Nghiên cứu sinh Bùi Thị Thu bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 14h00 ngày 22/05/2018 tại Phòng họp Tầng 4 Nhà 6, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Bùi Thị Thu, chuyên ngành Quản trị kinh doanh (Marketing), với đề tài "Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi lựa chọn thương hiệu cửa hàng bán lẻ của người tiêu dùng (nghiên cứu điển hình các chuỗi cửa hàng bán lẻ khu vực nội thành Hà Nội)".
Thứ bảy, ngày 21/04/2018

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi lựa chọn thương hiệu cửa hàng bán lẻ của người tiêu dùng (nghiên cứu điển hình các chuỗi cửa hàng bán lẻ khu vực nội thành Hà Nội).
Chuyên ngành:Quản trị kinh doanh (Marketing)       
Nghiên cứu sinh: Bùi Thị Thu               
Người hướng dẫn: 1. PGS. TS Trương Đình Chiến  2. PGS. TS Phạm Thị Huyền

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận

(i) Luận án đã xây dựng được mô hình bao gồm tám yếu tố tác động tới hành vi lựa chọn thương hiệu cửa hàng bán lẻ bao gồm: hình ảnh cửa hàng - trưng bày, hình ảnh cửa hàng - hàng hóa, hình ảnh cửa hàng - dịch vụ, nhận thức về giá, cảm nhận rủi ro, thái độ đối với thương hiệu, nhận thức về thương hiệu và sự quen thuộc của thương hiệu.

(ii) Luận án đã hoàn thiện và phát triển thêm một thang đo của biến hình ảnh cửa hàng, một thang đo của biến hành vi lựa chọn thương hiệu cửa hàng bán lẻ và loại bỏ một thang đo của biến nhận thức về giá trong điều kiện nghiên cứu bối cảnh thực tế tại Việt Nam.

Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án

(i) Luận án đã xác định được mức độ tác động của các yếu tố, có 7 yếu tố tác động dương: hình ảnh cửa hàng - trưng bày, hình ảnh cửa hàng - hàng hóa, hình ảnh cửa hàng - dịch vụ, nhận thức về giá, thái độ đối với thương hiệu, nhận thức về thương hiệu, sự quen thuộc của thương hiệu và yếu tố có tác động âm: cảm nhận rủi ro tới hành vi lựa chọn thương hiệu chuỗi cửa hàng bán lẻ tại khu vực nội thành Hà Nội. Trong đó yếu tố tầm quan trọng của giá có ảnh hưởng mạnh nhất, các yếu tố như hình ảnh cửa hàng và sự quen thuộc của thương hiệu cửa hàng tác động còn yếu.

(ii) Đã đề xuất các giải pháp cho nhà bán lẻ, bao gồm: cung cấp các thông tin đầy đủ nhằm tăng cường sự hiểu biết về giá của người tiêu dùng; giảm thiểu cảm nhận rủi ro cho khách hàng bằng việc phát triển dịch vụ chăm sóc khách hàng; Xây dựng một hình ảnh cửa hàng gắn liền với các nét truyền thống dân tộc.

Hướng nghiên cứu tiếp theo:

Trong nghiên cứu sắp tới, nếu tiếp tục chủ đề này, tác giả sẽ mở rộng phạm vi nghiên cứu về lĩnh vực, ngành hàng nghiên cứu khác để xây dựng một bức tranh tổng thể hơn về ảnh hưởng của thương hiệu cửa hàng bán lẻ tới hành vi lựa chọn điểm đến mua hàng.

Nội dung của luận án xem tại đây.
 

-----------


THE NEW CONTRIBUTION OF THE THESIS

Thesis topic: Factors influencing consumers choices of retail brand names (case study of retail chain in Hanoi area).
Major: Business Administration (Marketing)

PhD student: Bui Thi Thu                             
Instructors:  1. Assoc. Dr. Truong Dinh Chien  2. Assoc. Dr. Pham Thi Huyen

New contributions in academics, reasoning

(i) The thesis has synthesized and constructed a model with eight factors influencing the behavior of brand name selection of retail stores, including: layout - store image, merchandise - store image,  service - store image, price consciousness, risk perception, brand attitudes, brand awareness, and brand familiarity.

(ii) The thesis has improved the image store, the price consciouness and the behavior of selecting the brand names of the retail stores in the context of reality in Vietnam.

New findings and proposals drawn from research results, survey of thesis


(i) The thesis has determined the level of impacts of the factors, in which, seven factors affect the direction of the image: store - display, store - goods, services, price consciousness, brand attitudes, brand awareness, brand familiarity, and negative impact factor: risk perception of chain brand behavior of retailing in the inner city of Hanoi. In which the understanding of price has the strongest influence; Factors such as store image and shop brand familiarity do not exert too much influence on buyer behavior.

(ii) The author of the thesis proposed solutions for retailers, including: providing sufficient information to enhance the understanding of consumer prices; minimizing risk perception when selecting a brand by developing customer service; Build a store image associated with the traditional ethnicity.

Further research directions:

In the next study, if continuing this topic, the author will expand the scope of research into other research areas and fields to build a more comprehensive picture of the impacts of the brand name on the store chain to the destination selection behavior of the purchase.