Nghiên cứu sinh Đỗ Thị Kim Dung bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 15h00 ngày 05/06/2017 tại Phòng họp Tầng 4 Nhà 6, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Đỗ Thị Kim Dung, chuyên ngành Kinh doanh thương mại, với đề tài "Nghiên cứu cơ sở xây dựng chiến lược marketing của doanh nghiệp logistics- Lấy ví dụ điển hình tại thành phố Hải Phòng".
Thứ sáu, ngày 05/05/2017

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án:  Nghiên cứu cơ sở xây dựng chiến lược marketing của doanh nghiệp logistics- Lấy ví dụ điển hình tại thành phố Hải Phòng
Chuyên ngành:       Kinh doanh thương mại                                    Mã số:       62340121
Nghiên cứu sinh:     Đỗ Thị Kim Dung   
Người hướng dẫn:  1. PGS.TS. Nguyễn Xuân Quang     2. TS. Phạm Văn Hồng

Những đóng góp mới về mặt học thuật và lý luận

Thứ nhất, luận án đã đưa ra hai nhóm cơ sở xây dựng chiến lược marketing cho doanh nghiệp logistics: (i) Cơ sở xây dựng chiến lược marketing bên trong doanh nghiệp logistics: chiến lược marketing hiện hữu, nguồn nhân lực, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, tiềm lực tài chính và cơ sở vật chất kỹ thuật, quy mô tổ chức quản lý, tiềm lực vô hình. (ii) Cơ sở xây dựng chiến lược marketing bên ngoài doanh nghiệp logistics: môi trường kinh tế, môi trường pháp lý, hạ tầng công nghệ logistics, khách hàng sử dụng dịch vụ logistics, đối thủ cạnh tranh trên thị trường logistics.

Thứ hai, luận án cũng đã phân tích sự tác động của các cơ sở xây dựng chiến lược marketing tới chất lượng chiến lược marketing, mối quan hệ giữa chiến lược marketing với hiệu suất thực thi hoạt động của các doanh nghiệp logistics ở Việt Nam.

Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án

Thứ nhất, kết quả nghiên cứu đã chỉ ra: Các cơ sở xây dựng chiến lược bên trong doanh nghiệp logistics có tác động lớn hơn so với các cơ sở xây dựng chiến lược marketing bên ngoài trong ảnh hưởng tới chất lượng chiến lược marketing với mức chênh lệch không đáng kể. Do vậy, có thể nói, doanh nghiệp logistics Hải Phòng đánh giá cao các nhân tố nội lực hơn các điều kiện kinh doanh bên ngoài trong xây dựng chiến lược marketing. Đây cũng có thể coi là sự tích cực lạc quan của những doanh nghiệp đó trước bối cảnh hội nhập quốc tế. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu cũng làm rõ: chất lượng chiến lược marketing có mối quan hệ tỷ lệ thuận với hiệu suất thực thi hoạt động của doanh nghiệp logitics.

Thứ hai, thông qua phân tích thực trạng cơ sở xây dựng chiến lược marketing của doanh nghiệp logistics trên địa bàn thành phố Hải Phòng và việc lượng hóa mối quan hệ giữa cơ sở xây dựng chiến lược marketing, chiến lược marketing với hiệu suất thực thi hoạt động của doanh nghiệp logistics, luận án xác định rõ điểm mạnh cơ bản của doanh nghiệp là Tiềm lực vô hình, điểm yếu cơ bản về vốn và khả năng khai thác và ứng dụng CNTT trong bối cảnh những cơ hội, thách thức cơ bản từ bên ngoài như: cơ hội về lưu lượng hàng hóa xuất nhập khẩu tăng đều và thách thức tạo ra do môi trường pháp lý, hạ tầng công nghệ… đối với các doanh nghiệp logistics Hải Phòng để từ đó đề xuất các giải pháp xây dựng chiến lược marketing chất lượng tốt như: Giải pháp về Tiềm lực vô hình, giải pháp về nguồn nhân lực, giải pháp về Tiềm lực tài chính và cơ sở vật chất, giải pháp về hạ tầng công nghệ logistics, giải pháp về khách hàng và giải pháp về môi trường pháp lý. Từ đó, doanh nghiệp logistics đạt được hiệu suất thực thi cao.

Nội dung của luận án xem tại đây.

------------

NEW CONTRIBUTIONS OF DISSERTATION

Topic of the thesis:  Research basis for building marketing strategy for logistics enterprises – Taking typical examples in Haiphong.
Major:       Commercial business                                                     Code:       62340121
PhD Candidate:     DO THI KIM DUNG 
Instructor:  1. Associate. Prof. Dr. Nguyen Xuan Quang             2. Dr. Pham Van Hong

Academic and theoretical new contributions 

Firstly, the thesis put forward two basis group for building marketing strategies in logistics companies: (i) Basis for building marketing strategies within the logistics enterprises: existing marketing strategies, human resources, ability for application of information technology, financial resources and technical facilities, organization management scale, intangible resources. (ii) Basis for building marketing strategy outside the logistics enterprises: the economic environment, legal environment, logistics infrastructure, customers using logistics services, competitors in the logistics market.

Secondly, the thesis has discovered and demonstrated the impact of the basis for building marketing strategies to marketing strategy quality, relationship marketing strategy quality with the operational performance efficiency of logistics enterprises in Vietnam.

New proposals drawn from the results of thesis study 

Firstly, it can be figured out from the research that the basis for building marketing strategies within the logistics enterprises have a greater impact than the ones outside. Therefore, it can be noticed that Haiphong logistics companies appreciate the internal force factors than the external business conditions but with insignificant difference. This may well be regarded as the positive optimism of businesses in the context of international integration. Moreover, the research results show that: the quality of the marketing strategies has a proportional relationship to operational performance efficiency of logistics enterprises.

Secondly, analyzing the real situation of basis for building marketing strategies for logistics enterprises in Haiphong and quantifying the relationships between the basis for building marketing strategies, the marketing strategy quality and operational performance efficiency of logistics enterprises, the study defines the major strength of the enterprises as Intangible resources and the weakness can be financial resources and technical facilities and the ability for application of information technology whereas opportunities and challenges outside Haiphong logistics enterprises can be the chance from regularly increasing export and import flows and difficulties caused by the legal environment, logistics infrastructure and so forth so that solutions would be proposed for building marketing strategies of good quality. They could be Intangible resource solutions, human resource solutions, financial resource and technical facility solutions, logistics infrastructure solutions, customers using logistics services solutions and legal environment ones. Therefore, logistics enterprises could obtain high performance efficiency.