Nghiên cứu sinh Hà Thị Việt Châu bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 16h00 ngày 19/07/2017 tại Phòng họp Tầng 4 Nhà 6, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Hà Thị Việt Châu, chuyên ngành Kế toán, với đề tài "Nghiên cứu hệ thống chỉ tiêu phân tích hiệu quả kinh doanh tại các doanh nghiệp sản xuất và chế biến sữa ở Việt Nam".
Chủ nhật, ngày 18/06/2017

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN 


Đề tài luận án: Nghiên cứu hệ thống chỉ tiêu phân tích hiệu quả kinh doanh tại các doanh nghiệp sản xuất và chế biến sữa ở Việt Nam
Chuyên ngành: Kế toán (Kế toán, Kiểm toán và Phân tích) Mã số: 62.34.03.01
Nghiên cứu sinh: Hà Thị Việt Châu
Người hướng dẫn:  GS.TS. Nguyễn Văn Công

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận 

Hệ thống chỉ tiêu (HTCT) đo lường và phân tích hiệu quả kinh doanh (HQKD) được khá nhiều công trình nghiên cứu đề cập đến cả trên thế giới lẫn Việt Nam. Tuy nhiên, hầu hết nghiên cứu mới chỉ tập trung chủ yếu vào phân hệ chỉ tiêu tài chính mà chưa chú trọng đến sự kết hợp giữa phân hệ chỉ tiêu tài chính với phân hệ chỉ tiêu phi tài chính. HTCT phân tích kết hợp cả hai phân hệ sẽ đảm bảo tính đầy đủ, toàn diện và chuẩn xác trong đánh giá HQKD của doanh nghiệp. Một vài nghiên cứu về HTCT phân tích HQKD nhưng chưa đầy đủ, bị giới hạn cả về không gian, thời gian và đối tượng nghiên cứu. Điều này dẫn đến kết quả nghiên cứu không đảm bảo tính đại diện và thiếu chuẩn xác. Bởi vậy, luận án đã khắc phục được những hạn chế của các công trình nghiên cứu trước đây bằng cách nghiên cứu một cách đầy đủ, tổng hợp, bổ sung và kết hợp cả phân hệ chỉ tiêu tài chính với phân hệ chỉ tiêu phi tài chính trong HTCT phân tích HQKD. Đồng thời nghiên cứu cũng chỉ ra được tầm quan trọng và mức độ sử dụng HTCT phân tích đối với quản trị doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Mặt khác, luận án đã xây dựng các giả thuyết nghiên cứu đặt ra thông qua phần mềm SPSS, thống kê và tính toán tỷ lệ phần trăm các mẫu nghiên cứu theo 04 tiêu chí phân loại, tiến hành thống kê mô tả và kiểm định giá trị bình quân trên ba khía cạnh: (1) đánh giá mức độ sử dụng; (2) mức độ quan trọng của các chỉ tiêu tài chính, các chỉ tiêu phi tài chính ngoài các chỉ tiêu theo quy định của pháp luật hiện hành đối với quản trị DN và nhà đầu tư tại các DN sản xuất và chế biến sữa; (3) mức độ quan trọng của các chỉ tiêu phân tích hiệu quả bộ phận đối với quản trị doanh nghiệp. 

Những đề xuất mới rút ra từ kết quả nghiên cứu

Kết quả phân tích cho thấy mức độ quan trọng của HTCT phân tích HQKD bao gồm: (1) phân hệ các chỉ tiêu tài chính, (2) phân hệ các chỉ tiêu phi tài chính và (3) phân hệ các chỉ tiêu hiệu quả bộ phận đối với quản trị doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Từ đó, luận án đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện HTCT phân tích HQKD tại các doanh nghiệp sản xuất và chế biến sữa đáp ứng nhu cầu thông tin phục vụ quản trị doanh nghiệp và nhà đầu tư, bao gồm: (1)  Hoàn thiện số lượng, nội dung, phương pháp tính các chỉ tiêu; (2) Hoàn thiện HTCT đánh giá HQKD bộ phận; (3) Hoàn thiện quy trình xây dựng các thước đo, chỉ tiêu phân tích; (4) Hoàn thiện phương pháp phân tích các chỉ tiêu.

Nội dung của luận án xem tại đây.
 
--------------
 
NEW CONTRIBUTIONS TO THE THESIS

Official title: Researching norm system and analyzing business efficiency in enterprises that produce and process milk in Vietnam.
Major: Accounting (Accounting, Auditing and Analysis)               Code: 62.34.03.01
PhD. Student: Ha Thi Viet Chau
Supervisor: Prof. PhD. Nguyen Van Cong

New contributions in terms of academic, theoretical aspects 

The norm systems to measure and analyze business efficiency have been mentioned by many works both in the world and in Vietnam. However, most of the studies have just focused primarily on financial indicator subsystem without focusing on a combination of subsystems of financial indicators and non-financial indicators. There have had several studies on the norm system to analyze the business efficiency but they were incomplete, limited in terms of space, time and research objects. Therefore, the thesis has overcome the limitations of previous studies by synthesis, addition and combination of subsystems of financial and non-financial indicators in the norm system to analyze the business efficiency.

On the other hand, the thesis has built and tested the hypotheses as set out through SPSS software, statistics and calculated the percentage of the research samples according to 04 criteria for classification, descriptive statistics and tested the average value on three aspects: (1) assessing the level of use; (2) the importance of financial indicators, non-financial indicators in addition to the criteria as prescribed by the current legislation for corporate governance and investors in the enterprises producing and processing milk ; (3) the importance of department effectiveness norms for corporate governance.

New proposals drawn from the research results

The analytical results showed that the importance of the norm system to analyze the business efficiency included: (1) subsystem of financial indicators, (2) subsystem of non-financial indicators, and (3) subsystem of department effectiveness norms for corporate governance and investors.

Since then, the thesis has offered solutions to improve the norm system for analysis of business efficiency in the dairy production and processing enterprises to meet the demand of information for corporate governance and investors, including: (1) Improving the quantity, content, method of calculating the indicators; (2) Improving the system of indicators to assess the business effectiveness of department; (3) Completing the process of building up measurement, analytical indicators; (4) Improving methods of norm analysis.