Nghiên cứu sinh Đỗ Thị Thu Thuỷ bảo vệ luận án Tiến sĩ

Vào 16h30 ngày 06/02/2018 tại Phòng họp Tầng 4 Nhà 6, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Đỗ Thị Thu Thuỷ, chuyên ngành Tài chính ngân hàng, với đề tài "Ảnh hưởng của công nghiệp hỗ trợ đến thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam – Nghiên cứu trường hợp Tỉnh Vĩnh Phúc".
Thứ bảy, ngày 06/01/2018

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Ảnh hưởng của công nghiệp hỗ trợ đến thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam – Nghiên cứu trường hợp Tỉnh Vĩnh Phúc.
Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng   
Nghiên cứu sinh: Đỗ Thị Thu Thuỷ         
Người hướng dẫn: PGS.TS Đặng Ngọc Đức
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận

- Thứ nhất, luận án đã phân tích được những ảnh hưởng của công nghiệp hỗ trợ đến thu hút FDI gồm: ảnh hưởng đến quy mô FDI, ảnh hưởng đến chất lượng FDI và ảnh hưởng đến cơ cấu FDI. Cụ thể, ngành CNHT phát triển có thể góp phần mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng FDI. Về cơ cấu, FDI có xu hướng chảy vào những lĩnh vực công nghiệp và những địa phương có ngành CNHT phát triển. Đóng góp mới này của luận án đã góp phần bổ sung khung lý thuyết cho việc phân tích những ảnh hưởng của công nghiệp hỗ trợ đến thu hút FDI vào các nước đang phát triển.

- Thứ hai, kết quả phân tích nhân tố khám phá (EFA) của luận án cho thấy cả 6 yếu tố: chất lượng, giá cả, thời gian giao hàng, công nghệ, trách nhiệm và hợp tác lâu dài, lao động đều có ý nghĩa giải thích cho sự hài lòng của doanh nghiệp FDI khi đánh giá doanh nghiệp hỗ trợ. Trong đó, yếu tố lao động được cho là có tác động lớn nhất đến mức độ hài lòng của doanh nghiệp FDI.

- Thứ ba, kết quả mô hình Logit cho thấy: tỷ lệ vốn đầu tư cho công nghệ là yếu tố tác động mạnh nhất đến khả năng các doanh nghiệp hỗ trợ trở thành nhà cung cấp của các doanh nghiệp FDI. Tiếp đến lần lượt là các yếu tố tỷ lệ nguồn lao động chất lượng cao, sự bất cân xứng về thông tin, cuối cùng là tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản. Điều này cho thấy lợi nhuận chưa hẳn đã là yếu tố quan trọng khi lựa chọn nhà cung cấp.

Những đề xuất mới rút ra từ kết quả nghiên cứu

Kết quả nghiên cứu của luận án cho thấy, để tăng cường thu hút FDI cần phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ trong nước. Vì vậy, luận án đã đề xuất một số giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ góp phần thu hút FDI vào Việt Nam trong thời gian tới như sau: Hoàn thiện chính sách phát triển CNHT, hỗ trợ về vốn, hỗ trợ phát triển công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn lao động, nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng mô hình phát triển CNTH, v.v… Đặc biệt, luận án nhấn mạnh đến giải pháp tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp hỗ trợ và doanh nghiệp FDI như: xây dựng cơ sở dữ liệu về CNHT, tổ chức hội chợ, triển lãm, xúc tiến đầu tư, v.v… Để những giải pháp này được triển khai một cách hiệu quả, thì ngoài nỗ lực của các doanh nghiệp hỗ trợ, cần có sự tham gia của Chính Phủ, các Bộ ban ngành có liên quan và các ngân hàng thương mại.

Nội dung của luận án xem tại đây.

 -----------


THE CONTRIBUTION OF THE DISSERTATION

Topic: Impact of supporting industries on attracting foreign direct investment into Vietnam - Case study in Vinh Phuc province.
Major: Banking - Finance  
PhD. Student: Do Thi Thu Thuy         
Supervisor: Assoc. Prof. Ph.D Dang Ngoc Duc
Educational Institution: National Economics University 

New contributions in academic

- Firstly, the dissertation analyzed the effects of supporting industries on attracting FDI, including affecting the scale of FDI, the quality of FDI and the structure of FDI. In particular, the development of the SI can contribute to expand the scale and improve the quality of FDI. In terms of structure, FDI tends to flow into the industrial sectors and areas with developed SI. This new contribution of the dissertation contributed to complete the theoretical framework for analyzing the effects of supporting industries on attracting FDI into developing countries.

- Secondly, the result of the exploring factors analysis (EFA) of the dissertation showed that all six factors: quality, price, delivery time, technology, responsibility and long-term cooperation and labor workforce have meaningful explanation of the level of satisfaction of FDI enterprises when evaluating supporting enterprises. The labor workforce is believed to have the greatest impact on the level of satisfaction of FDI enterprises.

- Thirdly, the Logit model results showed that the technology investment rate has the greatest influence on the ability of supporting enterprises becoming suppliers of FDI enterprises. Next, there are the rate of high quality labor force, asymmetry information, and the rate of return on total assets, respectively. This showed that the factor of profitability might not be an important factor when selecting suppliers.

The proposals suggested from research result

The research result of the dissertation showed that to attract FDI, it is necessary to develop domestic supporting industries. Therefore, the dissertation has proposed some solutions to develop supporting industries to contribute to attract FDI into Vietnam in the coming time as follows: Completing the developing SI policies, supporting capital, supporting technology development, improving the quality of labor force, raising the competitive capacity, building the model of supporting industrial development, etc. Specially, the dissertation emphasized the solution to strengthen the bond between supporting enterprises and FDI enterprises, such as developing a database on SI, organizing trade fairs, exhibitions, promoting investment, etc. For these solutions to be implemented effectively, beside the efforts of supporting enterprises, it is necessary to have the participation of the Government, relevant Ministries and commercial banks.