Nghiên cứu sinh Đặng Thúy Anh bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 16h00 ngày 27/10/2017 tại Phòng họp Tầng 4 Nhà 6, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Đặng Thúy Anh, chuyên ngành Kế toán, với đề tài "Nghiên cứu kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam".
Thứ ba, ngày 26/09/2017

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Nghiên cứu kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Chuyên ngành: Kế toán (Kế toán, kiểm toán và phân tích)        Mã số: 62 34 03 01
Nghiên cứu sinh: Đặng Thúy Anh        
Người hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Thị Phương Hoa

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận

(1)    Luận án đã xây dựng các giả thuyết nghiên cứu và kiểm định mối quan hệ giữa chất lượng kiểm soát nội bộ với khả năng sinh lời,  mối quan hệ giữa quy mô ban kiểm soát, tính độc lập, trình độ của ban kiểm soát với chất lượng kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

(2)    Chỉ rõ chất lượng kiểm soát nội bộ có ảnh hưởng đến khả năng sinh lời trong các doanh nghiệp xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

(3)    Luận án cũng chỉ rõ ban kiểm soát không có ảnh hưởng đến chất lượng kiểm soát nội bộ. Kết quả này cho thấy hiệu quả hoạt động của ban kiểm soát trong việc nâng cao chất lượng kiểm soát nội bộ là thấp.

(4)    Làm rõ lý luận cơ bản về kiểm soát nội bộ theo 5 yếu tố cấu thành vào doanh nghiệp xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, cụ thể: làm rõ  hướng dẫn  giữ bí mật thông tin, thiết lập và sử dụng kênh truyền thông riêng biệt để thông tin về hành vi bất hợp pháp và phi đạo đức, xem xét và đánh giá khả năng gian lận khi đánh giá rủi ro.

Những đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án

Kết quả nghiên cứu cho thấy chất lượng kiểm soát nội bộ có ảnh hưởng đến khả năng sinh lời, ban kiểm soát không ảnh hưởng đến chất lượng kiểm soát nội bộ và kết quả khảo sát đã chỉ ra những hạn chế của từng yếu tố cấu thành kiểm soát nội bộ, đây là cơ sở để tác giả đưa ra những khuyến nghị như sau:

Đối với cơ quan  nhà nước:

(1)    Quy định báo cáo kiểm soát nội bộ có chứng thực của công ty kiểm toán là một trong những báo cáo cần phải công bố ngoài báo cáo thường niên và báo cáo tài chính đã được kiểm toán, quy định các nội dung cần phải có trong báo cáo.

(2)    Ban hành hướng dẫn để đánh giá kiểm soát nội bộ bao gồm các câu hỏi để đánh giá kiểm soát nội bộ doanh nghiệp, các câu hỏi đề cập đến cả 5 yếu tố cấu thành kiểm soát nội bộ.

(3)    Ban hành quy định để hoạt động của ban kiểm soát đi vào thực chất hơn: ban kiểm soát do hội đồng quản trị bầu chọn, doanh nghiệp có thể lựa chọn một trong hai mô hình để hoạt động của ban kiểm soát không mang tính hình thức.

Đối với doanh nghiệp:

(1)    Hướng dẫn cho nhân viên hiểu được  kiểm soát nội bộ để doanh nghiệp thực hiện “kiểm soát” thuận lợi

(2)    Kết quả nghiên cứu là cơ sở để các nhà quản lý nhận thấy được rõ vai trò quan trọng của kiểm soát nội bộ trong việc nâng cao khả năng sinh lời. Nhà quản lý cần nhận thấy việc hoàn thiện kiểm soát nội bộ là thường xuyên, không được luôn thỏa mãn với kiểm soát nội bộ đã được thiết lập.

Đối với Công ty kiểm toán

Thực hiện đào tạo và hướng dẫn kiểm toán viên đánh giá KSNB doanh nghiệp
 

Nội dung của luận án xem tại đây.
 
---------

NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Thesis title: Research on Internal control of the construction companies listed on the stock exchange of Vietnam
Major: Accounting (Accounting, auditing and analysis)    Code: 62 34 03 01
Student:  Dang Thuy Anh 
Supervisor: Associate Professor. PhD Nguyen Thi Phuong Hoa

New academic and theoretical contributions

(1)    The thesis forms research hypotheses and tests the relationship between internal control quality and profitability of companies, the relationship between the scale of the board of supervisors, the independence and the qualification of the board of supervisors with internal control quality ofthe construction companies listed on the stock exchange of Vietnam.

(2)    Indicate the impacts of internal control quality on profitability of the construction companies listed on the stock exchange of Vietnam.

(3)    The thesis also indicates that the board of supervisors has no influence on the internal control quality..

(4)    Clarify the basic theory on internal control with five constituent factors for the  construction companies listed on the stock market of Vietnam, specifically: clarifying the guidance to keep the confidentiality of information, setting up and using separate means of communication to inform about illegal and unethical behavior, reviewing and evaluating the possibility of fraud when assessing risk.

New proposals drawn from research and survey findings of the thesis

Research findings show that the internal control quality affects profitability significantly, the board of supervisors does not affect the internal control quality significantly and the results of the survey indicates the limitations of each constituent factor of the internal control; this is the basis for the author to come up with new solutions and suggestions as follows:

For state agencies:

(1)    An internal control report confirmed by an auditing firm is one of the statements that must be announced in addition to the audited annual statements and financial statements, and required contents must be in the report.

(2)    Issuance of guidelines for internal control assessments, including questions to assess internal controls of enterprises, questions that cover all five constituent factors of internal control.

(3)    Issuance of regulations for the operation of the Board of supervisors to be more intrinsic: the Board of supervisors is elected by the Board of directors, and the enterprises can choose one of the two models for the operation of the Board of supervisors to be not formalistic.

For companies:

(1)    Instruct employees to understand the internal controls so that the company performs "control" favorably.

(2)    The research findings provide a basis for managers to clearly see the important role of internal control in improving profitability. Managers need to realize that internal control improvement is continuous, do not always satisfy with established internal controls.

For auditing company

Carry out training and instruct auditors to evaluate internal control of companies.