Nghiên cứu sinh Cù Thanh Thủy bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 14h00 ngày 25/8/2018 tại Phòng họp Tầng 4 Nhà 6, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Cù Thanh Thủy, chuyên ngành Kinh tế phát triển (Kinh tế đầu tư), với đề tài "Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ sử dụng vốn ngân sách Nhà nước ở Việt Nam".
Thứ tư, ngày 25/07/2018


NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN 

Đề tài luận án: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ sử dụng vốn ngân sách Nhà nước ở Việt Nam
Chuyên ngành: Kinh tế phát triển (Kinh tế đầu tư) Mã số:62.31.01.05
Nghiên cứu sinh: Cù Thanh Thủy
Người hướng dẫn: GS.TS. Trần Thọ Đạt
 
Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận
 
Về lý luận: Trên cơ sở lý luận về đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ sử dụng vốn ngân sách Nhà nước:
 
(1) Luận án đã xác định được các nhân tố ảnh hưởng đến đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ sử dụng vốn ngân sách Nhà nước như một chu trình hoàn chỉnh từ ra quyết định đầu tư đến kết quả đầu tư. 
 
(2) Luận án cũng xây dựng được khung lý thuyết phân tích và đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ sử dụng vốn ngân sách Nhà nước.
 
Về phương pháp nghiên cứu: Luận án đã sử dụng phương pháp định lượng (hồi quy Binary Logistic) kết hợp với phương pháp nghiên cứu định tính (phỏng vấn sâu) nhằm phân tích mức độ ảnh hưởng của các nhân tố được xác định đến quyết định đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ sử dụng vốn ngân sách nhà nước.
 
Những đề xuất mới rút ra từ kết quả nghiên cứu
 
Kết quả nghiên cứu cho thấy, mức độ ảnh hưởng của các nhân tố là khác nhau đến quyết định đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ sử dụng vốn ngân sách Nhà nước ở Việt Nam. Cụ thể, biến sự phù hợp của dự án với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội là có mức độ ảnh hưởng lớn nhất với hệ số beta là 0,899; và biến lưu lượng xe di chuyển dự kiến có mức độ ảnh hưởng là thấp nhất với hệ số beta là 0,56. Từ đó, nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nhằm phát huy những nhân tố ảnh hưởng tích cực và hạn chế những nhân tố ảnh hưởng tiêu cực đến quyết định đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ sử dụng vốn ngân sách Nhà nước ở Việt Nam. Trong đó chú trọng nhất đến giải pháp liên quan đến sự phù hợp của quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của các dự án được đề xuất.
 
Kết quả nghiên cứu cũng đã phân tích mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến kết quả đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ sử dụng vốn ngân sách Nhà nước ở Việt Nam. Trong đó, nhân tố ảnh hưởng lớn nhất là điều kiện kinh tế (hệ số beta = 0,664). Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, luận án cũng đã đề xuất giải pháp nhằm phát huy những nhân tố ảnh hưởng tích cực, hạn chế những nhân tố ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ sử dụng vốn ngân sách Nhà nước. Trong đó, giải pháp quan trọng nhất là giải pháp về nguồn nhân lực.
 
Nội dung của luận án xem tại đây.
 
-------------
 
NEW CONTRIBUTIONS OF THE DISSERTATION
 
Dissertation Title: Research on factors which affect investment in the development of road infrastructure using state budget in Vietnam
Major: Development Economics (Investment Economics) Code: 62.31.01.05
PhD student: Cu Thanh Thuy
Instructor: Prof. Tran Tho Dat 
 
New academic and theoretical contributions
 
Theoretical aspect: On the basis of the theory on investment in the development of road infrastructures using state budget:
 
(1) The dissertation has identified factors affecting investment in development of road infrastructure using state budget as a complete cycle from making decision to invest to getting the results of the investment.
 
(2) The dissertation has also built a theoretical framework for analyzing and evaluating the factors affecting investment in development of road infrastructure using state budget.
 
Research Methodology: The dissertation utilized the Binary Logistic method in combination with the qualitative research method (in-depth interview) to analyze how identified factors influenced on the decision of investment in the development of road infrastructures funded with state capital.
 
New proposals drawn from research results
 
Research results show that there are big differences among the influence of different factors on the decision to invest in the development of road infrastructure using state budget in Vietnam. To be more specific, the appropriateness of the project with the socio-economic development plan has the greatest impact with the beta of 0.899; and the projected displacement of vehicles has the lowest impact with the beta of 0.56. Consequently, the study proposes a number of solutions to promote positive factors and limit the factors that negatively affect the decision to invest in the development of road infrastructure using state budget in Vietnam. In particular, the solutions related to the suitability of the socio-economic development planning of the proposed projects are taken into most consideration.
 
The study has also analyzed the impact of factors on the results of the investment in development of road infrastructure using state budget in Vietnam. In particular, the most influential factor is the economic condition (beta = 0.664). Based on the results of the research, the thesis has also proposed measures to promote positive factors, limiting the factors that negatively affect the investment in the development of road infrastructure funded with the state capital. In particular, the most important solution is the one related to human resources.