1,6%) lên 108 điểm. Toàn thị trường có gần 200 mã tăng trong khi chỉ có hơn 40 mã giảm. Xu hướng tăng ngày càng mạnh lên. Các cổ phiếu chủ chốt đồng loạt tăng giá. Nhiều cổ phiếu penny tăng trần như DZM, MIM, APP, DCS, ARM, PVV… nhiều mã trong số này đã tăng mạnh từ các phiên trước. Tuy nhiên, thanh khoản vẫn thấp với chỉ hơn 10 triệu đơn vị được chuyển nhượng, trị giá 190 tỷ đồng. Việt Báo (Theo Dân trí)file sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business