Nghiên cứu sinh Đặng Phương Nga bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 17h00 ngày 21/06/2018 tại Phòng họp Tầng 4 Nhà 6, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Đặng Phương Nga, chuyên ngành Kinh tế chính trị, với đề tài "Chất lượng công chức quản lý văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch".
Thứ hai, ngày 21/05/2018

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Chất lượng công chức quản lý văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Chuyên ngành:     Kinh tế chính trị   
Nghiên cứu sinh:     Đặng Phương Nga   
Người hướng dẫn:     PGS.TS Tô Đức Hạnh, TS Trần Tú Cường

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận

Luận án đã chỉ rõ các yếu tố cấu thành, tiêu chí đánh giá và các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng công chức quản lý văn hóa (QLVH):

- Chất lượng công chức QLVH được cấu thành bởi ba yếu tố: sức khỏe, thể chất (thể lực); trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp (trí lực); phẩm chất đạo đức, tác phong nghề nghiệp (tâm lực). Trong đó, trí lực là yếu tố cơ bản nhất.

- Chất lượng công chức QLVH được đánh giá thông qua các tiêu chí: sức khỏe, thể chất; trình độ học vấn, nghiệp vụ, ngạch bậc công chức, ngoại ngữ, trình độ tin học, kỹ năng nghề nghiệp, tính chuyên nghiệp, kết quả công việc, tố chất và uy tín của người lãnh đạo, phẩm chất đạo đức, tác phong nghề nghiệp.

- Chất lượng công chức QLVH chịu ảnh hưởng bởi các nhân tố: Cơ chế, chính sách của Nhà nước về công chức QLVH; Sự phát triển văn hóa và HNQT về văn hóa; Quy hoạch, kế hoạch phát triển đội ngũ công chức QLVH; Chế độ tuyển dụng, sử dụng, đánh giá, đãi ngộ công chức QLVH; Trình độ phát triển của hệ thống giáo dục và ý thức của công chức QLVH về nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; Trình độ phát triển của hệ thống y tế và tự rèn luyện, chăm sóc sức khỏe của công chức QLVH.

Những đề xuất mới rút ra từ kết quả nghiên cứu của luận án:

Qua phân tích, khảo sát về thực trạng chất lượng công chức QLVH của Bộ VHTTDL, luận án khẳng định sức khỏe, thể chất của một bộ phận công chức chưa thật sự được đảm bảo; trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp của một số công chức chưa thật sự đáp ứng được yêu cầu; phẩm chất đạo đức, ý thức, tác phong nghề nghiệp của một bộ phận chưa cao; kết quả thực hiện, hoàn thành nhiệm vụ trong một số lĩnh vực còn nhiều hạn chế.

Từ sự phân tích lý luận và thực trạng chất lượng công chức QLVH của Bộ VHTTDL, luận án đề xuất một hệ thống các giải pháp nâng cao chất lượng công chức QLVH của Bộ VHTTDL gồm: Hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với công chức QLVH; hoàn thiện quy hoạch, kế hoạch phát triển công chức QLVH; nâng cao thể chất và tinh thần cho công chức QLVH; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp cho công chức QLVH; nâng cao đạo đức nghề nghiệp của công chức QLVH; nâng cao chất lượng tuyển dụng, bố trí, sử dụng công chức hợp lý; nâng cao chất lượng công tác đánh giá và đãi ngộ công chức QLVH.
 

Nội dung của luận án xem tại đây.
 

-----------


NEW CONTRIBUTIONS OF THE DISSERTATION

Dissertation subject: Quality of cultural management civil servants of Ministry of Culture, Sports and Tourism
Major:         Political economics   
Postgraduate:     Dang Phuong Nga   
Instructors:     Assoc. Prof. Dr. To Duc Hanh, Dr. Tran Tu Cuong

New contributions in terms of academic, argument

The dissertation shows clearly the component factors, evaluation criteria and factors affecting to the quality of cultural management civil servants:

- The quality of cultural management civil servants is constituted by three factors: health, constitution (physical strength); professional operations level, occupational skill (mental power); ethical nature, occupation style (strength of mind). In which, mental power is the most basic factor.

- The quality of cultural management civil servants is evaluated through the criteria: health, constitution, educational background, operations, scale of civil servant, foreign language, informatics level, occupational skills, professional nature, work result, substance and prestige of the leader, ethics nature, occupational style.

- The quality of cultural management civil servants is affected by the factors: Mechanism, policy of the State on cultural management civil servants; Culture development and international integration on culture; Planning, plan of developing the team of cultural management civil servants; Regime of recruiting, using, evaluating and treating cultural management civil servants; Development level of education system and awareness of cultural management civil servants on improving the professional level, operations; Development level of health system and self-practice, health care of cultural management civil servants.

New proposals withdrawn from research result of the dissertation:

Through analysis, survey on actual situation of the quality of cultural management civil servants of the Ministry of Culture, Sports and Tourism, the dissertation affirms that health and constitution of a part of civil servants are not actually guaranteed; the professional level, operations and occupational skills of some civil servants have not actually met the requirement; ethics nature, awareness and occupational style of some people are not high; result of implementing, completing the duties in some fields still has many limitations.

From the analysis of argument and actual situation of the quality of cultural management civil servants of the Ministry of Culture, Sports and Tourism, the dissertation proposes a system of solutions to improve the quality of cultural management civil servants of the Ministry of Culture, Sports and Tourism including: Completing the mechanism, policy for cultural management civil servants; completing the planning, plan of developing cultural management civil servants; improving the constitution and spirit for cultural management civil servants; improving the quality of training, improving professional level, operations, occupational skills for cultural management civil servants; improving occupational ethics of cultural management civil servants; improving the quality of recruiting, arranging, using the civil servants reasonably; improving the quality of work of evaluating and treating cultural management civil servants.