Nghiên cứu sinh Đặng Công Thức bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 16h00 ngày 08/08/2017 tại Phòng họp Tầng 4 Nhà 6, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Đặng Công Thức, chuyên ngành Tài chính - ngân hàng, với đề tài "Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến lựa chọn nguồn tài trợ vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa – Trường hợp tiểu vùng Tây Bắc".
Thứ bảy, ngày 08/07/2017

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến lựa chọn nguồn tài trợ vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa – Trường hợp tiểu vùng Tây Bắc.
Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng Mã số: 62340201
Nghiên cứu sinh: Đặng Công Thức
Người hướng dẫn: TS. Vũ Đình Hiển, TS. Ngô Chung

Những đóng góp mới về học thuật, lý luận

(1) Luận án đã đề xuất mô hình nghiên cứu tác động của các nhân tố thuộc tài chính hành vi, vốn xã hội và các nhân tố thuộc đặc điểm chủ sở hữu/doanh nghiệp đến việc tham gia và lựa chọn tín dụng của DNNVV. Sử dụng hàm hồi quy Binary Lotistics, luận án đã kiểm định đồng thời các giả thuyết trong bối cảnh mới.

(2) Luận án đã góp phần khẳng định và làm rõ hơn tính ứng dụng của lý thuyết tài chính hành vi vào phân tích quyết định tài trợ của DNNVV thông qua kết quả nghiên cứu thực nghiệm với các DNNVV vùng Tây Bắc Việt Nam.

(3) Luận án có kế thừa và phát triển các thang đo các nhân tố thuộc tài chính hành vi và vốn xã hội từ các nghiên cứu nước ngoài nhưng có thay đổi một chút cho phù hợp với bối cảnh nghiên cứu là vùng Tây Bắc Việt Nam

Những đề xuất mới rút ra từ kết quả nghiên của luận án

(1) Kết quả nghiên cứu của luận án đã chỉ ra nhân tố vốn xã hội có ảnh hưởng đến tham gia và lựa chọn tín dụng của DNNVV do đó để các DNNVV tăng cường tiếp cận tín dụng thì Cục Phát triển DNNVV (ASMED), hiệp hội doanh nghiệp các tỉnh cần tổ chức các chương trình, các khóa đào tạo về duy trì, phát triển mạng lưới, mối quan hệ xã hội cho các DNNVV.

(2) Kết quả luận án cũng chỉ ra đặc điểm tính cách tài chính của chủ DNNVV cũng ảnh hưởng đến việc tham gia và lựa chọn tín dụng. Do đó, các ngân hàng thương mại cần đa dạng, thiết kế các sản phẩm tín dụng phù hợp với tính cách tài chính của chủ DNVNV.

(3) Kết quả của luận án cũng đưa ra các tín hiệu giúp cho các nhà làm chính sách cũng như các tổ chức tín dụng  nhìn nhận và đánh giá đúng hơn thực tiễn công tác hỗ trợ tín dụng dưới một góc nhìn khác – cách tiếp cận “về phía nhu cầu” nhằm thúc đẩy sự phát triển hơn nữa của khu vực kinh tế nhỏ và vừa tại Việt Nam.

Hướng nghiên cứu tiếp theo

Các nghiên cứu tiếp theo có thể tiếp cận việc lựa chọn vốn của DNNVV theo hướng đánh giá của các tổ chức tín dụng để có cái nhìn đầy đủ hơn.

Nội dung của luận án xem tại đây.

------------ 

NEW IDEAS OF THE THESIS

Topic: “Studying the factors affecting the choices of funding sources of small and medium enterprises - the case of the Northwestern sub-region”.
Major:  Finance and Banking Code: 62340201
PhD student: Đặng Công Thức
Instructors: Dr. Vũ Đình Hiển, Dr. Ngô Chung

New academic and reasoning contributions 

(1) The thesis proposes a model to study the impact of behavioral finance, social capital and characteristics of owner /business on credit engagement and credit selection of SMEs. Using the Binary Lotistics regression, the thesis simultaneously validated the hypotheses in the new context. 

(2) The thesis has contributed to the affirmation and clarification of the application of behavioral finance theory in analyzing the sponsoring decision of SMEs through empirical research results in Northwestern SMEs. 

(3) The thesis obtains and develops the scales of behavioral finance and social capital from foreign studies with slight change to fit the context of the Northwest Vietnam.

New proposals derived from the results of the thesis

(1) The results of the thesis show that the social capital influences the credit engagement and credit selection by SMEs. Therefore, in order to increase access to credit for SMEs, the Agency for SME Development (ASMED), business associations in each province should organize programs and training courses on maintaining and developing network and social relations for SMEs. 

(2) The results of the thesis also show that the financial characteristics of the SME which also influence credit engagement and credit selection. Therefore, commercial banks need to diversify and design credit products in accordance with the financial characteristics of the SME’s owner. 

(3) The results of the thesis also provide signals to help policymakers and other credit institutions recognize and appreciate the reality of credit support from a different perspective – approach to "the demand side" to promote the further development of the small and medium sector in Vietnam. 

Further research

Further research can approach the capital selection of SMEs in the direction of credit institutions to have a more complete view.