Nghiên cứu sinh Dương Thanh Hà bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 16h00 ngày 03/07/2017 tại Phòng họp Tầng 4 Nhà 6, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Dương Thanh Hà, chuyên ngành Quản trị kinh doanh (Marketing), với đề tài "Tác động của các yếu tố cấu thành bản sắc thương hiệu đến hình ảnh thương hiệu trường đại học đào tạo về kinh tế - Nghiên cứu điển hình tại trường đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh thuộc đại học Thái Nguyên".
Thứ sáu, ngày 02/06/2017

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Tác động của các yếu tố cấu thành bản sắc thương hiệu đến hình ảnh thương hiệu trường đại học đào tạo về kinh tế - Nghiên cứu điển hình tại trường đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh thuộc đại học Thái Nguyên.
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Marketing) Mã số: 62340102
Nghiên cứu sinh: Dương Thanh Hà
Người hướng dẫn: GS.TS. Trần Minh Đạo

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận 

Luận án vận dụng khung lý thuyết về hai khái niệm cốt lõi bản sắc thương hiệu và hình ảnh thương hiệu, để nghiên cứu tác động của các yếu tố cấu thành bản sắc thương hiệu đến hình ảnh thương hiệu các trường đại học đào tạo về kinh tế ở Việt Nam. Những đóng góp mới gồm có:

(1) Xác định thang đo cụ thể cho các yếu tố cấu thành bản sắc thương hiệu trường đại học: Uy tín thương hiệu, phù hợp thương hiệu, tính cách thương hiệu, thực hiện thương hiệu, quan hệ thương hiệu; thang đo hình ảnh thương hiệu.

(2) Phát hiện 2 yếu tố mới là đội ngũ giảng viên và cơ sở vật chất có tác động thuận chiều đến hình ảnh thương hiệu trường đại học đào tạo về kinh tế; xây dựng thang đo và đưa 2 yếu tố mới này vào mô hình lý thuyết.

(3) Xác định mô hình lý thuyết thể hiện tác động trực tiếp của các yếu tố cấu thành bản sắc thương hiệu đến hình ảnh thương hiệu trường đại học đào tạo về kinh tế tại Việt Nam.

Những đóng góp mới về mặt thực tiễn

(1) Kết quả nghiên cứu khẳng định năm yếu tố cấu thành bản sắc thương hiệu trường đại học đào tạo về kinh tế là: uy tín thương hiệu, tính cách thương hiệu, thực hiện thương hiệu, đội ngũ giảng viên và cơ sở vật chất. Các yếu tố này có tác động thuận chiều đến hình ảnh thương hiệu trường đại học.

(2) Đối với hai yếu tố là phù hợp thương hiệu và quan hệ thương hiệu, kết quả nghiên cứu cho thấy chưa đủ cơ sở để kết luận chúng có tác động tới hình ảnh thương hiệu trường đại học đào tạo về kinh tế tại Việt Nam.

(3) Kết quả phân tích đa nhóm cho thấy: yếu tố dân tộc không điều tiết tác động của các yếu tố cấu thành bản sắc thương hiệu đến hình ảnh thương hiệu trường đại học. Trong khi đó, yếu tố nhóm các đối tượng liên quan (học sinh, sinh viên, cựu sinh viên, người sử dụng lao động) có điều tiết tác động của các yếu tố cấu thành bản sắc thương hiệu đến hình ảnh thương hiệu trường đại học đào tạo về kinh tế tại Việt Nam.

(4) Dựa trên những phát hiện kể trên, luận án đề xuất để tạo dựng hình ảnh thương hiệu các trường đại học đào tạo về kinh tế tại Việt Nam cần chú trọng tới các yếu tố: uy tín thương hiệu, tính cách thương hiệu, thực hiện thương hiệu, đội ngũ giảng viên và cơ sở vật chất.

(5) Luận án cũng đề xuất một số định hướng chiến lược, giải pháp marketing thích hợp nhằm xây dựng các yếu tố cấu thành bản sắc thương hiệu và hình ảnh thương hiệu cho các trường đại học đào tạo về kinh tế tại Việt Nam.

 
Nội dung của luận án xem tại đây.
 
-----------
 
NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS 

Thesis subject: Impacts of elements comprising the brand identity on the brand image of universities providing training in economics – a case study on the University of Economics and Business Administration under Thai Nguyen University.
Major: Marketing Code: 62340102
PhD. Candidate: Dương Thanh Hà
Supervisor: Pro. Trần Minh Đạo, PhD.

New contributions from the academic and theoretical perspective

The thesis applies the theoretical framework on the two key concepts of brand identity and brand image in order to research into impacts of elements comprising the brand identify on the brand image of universities providing training in economics in Vietnam. New contributions include:

(1) Identifying a specific scale for elements comprising the brand identity of universities : reputation, relevance, personality, performance, relationship ; and a scale for the brand image.

(2) Discovering two new elements including the lecturing team and infrastructure which have positive impacts on the brand image of universities providing training in economics ; developing scales and integrating these two new factors into the theoretical model.

(3) Identifying the theoretical model that reflects direct impacts of elements comprising the brand identity on the brand image of universities providing training in economics in Vietnam.

New contributions from the practical perspective 

(1) Research results determine the five elements comprising the brand identity of universities providing training in economics as follows: reputation, personality, performance, lecturing team and infrastructure. These elements have positive impacts on the brand image of universities.

(2) For the two elements of relevance and relationship, research results show there is not sufficient background to conclude they have impacts on the brand image of universities providing training in economics in Vietnam.

(3) Multi-group analysis results show: the element of ethnicity does not moderate impacts of elements comprising the brand identity on the brand image of universities. Meanwhile, the element of groups of related entities (school students, university students, former students, employers) does moderate impacts of elements comprising the brand identity on the brand image of universities providing training in economics in Vietnam.

(4) Based on those findings, the thesis recommends paying attention to the following elements for development of the brand image of universities providing training in economics in Vietnam: reputation, personality, performance, lecturing team and infrastructure.

(5) The thesis also recommends some appropriate strategic orientations and marketing solutions for development of elements comprising the brand identify and brand image of universities providing training in economics in Vietnam.