Nghiên cứu sinh Dương Thị Hải Phương bảo vệ luận án Tiến sĩ

Vào 16h00 ngày 11/01/2019 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Dương Thị Hải Phương, chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý, với đề tài "Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc triển khai thành công hệ thống ERP tại các doanh nghiệp Việt Nam"
Thứ ba, ngày 11/12/2018

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN
 
Đề tài luận án: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc triển khai thành công hệ thống ERP tại các doanh nghiệp Việt Nam
Ngành đào tạo: Hệ thống thông tin quản lý          
NCS: Dương Thị Hải Phương                               
Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Hàn Viết Thuận
 
Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận
 
Trên cơ sở so sánh một số mô hình/khung lý thuyết thường được ứng dụng trong nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc triển khai thành công một hệ thống thông tin nói chung và hệ thống ERP nói riêng của các nhà nghiên cứu trên thế giới, luận án đã xác định được rằng mô hình hệ thống thông tin thành công của DeLone & McLean vẫn là mô hình phổ biến nhất, là khung lý thuyết toàn diện để đo lường sự thành công. Mô hình này đề xuất các nhân tố liên quan đến sự thành công của một hệ thống thông tin, đề cập đến vấn đề đo lường các nhân tố trong mô hình để đảm bảo sự hiểu biết toàn diện về sự thành công của một hệ thống thông tin. Mô hình này cũng đã được sử dụng và kiểm định bởi nhiều nhà nghiên cứu, và cho thấy tầm quan trọng của mô hình trong việc đo lường sự thành công của một hệ thống thông tin, đặc biệt mô hình thực sự hữu ích để đo lường thành công khi mà mối quan hệ giữa các nhân tố đóng vai trò quan trọng trong nghiên cứu.
 
Dựa trên mô hình hệ thống thông tin thành công của DeLone & McLean và kế thừa một số kết quả nghiên cứu khác, luận án đã xây dựng được mô hình lý thuyết tổng thể nhằm  đánh giá các nhân tố tác động đến việc triển khai thành công hệ thống ERP tại các doanh nghiệp Việt Nam. Mô hình gồm 08 nhân tố là: (1) Đào tạo người dùng; (2) Chất lượng hệ thống ERP; (3) Trình độ quản lý dự án; (4) Sự hỗ trợ và quyết tâm của lãnh đạo; (5) Sự thỏa mãn của người dùng đối với hệ thống ERP; (6) Ích lợi của việc sử dụng hệ thống ERP; (7) Phương pháp quản trị thay đổi; (8) Chất lượng thông tin. Các nhân tố này tác động đến trên 90% việc triển khai thành công hệ thống ERP trong các doanh nghiệp Việt Nam.
 
Trong luận án đã nghiên cứu mối quan hệ tổng thể giữa các nhân tố ảnh hưởng đến việc triển khai thành công hệ thống ERP tại các doanh nghiệp Việt Nam. Đây là một điểm mới so với các nghiên cứu đã công bố trước đây ở Việt Nam mà chủ yếu chỉ đánh giá tác động trực tiếp của các nhân tố đến sự thành công của việc triển khai hệ thống ERP.
 
Những phát hiện, đề xuất mới rút ra từ kết quả nghiên cứu của luận án
 
Mô hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc triển khai thành công hệ thống ERP tại các doanh nghiệp Việt Nam cùng với mức độ tác động của mỗi nhân tố và mối quan hệ giữa các nhân tố có thể sử dụng để giúp doanh nghiệp nghiên cứu và đo lường sự thành công trong triển khai hệ thống ERP tại doanh nghiệp mình. Từ đó, doanh nghiệp có thể chuẩn bị các nguồn lực, điều chỉnh chương trình, kế hoạch triển khai hệ thống ERP cho phù hợp nhằm nâng cao khả năng triển khai thành công hệ thống ERP tại doanh nghiệp mình.
 
Trong điều kiện còn nhiều giới hạn về nguồn lực của các doanh nghiệp Việt Nam, để đảm bảo cho sự triển khai thành công hệ thống ERP thì cần phải chú ý đến các nhân tố có vai trò quan trọng đặc biệt như đào tạo người dùng, chất lượng hệ thống ERP, trình độ quản lý dự án và nhất là sự hỗ trợ và quyết tâm của ban lãnh đạo doanh nghiệp.
 
Từ kết quả nghiên cứu của luận án đã cho thấy hai yếu tố trình độ quản lý dự án và phương pháp quản trị thay đổi có tác động đáng kế đến việc thỏa mãn nhu cầu của người sử dụng trong doanh nghiệp đối với hệ thống ERP – một trong những nhân tố chính ảnh hưởng đến việc triển khai thành công hệ thống ERP tại các doanh nghiệp Việt Nam. Do đó, để nâng cao sự thỏa mãn của người dùng đối với hệ thống ERP nhằm đẩy mạnh việc triển khai thành công, doanh nghiệp cần đặc biệt chú ý đến hai nhân tố này.
 
Nội dung của luận án xem tại đây.
 
---------------  
 
NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS
 
Thesis title: A study on factors influencing the successful ERP system implementation in Vietnamese enterprises 
Major: Management Information Systems         
PhD student: Duong Thi Hai Phuong                  
Academic supervisor: Assoc. Prof. Dr. Han Viet Thuan
 
The new contributions in terms of academic and theoretical aspects
 
By comparing a number of theoretical models/frameworks commonly used in studies of factors influencing the successful implementation of information systems in general and ERP systems in particular, the thesis has identified that the Delone & McLean IS success model seems to remain the most popular and comprehensive theoretical framework to measure the IS success. This model proposes the factors relating to the success of an information system. Also, it mentions the measure of factors in the model in order to have an insight into the successful information systems. This model, was used and tested by a lot of researchers, shows that the model’s importance in measuring the information systems success. Specifically, the model is really useful to measure the success when the relationships among factors play a vital role in the research.
 
Based on the DeLone & McLean IS Success Model and inherited from the previous related study results, the thesis has established a new theoretical model to evaluate the factors impacting the successful implementation of ERP systems in Vietnamese enterprises. The success of ERP implementation in Vietnamese enterprises depends on 8 factors, including (1) User training, (2) ERP system quality, (3) Project management, (4) Top management support, (5) User satisfaction with the ERP system, (6) Benefits of using ERP systems, (7) Change management and (8) Information quality. These factors impact on over 90% of successful implementation of ERP in Vietnamese enterprises.
 
The general relationships among factors influencing the successful implementation of ERP systems in Vietnamese enterprises were studied in the thesis. Compared to the previous published studies in Vietnam which mainly evaluated the direct impact of factors to the successful implementation of ERP systems, it is considered as a new contribution of the thesis.
 
The new findings, proposals drawn from the results of the thesis
 
The model of factors affecting the successful implementation of ERP systems in Vietnamese enterprises together with the impact level of each factor and the relationships among factors that can be used to help enterprises research and measure the success of implementing ERP systems. Thence, enterprises can prepare resources, adjust programs, and make plans for implementation of ERP to be suitable to the probability of success in ERP implementation for the enterprise.
 
With the limited resources of Vietnamese enterprises, it is essential to focus on critical factors such as the user training, the ERP system quality, the project management and particularly, the assistance and determination of top managers so as to ensure the successful implementation of ERP systems.
 
From the results of this study, it can be seen that two factors including the project management and the change management have a remarkable impact on the users’ satisfaction on ERP systems which is one of the critical factors influencing the successful implemention of ERP in Vietnamese enterprises. Therefore, the enterprises need to pay much attention to these factors to enhance the satisfaction of users with ERP systems in order to promote the successful ERP implementation.