Nghiên cứu sinh Đoàn Văn Tạo bảo vệ luận án Tiến sĩ

Vào 15h00 ngày 19/9/2018 tại Phòng họp Tầng 4 nhà 6, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Đoàn Văn Tạo, chuyên ngành Kinh doanh thương mại (Kinh tế và quản lý thương mại), với đề tài "Chính sách phát triển cơ sở hạ tầng logistics của thành phố Hải Phòng theo hướng hiện đại".
Chủ nhật, ngày 19/08/2018

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN 

Đề tài luận án: Chính sách phát triển cơ sở hạ tầng logistics của thành phố Hải Phòng theo hướng hiện đại.
Chuyên ngành: Kinh doanh thương mại (Kinh tế và quản lý thương mại)
Nghiên cứu sinh: Đoàn Văn Tạo    
Người hướng dẫn: GS.TS Đặng Đình Đào                                                                   

Những đóng góp mới về mặt lý luận, thực tiễn 

Về lý luận: 

- Làm rõ nội hàm cơ sở hạ tầng logistics theo hướng hiện đại trên địa bàn thành phố và vai trò của nó đối với thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa-hiện đại hóa.

- Xác định các yêu cầu đối với hệ thống cơ sở hạ tầng logistics theo hướng hiện đại cần phải đáp ứng trong quá trình xây dựng và phát triển 

- Xác định được các chính sách cơ bản tác động đến sự phát triển cơ sở hạ tầng logistics theo hướng hiện đại trên địa bàn thành phố 

- Phân định các chính sách tác động đến sự phát triển cơ sở hạ tầng phần cứng và cơ sở hạ tầng phần mềm đối với sự phát triển ngành dịch vụ logistics của thành phố Hải Phòng trong hội nhập và phát triển.

Về mặt thực tiễn:

- Phân tích và đánh giá đúng chính sách phát triển cơ sở hạ tầng logistics theo hướng hiện đại của thành phố Hải Phòng trong thời gian qua và những vấn đề đặt ra trong hệ thống chính sách hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng.

- Đề xuất các giải pháp liên quan đến các chính sách chủ yếu tác động đến sự phát triển cơ sở hạ tầng logistics theo hướng hiện đại của thành phố Hải Phòng góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa dịch vụ logistics trở thành ngành dịch vụ mũi nhọn của thành phố.  

Những đề xuất mới rút ra từ kết quả nghiên cứu

- Xây dựng chiến lược và quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng logistics 

- Hoàn thiện chính sách hỗ trợ nguồn vốn và thu hút đầu tư; chính sách về sử dụng đất đai cho phát triển cơ sở hạ tầng logistics; chính sách đầu tư  phát triển CSHT logistics; chính sách phát triển nguồn nhân lực logistics 

- Nâng cao hiệu quả tổ chức, quản lý và vận hành hệ thống cơ sở hạ tầng logistics, đặc biệt là đối với cơ sở hạ tầng giao thông vận tải, cảng biển; công tác xây dựng kế hoạch và tổ chức thực thi chính sách. Nâng cao tính minh bạch chính sách và tăng cường công tác tuyên truyền chính sách.

Nội dung của luận án xem tại đây.
 
---------------
 

THE CONTRIBUTION OF THE THESIS

Thesis topic: The policy of developing logistics infrastructure of Hai Phong city towards modernization.
Major: Commercial Business (Economics and Trade Management)
PhD student: Doan Van Tao 
Instructor: Prof. Dr. Dang Dinh Dao

New contributions in theory, practice

In theory:

- Clarify the contents of the modern logistics infrastructure in the city and its role to promote growth and economic restructuring in the direction of industrialization and modernization.

- Identify the requirements for modern logistics infrastructure systems that need to be met during the construction and development process.

- Identify the basic policies that affect the development of modern logistics infrastructure in the city

- Identify policies affecting the development of hardware infrastructure and software infrastructure for the development of logistics services in Hai Phong city in the integration and development.

Practically:

- Analyze and evaluate the policy of modern logistics infrastructure development in Hai Phong in the past time and the issues set out in the policy support system for infrastructure development.

- Proposing solutions related to the major policies affecting the development of modern logistics infrastructure in Hai Phong city, contributing to the realization of the goal of making logistic services become a service sector. spearhead of the city.

New proposals drawn from research results

- Develop a strategy and plan for logistics infrastructure development

- Improve policies to support capital and attract investment; land use policy for the development of logistics infrastructure; investment policy to develop logistics infrastructure; human resources development policy logistics