Nghiên cứu sinh Đỗ Văn Huân bảo vệ luận án Tiến sĩ

Vào 16h00 ngày 12/07/2018 tại Phòng họp Tầng 4 Nhà 6, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Đỗ Văn Huân, chuyên ngành Kinh tế học, với đề tài "Xây dựng chỉ tiêu tổng hợp đo lường chất lượng tăng trưởng kinh tế Việt Nam".
Thứ hai, ngày 11/06/2018

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN
 
Đề tài luận án: "Xây dựng chỉ tiêu tổng hợp đo lường chất lượng tăng trưởng kinh tế Việt Nam".
Chuyên ngành: Kinh tế học (Thống kê kinh tế)
Nghiên cứu sinh: Đỗ Văn Huân
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Thị Kim Thu
   
I. Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận 
 
- Làm rõ nội dung, bản chất của chất lượng tăng trưởng kinh tế, bổ sung và hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu thống kê chất lượng tăng trưởng kinh tế; nguồn thông tin thu thập của từng chỉ tiêu, bởi vì hiện nay chưa ban hành hệ thống chỉ tiêu chính thức trong khi một số hệ thống chỉ tiêu đề xuất trước đó hiện chưa cụ thể, còn rất nhiều chỉ tiêu chưa thu thập được thông tin nên không đáp ứng tính khả thi;
 
- Xây dựng phương pháp và quy trình tính toán chỉ số tổng hợp áp dụng trong các lĩnh vực khác nhau. Từ việc lựa chọn các chỉ tiêu thống kê, các phương pháp chuẩn hoá dữ liệu, phương pháp xác định trọng số cũng như phân tích các trường hợp tính toán chỉ số tổng hợp.
 
II. Những đề xuất mới rút ra từ kết quả nghiên cứu
 
Dựa trên kết quả nghiên cứu, luận án cũng đóng góp một số đề xuất mới, cụ thể như sau:
 
- Đề xuất hệ thống chỉ tiêu thống kê đánh giá chất lượng tăng trưởng kinh tế Việt Nam có tính khả thi với các nội dung: tên chỉ tiêu, nội dung, công thức tính, đơn vị tính và nguồn số liệu của các chỉ tiêu. Điều này sẽ bổ sung cũng như khắc phục được những hạn chế mà một số nghiên cứu trước đó đã đề xuất nhưng chưa được tính toán, ứng dụng trong thực tế.
 
- Xây dựng phương pháp tính chỉ tiêu tổng hợp đánh giá chất lượng tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam. Trình bày cụ thể về phương pháp tính chỉ tiêu thành phần cũng như tính chỉ tiêu tổng hợp,... Nghiên cứu này sẽ là một đóng góp tích cực trong các nghiên cứu đánh giá chất lượng tăng trưởng kinh tế Việt Nam thời gian qua.
 
- Phân tích, đánh giá chất lượng tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2006 - 2015. Luận án sử dụng số liệu thực tế của Việt Nam trong giai đoạn 2006 - 2015 để tính toán các chỉ tiêu thành phần và các chỉ tiêu tổng hợp theo phương pháp đề xuất nhằm đánh giá chất lượng tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Làm cơ sở cho các phân tích cũng như đánh giá về chất lượng tăng trưởng kinh tế.
 
 
Nội dung của luận án xem tại đây.
----------
 
 
NEW CONTRIBUTION OF THE THESIS
 
Title: "Developing consolidated index for measuring the quality of Vietnam’s economic growth".
Specialization: Economics (Economic Statistics) 
PhD candidate: Do Van Huan
Supervisors: 1. Assoc. Prof. Dr. Tran Thi Kim Thu
   
I. Contribution in terms of theory 
 
- The thesis has clarified the contents and nature of economic growth quality, added and perfected the system of statistic indicators for economic growth quality and the sources of information for each indicator. This is meaningful at present when there is no formal system of indicators whilst some previously proposed systems are not specific and feasible for they are containing many indicators without information source;
 
- The thesis has developed a method and process for computing the consolidated index applied in different fields, starting from selecting statistic indicators, selecting methods to standardize data and to identify weights to analyzing situations of consolidated index computation.
 
II. New recommendations coming from the research results
 
Basing on the research results, the thesis has contributed the following new recommendations:
 
- Propose a feasible system of statistic indicators to assess the quality of Vietnam’s economic growth, including: indicators, their contents, formula for computation, unit for computation and data sources. This will add and overcome the limitations in recommendations previously proposed in other research works, many of which were not computed or applied in reality.
 
- Develop a method to compute the consolidated index to assess the quality of Vietnam’s economic growth with detailed process to calculated component  indicators as well as the consolidated index. This research will present a significant contribution in the studies of assessing the quality of Vietnam’s economic growth. 
 
- Analyze and assess the quality of Vietnam’s economic growth in the period 2006 - 2015. The thesis uses the proposed method and real data of Vietnam in the period 2006 - 2015 to compute component indicators and the consolidated index, creating a basis for future analyses and assessment of economic growth quality.