Nghiên cứu sinh Đặng Thu Hà bảo vệ luân án tiến sĩ

Vào 16h00 ngày 27/10/2019 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Đặng Thu Hà, chuyên ngành Kế toán (Kế toán, kiểm toán và phân tích), với đề tài "Nghiên cứu ảnh hưởng của các nhân tố phi tài chính đến hiệu quả tài chính trong các doanh nghiệp kinh doanh khách sạn Việt Nam."
Thứ năm, ngày 26/09/2019
 
NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN
Đề tài luận án: Nghiên cứu ảnh hưởng của các nhân tố phi tài chính đến hiệu quả tài chính trong các doanh nghiệp kinh doanh khách sạn Việt Nam
Chuyên ngành: Kế toán, kiểm toán và phân tích
Nghiên cứu sinh: Đặng Thu Hà
Người hướng dẫn: PGS.TS. Phan Trung Kiên
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 
Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận
 
Tác giả đã phát triển mô hình lý thuyết xem xét tác động của các nhân tố phi tài chính nội bộ đến hiệu quả tài chính trong các doanh nghiệp kinh doanh khách sạn Việt Nam theo cách phân chia thành 5 nhóm nhân tố bộ phận cùng với xác định quan hệ và chiều tác động của mỗi nhóm bộ phận, cụ thể: chất lượng dịch vụ, tính linh hoạt, và sử dụng nguồn lực ảnh hưởng trực tiếp và cùng chiều với hiệu quả tài chính; sự đổi mới ảnh hưởng trực tiếp và cùng chiều tới hiệu quả tài chính đồng thời ảnh hưởng gián tiếp tới hiệu quả tài chính; định hướng thị trường ảnh hưởng trực tiếp và cùng chiều tới hiệu quả tài chính và ảnh hưởng gián tiếp tới sự đổi mới. Trong đo lường hiệu quả tài chính, tác giả phát triển cách đo lường kết hợp theo nhóm các chỉ tiêu về khả năng sinh lời truyền thống và theo nhóm các chỉ số tài chính đặc thù của ngành khách sạn. 
 
Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án 
 
Kết quả nghiên cứu từ mô hình chính thức với 38 biến quan sát cho 5 nhân tố phi tài chính và 7 biến quan sát cho 2 khía cạnh của hiệu quả tài chính trong các doanh nghiệp kinh doanh khách sạn Việt Nam: Khẳng định chiều và hướng tác động duy nhất của nhóm nhân tố chất lượng dịch vụ, tính linh hoạt, sử dụng nguồn lực là ảnh hưởng trực tiếp cùng chiều đến hiệu quả tài chính trong doanh nghiệp kinh doanh khách sạn Việt Nam; Ngược lại với kết luận chủ yếu về tác động trực tiếp của sự đổi mới tới hiệu quả tài chính trong những nghiên cứu trước, sự đổi mới không có ảnh hưởng trực tiếp mà ảnh hưởng gián tiếp đến hiệu quả tài chính thông qua nhân tố chất lượng dịch vụ; Khẳng định lại phát hiện trước trong điều kiện nghiên cứu thay đổi là định hướng thị trường có ảnh hưởng trực tiếp và cùng chiều đến nhóm chỉ tiêu về khả năng sinh lời, đồng thời phát hiện nhóm nhân tố này không ảnh hưởng trực tiếp đến nhóm các chỉ số tài chính đặc thù của ngành khách sạn và tác động trực tiếp cùng chiều đến sự đổi mới trong doanh nghiệp kinh doanh khách sạn; Phát hiện nhân tố chất lượng dịch vụ có vai trò trung gian trong mối quan hệ giữa định hướng thị trường và hiệu quả tài chính trong các doanh nghiệp kinh doanh khách sạn Việt Nam.
 
Căn cứ vào kết quả thống kê mô tả, kết quả kiểm định, và kết quả phỏng vấn sâu về những phát hiện từ định lượng tác giả đề xuất các khuyến nghị cụ thể đối với từng nhóm yếu tố để cải thiện hiệu quả tài chính: Doanh nghiệp phải có được định hướng thị trường phù hợp, từ đó sẽ thúc đẩy sự đổi mới, cải thiện chất lượng dịch vụ tốt hơn, và đạt được hiệu quả tài chính cao hơn; Doanh nghiệp phải tập trung vào nâng cao chất lượng dịch vụ tốt hơn, sử dụng nguồn lực hiệu quả và linh hoạt hơn sẽ cải thiện hiệu quả tài chính tốt hơn. Ngoài ra, khuyến nghị với những nhà quản lý khách sạn về vai trò quan trọng của thiết kế dịch vụ hiệu quả trong quan hệ với những lựa chọn hành động cải thiện hiệu quả tài chính.
 
Nội dung của luận án xem tại đây.
 
---------------

NEW CONTRIBUTIONS OF THE DISSERTATION
 
Dissertation topic:  A study on the effects of non-financial factors on financial performance of Vietnam hospitality businesses. 
Major: Accounting, auditing and analysis
PhD Candidate.  Dang Thu Ha
Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Phan Trung Kien 
Institution: National Economics University
Academic and theoretical contributions:
 
The author develop theoretical models considering the impact of internally non-financial factors on the financial performance of Vietnam hospitality businesses by dividing into 5 groups of factors together with determining relation and impact direction of each group, namely: service quality, flexibility, resource utilization which has positively direct impact on the financial performance; innovation which has positively direct and indirect on financial performance; market orientation affecting directly and positively on financial performance and indirectly on innovation. In term of financial performance measurement, the author develops a measure combining groups under tradinational profitability indicators and specific financial ratios of the hospitality industry. 
 
Findings and Suggestions:
 
Research results from the official model with 38 observable variables for 5 non-financial factors and 7 observable variables for 2 dimensions of the financial performance of Vietnam hospitality businesses affirm that: the one and only impact direction of the factors of service quality, flexibility and resource utilization is the positively direct impact on financial performance of Vietnam hospitality businesses; Contrary to primarily conclusion on the direct impact of innovation on the financial performance of the previous research, innovation does not affect directly on the financial performance but indirectly affect the financial performance via service quality factor. Besides, market orientation has positively direct effect on the profitability criteria and innovation but does not directly affect the specific financial ratios of the hospitality industry. Service quality also plays a mediating role in the relationship between market orientation and the financial performance of Vietnam hospitality businesses. 
 
Based on the descriptive statistics and testing results from quantitative research, the author proposes specific recommendations for each group of factors to improve the financial performance : Enterprises must obtain appropriate market orientation, which will boost the innovation, better the service quality and achieve higher financial performance; Enterprises must focus on improving service quality, using resources more efficiently and flexibly, which lead to the improvement of financial performance. In addition, the author gives recommendations to the hotel managers of an important role of designing service more effectively and taking decisions concerning the priorities and alternatives in order to bolster the financial performance.